İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-272
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-272 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 24.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2720 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :54
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-272
Şikayetçi:
 Mircan İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ferhuniye Mah. Dr.Yusuf Ziya Paşa Sok. Numune İş Merkezi No:108 K:1 Selçuklu / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, Çifte Merdiven Mah. Sultan Veled Cad. No:43/a 42040 Karatay / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37491
Başvuruya konu ihale:
 2007/155899 İKN|li “2008 Yıl Malzemesiz Kalorifer Yakma ve Çamaşırhane, Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.24.20.0167/2007-99E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü tarafından 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yıl Malzemesiz Kalorifer Yakma ve Çamaşırhane Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mircan İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37491 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, ihale kararının iptal edilerek düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde, ihale konusu işin adı; Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri ile eklentilerinin malzemesiz kalorifer yakma, çamaşırhane, malzemeli genel temizlik ve ilaçlama işi olarak, aynı maddenin (c) bendinde, ihale konusu işin miktarı ve türü; 124.667 m2 kapalı alanı, 33.616 m2 pencere, 1456 m2 halı olan alanda 152 temizlikçi, 100 kaloriferci ve 32 çamaşırcı olmak üzere toplam 284 işçi personel ile hizmet alımı olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin, ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca;

            a) Yol ve yemek bedeli:

            1 günlük yemek bedeli brüt 3,34 YTL (üç yeni türk lirası otuz dört yeni kuruş), 1 günlük yol bedeli brüt 2,13 YTL (iki yeni türk lirası on üç yeni kuruş) olup teklif fiyata dahildir. Yemek bedeli aylık 22 gün, yol bedeli aylık 26 gün üzerinden verilecektir. Yemek ve yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

            b) Teknik şartnamenin 10-14. maddesinde miktar ve özelliği belirtilen işçi kıyafetleri teklif fiyata dahildir.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranları %si;

            Temizlik işçisi için          : 2

            Kalorifer işçisi için          : 2,5

            Çamaşırhane işçisi için  : 1,5

            Olmakla birlikte, Bakanlık Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigorta Prim tarifesinin 4. maddesinde yer alan “Aynı işveren tarafından aynı iş yerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı hususiyetler arz eden ve başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olur” hükmü uyarınca temizlik ve çamaşır yıkama işinde kaloriferci için belirlenen %2,5’luk prim oranı esas alınacaktır.

            2008 yılı sözleşme süresince 13,5 gün olan resmi ve dini bayram ve yılbaşı tatili günlerinde;

Temizlikçi    13,5 gün X  76 kişi = 1026

Kaloriferci   13,5 gün X  50 kişi =   675

Çamaşırcı 13,5 gün X 16 kişi = 216 gün olmak üzere toplam 1917 gün bayram fazla çalışması yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde, işe başlama tarihi; 01.01.2008, işin bitiş tarihi; 31.12.2008 tarihi olarak belirtilmiştir.

 

İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (giyim ve temizlik malzemesi gideri hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 3.096.481,43 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Çağ Müş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşl. İns. Kayn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının açıklamalarında;

İşçilik maliyeti : .……………………….     3.096.487,76 YTL

            Temizlik malzemesi bedeli : …………          17.537,76 YTL

            Temizlik ekipmanı bedeli : …………..            2.200,92 YTL

            İlaçlama bedeli : ………………………           2.400,00 YTL

            Giyim bedeli (%3 söz. gideri dahil) : ..           1.391,53 YTL

            Toplam : ……………………………….     3.120.017,97 YTL

 

Fiyat ön görüldüğü, giyim, temizlik malzemesi, temizlik ekipmanı ve ilaçlama ile ilgili giderlerin fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan

teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.”  açıklaması yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, giyim, temizlik malzemesi, temizlik ekipmanı ve ilaçlama ile ilgili giderler için tekliflerinde tutar öngörüldüğü ve ön görülen tutarların belgelendirildiği  görüldüğünden, ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması anılan mevzuat hükümlerine uygun bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul