İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-261
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-261 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2615 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :39
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-261
Şikayetçi:
 Gök-Kan Temz. Otom. Gıda Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Babalık Mahallesi Vatan Caddesi Selay İşhanı Nu: 4/404 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Toprak Sarnıç Mahallesi Azerbaycan Cad. Nu:2 42000 Lalebahçe Yolu Üzeri Meram / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37786
Başvuruya konu ihale:
 2007/175404 İhale Kayıt Numaralı “Konya Emniyet Müd. Binası ve Müştemilatının Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.24.59.0168/2007-103E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Konya Emniyet Müd. Binası ve Müştemilatının Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Gök-Kan Temz. Otom. Gıda Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37786 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesinde istenen TSE Kalite Yönetim Sistem belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesinin ve ihale konusu işte hem ilaçlama ve hem de temizlik işi yer almasına rağmen hizmet yeri yeterlilik belgesinin kapsamı ve standardının açık olarak yazılmamasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

           

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4.a maddesinde; “İstekli ihale konusu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE Kalite Yönetim Sistem Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir..” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir. ” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmü gereğince idarece idari şartnamede kalite yönetim sistem belgesine ilişkin yapılan düzenlemelerde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul