İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-263
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :44
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-263
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, 48000 Muğla
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37555
Başvuruya konu ihale:
 2007/159720 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Üretim Giderleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.23.96.0168/2007-101E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nce 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Üretim Giderleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37555 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde personel için yıllık giyecek giderlerinden bahsedilmediği, teknik şartnamenin 7.d maddesinde kıyafetlerin müteahhit tarafından temin edileceğinin bildirildiği, ancak giyim eşyalarının sayıları ve özelliklerinin verilmemiş olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

      

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca,

Brüt 1(bir) öğün yemek ücreti: 3,49 YTL

Brüt şehir içi bir günlük (gidiş-dönüş yol ücreti) : 1,90 YTL

Yemek (istisna hariç) ve yol bedelinin brüt tutarları için aylık gün sayısı 22(yirmiiki) dir.

Yemek ve yol bedelleri nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.” denilmektedir.

 

            Yine teknik şartnamenin 7.d maddesinde de; “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri müteahhit firma tarafından karşılanacaktır.Görevliler düzgün kıyafetle iş yapmak mecburiyetinde olup müteahhit firma temizlik görevlilerinin kıyafetlerini firmanın ve kurumun adına yakışır, temiz ve muntazam bir şekilde bulundurmakla mükelleftir.Temizlik görevlilerinin kıyafetleri idare ile müteahhit firma tarafından renk ve şekil olarak varılacak mutabakatla belirlenecek ve tek tip olacaktır.Temizlik görevlilerinin görev başında mutlaka iş kıyafetlerini giymelerini, bu kıyafetlerinin temiz ve muntazam olması, yakalarında kurumumuz tarafından çalışanı tanımlayan yaka kartı verilecektir.Çalışma süresince yakalarında takılı kalacaktır. Erkek görevlilerin saç ve sakal bırakmamaları müteahhit firmaca özenle sağlanacaktır. Firmanın çalıştırdığı personel hasta ve kurum personeli ile münasebetlerinde gerekli nezaket ve disiplin kurallarına uyacak ve gereksiz sürtüşmelere meydan verilmeyecektir.Hasta takibi ve görevinin dışında faaliyette bulunan ve bunu alışkanlık yapan işçiler derhal işten çıkarılacaktır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” bölümünün 13 üncü maddesinde; “..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalede giyime ilişkin herhangi bir sayının ve giyeceğin özelliklerinin belirtilmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede giyimin ihale konusu işin maliyet unsurlarından biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetlerin sayısına ve özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olup, bu durum tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir.

 

Öte yandan, idarece yapılan yaklaşık maliyetin tespitinde giyim giderine yer verilmediği görülmüştür.

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmekte ise de söz konusu ihalenin idarece 24.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul