• Karar No: 2008/UH.Z-269
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-269 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 24.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2690 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :51
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-269
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 MESKİ Genel Müdürlüğü, Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. No:99 33070 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38325
Başvuruya konu ihale:
 2007/149258 İKN|li “Mersin Kenti İçmesuyu Şebekesi Arıza Onarım Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.25.34.0167/2007-101E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mersin Kenti İçmesuyu Şebekesi Arıza Onarım Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. Tic. A.Ş.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38325 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanının 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için ise, noter onaylı taahhütname ekinde 2008-2009 yılları için kira sözleşmesinin noter onaylı suretinin verilmesi gerekir.” düzenlemesine yer verildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak makine ve ekipmana ilişkin isteklinin kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğunun belirtildiği, isteklilerin ihaleye teklif verme aşamasında kendi öz malı olmayan makine ve ekipman için noter onaylı taahhütname sunarak idareye karşı tek taraflı bir yükümlülük altına girmeleri sağlandığı, ancak, idari şartnamedeki düzenlemenin bunun ötesinde tüm isteklilerin daha teklif verme aşmasında ya makine ve ekipmanın kendi malı olmasını, ya da bu konunun sözleşmeye bağlanmasını öngördüğünden, idarece yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektirdiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesinin yer aldığı, Hizmet Alımı Tip Sözleşmesinin “İş ve İş yerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verildiği, anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, yukarıda belirtilen düzenlenmeler ile idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenleme birlikte ele alındığında, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”  başlıklı 7.3.3 maddesi;

 

“İstekliler ihale kapsamındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte aracı ihale üzerinde kaldığı takdirde iş başında bulunduracağına dair taahhütname sunmak zorundadır. İstenilen araçların kendi malı olma zorunluluğu yoktur. Ancak isteklinin kendi malı olan araçlar fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayırlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için ise, noter onaylı taahhütname ve ekinde 2008-2009 yılları için kira sözleşmesinin noter onaylı suretinin verilmesi gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortakların ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.”

 

Adet            Adı – Cinsi                                             Özelliği

    7            Traktör                              Römorkuyla Beraber (şoförlü)

  7             Pick-up                            Çift kabinli (şoförsüz)

  2             Kazıcı yükleyici                4X4 min 50 hp lastik tekerlekli (şoförlü)

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “…isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, taahhüt edilerek temin edilecek ekipmanlar için, noter onaylı taahhütname sunulması yeterli olacaktır. Söz konusu ihalede, taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için, noter onaylı taahhütnamenin ekinde 2008-2009 yılları için kira sözleşmesinin noter onaylı sureti istenilmiş bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin konuyla ilgili 44 üncü maddesinde; taahhüt edilerek temin edilecek ekipmanlar için, noter onaylı taahhütname sunulması yeterli olacağından, noter onaylı taahhütnamenin ekinde 2008-2009 yılları için kira sözleşmesinin noter onaylı suretinin istenmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu belgelerin istenilmesi ihaleye katılımı zorlaştırıcı nitelikte bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotunda;

“İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında;

 “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında sözleşmenin uygulanması sırasında mevzuatı gereğince yapılması zorunlu sigorta türünün olmadığı, idare tarafından da ihale dokümanında yapılması zorunlu bir sigorta türünün belirtilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul