İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-265
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-265 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 24.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2650 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :46
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-265
Şikayetçi:
 Çiftsan Nakliyat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat.3 No:311 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı Kat:2 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 712
Başvuruya konu ihale:
 2007/188260 İKN|li “Taşıt Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.00.93.0167/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşıt Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çiftsan Nakliyat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2008 tarih ve 712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; iş deneyim belgelerinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, ihalenin açık ihale usulüne göre yapılmasına rağmen ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kapalı teklif verildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, resmi kurum ve kuruluşlarda taşıt kiralama işi benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iş deneyiminin özel sektöre taahhüt edilen bir taşıma işine ait olduğu, iş deneyimini tevsik için, işe ait sözleşme ve ekinde faturaların teklifi ile birlikte sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin, iş deneyim belgesinin özel sektörden alınmış bir işe ait olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            İhale komisyonu tarafından başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, resmi kurum ve kuruluşlarda taşıt kiralama işi benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iş deneyiminin özel sektöre taahhüt edilen bir taşıma işine ait olduğu, iş deneyimini tevsik için, işe ait sözleşme ve ekinde faturaların teklifi ile birlikte sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin, iş deneyim belgesinin özel sektörden alınmış bir işe ait olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin (b) bendinin 2 nolu alt bendinde; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; ……hizmet alımları için son beş yıl içinde, ……kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70 ‘i oranında, gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,”  hükmü yer almaktadır.

 

İdareler tarafından, iş deneyimine ilişkin ihaleye katılımda yeterlik kuralları belirlenirken, kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaması gerekmektedir. Bu nedenle idarece benzer iş belirlenirken anılan Kanun hükmüne aykırı düzenleme yapıldığı düşünülmektedir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair taahhütname sunulmadığı gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII. maddesinin “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İstekliler Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı alt maddesinin beşinci fıkrasında;

 

“İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin başvuru sahibinin kendisi tarafından yapılan ve özel sektöre taahhüt edilen bir işe ait olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin tebliğ hükmüne aykırı olduğu,

           

            2) Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 19.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, 24.12.2007 tarihinde idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının alındığı, İdarenin bu kararlarının 29.12.2007 tarihinde şikayetçiye birlikte tebliğ edildiği ancak idarenin 7 günlük süreyi beklemeden 31.12.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, dolayısıyla imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hükümsüzlük halini taşıdığı,

 

 Anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle, ihale işlemleri ile ihale kararının 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul