İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-273
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :55
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-273
Şikayetçi:
 Sis-Tem Sos. Hizm. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. Beyazıtpaşa Mahallesi M.Varinli Cad. Can Apt. Nu 35/b AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 Suluova Devlet Hastanesi Baştabipliği Hürriyet Mah.Hastane Cad. Suluova/AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1207
Başvuruya konu ihale:
 2007/166037 İhale Kayıt Numaralı “Büro Elemanı(HBYS) Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.01.57.0163/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Suluova Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Büro Elemanı (HBYS) Hizmet Alımıihalesine ilişkin olarak Sis-Tem Sos. Hizm. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarih ve 1207 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri  incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan istekli olan Prizma Org.İnş.Tem.Sosy.Hiz.San.ve Tic.Ltd. Şti. ne idarenin 30.11.2007 tarih ve 2295 sayılı aşırı düşük teklife ilişkin yazısı ile 3 (üç) gün süre verilmesine rağmen, söz konusu firmanın açıklama yazısını verilen süreden sonra verdiği,

 

            2) İdarece istenilen aşırı düşük teklif açıklamasının sundukları belgeler ile tevsik edildiği halde ihale üzerinde kalan firmanın vermiş olduğu teklif açıklamasında verilen rakamlar ile belgelerin tutarlılık arz etmediği,

 

            3) İdari şartnamenin 26.3.4 maddesinde resmi tatil günlerinin 13.5 gün olarak belirtildiği, tam günlerde 6 kişinin yarım günlerde 4 kişinin çalışacağının belirtildiği ancak, yarım günler için 8 saat üzerinden tam gün olarak alındığı,

 

            4) İdari şartnamede 48.2 maddesinde personel sayısının (35) ve günlük çalışma saatinin (45) olarak belirtildiği,

 

            5) İdari şartnamenin 49.2 maddesinde; “İşin süresi 12 ay (365,üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.”denildiği

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 16.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 11.11.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 29.11.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması ve ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

                        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul