İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-262
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-262 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2620 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :40
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-262
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Tem. Dan. Tur. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu:62/4 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Toprak Sarnıç Mahallesi Azerbaycan Caddesi Nu:2 42000 Lalebahçe Yolu Üzeri Meram KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37625
Başvuruya konu ihale:
 2007/175404 İhale Kayıt Numaralı “Konya Emniyet Müd. Binası ve Müştemilatının Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.24.32.0168/2008-102E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Konya Emniyet Müd. Binası ve Müştemilatının Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Tem. Dan. Tur. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37625 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin şartnamedeki maliyet kalemlerini karşılamaya yeterli olmadığı iddia edilmektedir.

       

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece alınan ihale komisyon kararında; altı firmanın ihaleye teklif verdiği, en avantajlı fiyat teklifinde bulunan Efehan Hizmet Org. Tic. Ltd. Şti.’nin asgari maliyetin altında olmasından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı ve işin daha sonraki en avantajlı teklifte bulunan Urungu Temizlik firması üzerine ihale edildiği anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Çalıştırılacak her bir personele çalışılan gün için asgari olarak ödenecek brüt; aylık 26 gün üzerinden personelin yol gideri günlük brüt (2,00) YTL olarak hesaplanacaktır.Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.”, 26.4 üncü maddesinde; “Giyecekler teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olmak kaydıyla yılda bir defa ayni olarak verilecektir.”, 26.5 inci maddesinde; “Personelin aylık 26 gün üzerinden yemek gideri günlük brüt (2,00YTL) olarak hesaplanacaktır.Yüklenici teklif fiyatına personel yemek giderini  dahil edecek ve bordroda gösterecektir.”, 26.6 ncı maddesinde; “ Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” ve 26.7 nci maddesinde ise; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (yüzde iki) olarak tespit edilmiştir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Anılan düzenleme gereği işçilik hesaplama modülünden asgari maliyet  72.148,16 YTL olarak belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Urungu Temizlik firmasının teklifinin ihale komisyonunca incelendiği ve işçilik maliyet tablosuna göre karsız bir teklifte bulunduğu tespit edildiğinden, firmaya bu işi nasıl yapacağının yazı ile sorulduğu ve firmaca verilen cevapta; firmalarının reklam ve tanıtım hizmetleri için çalıştığı karşı firmalar ile yapılan işler için eşantiyon ve promosyon olarak karşılıklı alışveriş içinde bulunulduğu ve ihale konusu işte görev yapacak olan personelin giyiminin daha önceden yaptıkları işlerden dolayı stoklarda mevcut olduğu ve firmaları için maliyet oluşturmadığı bildirilmiştir.

 

            Bu açıklamanın idarece uygun görüldüğü ve ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" bölümünün “Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı (b) maddesinde;

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

           

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

           

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

           

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

           

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

           

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü ve hesaplanan asgari maliyet tutarı doğrultusunda asgari maliyetin altında teklifte bulunan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifine ilişkin açıklamasında giyime yönelik bir bedel öngörülmemiş olmasına rağmen, teklifin kabul edilerek ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

     

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul