• Karar No: 2008/UH.Z-274
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :56
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-274
Şikayetçi:
 Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Cumhuriyet Mahallesi Millet Cad. Efe Plaza Kat 5/501 Nu 35 Melikgazi / KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37515
Başvuruya konu ihale:
 2007/161763 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 12 Aylık Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.24.16.0163/2008-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı 12 Aylık Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımıihalesine ilişkin olarak Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37515 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye en düşük teklifi vererek katıldıkları, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin kendi tekliflerinden yüksek olduğu, söz konusu firmanın giyim bedelinin Kurulun yerleşik kararlarına göre uygun olmadığı, ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde söz konusu işin 8 Personel ile 12 Aylık Özel Güvenlik Personeli Çalıştırılması Hizmeti Alımı olduğunun belirtildiği, İdari Şartnamenin  26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masrafların belirlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin 49.2 ncu maddesinde ise; “İşin süresi 365 takvim günüdür. İş 01/01/2008 tarihinde başlar 31/12/2008  tarihinde sona erer.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun maddesinde; İhale komisyonunun; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği belirtilmiştir.

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin H/b bendinde; “ işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgelerin değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği ,

 

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacağı, giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamaların  kabul edilmeyeceği,

 

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekeceği,

 

Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyeceği” hususları açıklanmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede; (yemek ve yol bedelinin yüklenici tarafından karşılanacağı göz önüne alınarak ) asgari işçilik maliyeti ve % 3 sözleşme gideri toplamı (özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için ödenecek ücret dahil) 87.007,17.-YTL olarak belirlenmiştir.

.

İdarenin 14.11.2007 tarih ve 1327-1328-1329 sayılı yazılar ile şikayetçi, Sivas Ulusal Güv. Ltd. Şti. ve Ser Güv. Ltd. Şti.’nden tekliflerinin ihale komisyonunca düşük teklif olarak değerlendirildiği, tekliflerin ayrıntılı açıklamasının yapılarak 20/11/2007 tarihine kadar açıklama yapılması istenilmiştir.

 

a) İhale üzerinde kalan firmanın 87.995,05.-YTL tutarlı teklifi hakkında ihale komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği açıklamada;

 

Yemek ve yol bedelinin idarece belirlenen miktar üzerinden hesaplandığı, mali sorumluluk sigortası için Anadolu Sigorta Bölge Müdürlüğü teyitli 8 personel için yıllık 168,.YTL tutarında teklif alındığı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için 3.837,78.YTL bedel öngörüldüğü, giyim bedeli olarak İş Dünyası İş Elbiseleri, Satı Gümüş tarafından düzenlenen 12.11.2007 tarihli proforma faturanın sunulduğu, bir personel için 99,50 YTL olmak üzere toplam 796.-YTL bedelin öngörüldüğü, yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit ettiği anlaşılmıştır.

 

b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Sivas Ulusal Güv. Ltd. Şti. nin açıklaması incelendiğinde;

 

88.097,17.-YTL teklif veren Sivas Ulusal Güv. Ltd. Şti. tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; yemek ve yol bedelinin idarece belirlenen miktar üzerinden hesaplandığı, mali sorumluluk sigortası için Anadolu Sigorta Bölge Müdürlüğü teyitli 8 personel için yıllık 168,.YTL tutarında teklif alındığı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için 3.837,78.YTL bedel öngörüldüğü, giyim bedeli olarak Şafaklar Giyim Tic. tarafından düzenlenen 10.11.2007 tarihli proforma faturanın sunulduğu, bir personel için 75,00 YTL olmak üzere toplam 600.-YTL bedelin öngörüldüğü, yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit ettiği anlaşılmıştır.

 

c) Şikayetçinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

87.177,17.-YTL teklif veren şikayetçi tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; yemek ve yol bedelinin idarece belirlenen miktar üzerinden hesaplandığı, mali sorumluluk sigortası bedeli 157,50 YTL olup sigorta teklifinin Aviva Sigorta A.Ş. İç Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından teyit edildiği, adı geçen istekli tarafından hesaplanan asgari işçilik maliyeti (73.147,20.-YTL) ve % 3 sözleşme giderine (2.309,55.-YTL), giyim bedeli olarak Emiroğlu Giyim Tic. tarafından düzenlenen 13.11.2007 tarihli proforma faturanın sunulduğu, bir personel için 29,50 YTL olmak üzere toplam 236,00 YTL bedelin öngörüldüğü, yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit ettiği anlaşılmıştır. İncelemeye konu ihaleye ait asgari maliyetinin 87.007,17.-YTL olduğu dikkate alındığında şikayetçiye ait teklifin 170,00.-YTL fazlası ile bu bedelin üzerinde olduğu, aşırı düşük teklif açıklamasında maliyet bileşenlerine ilişkin olarak sunulan proforma fatura vb. belgeler ile tevsik edilen teklifin ihale komisyonunca, “…UH.Z-1513-242-243 sayılı Kamu İhale Kurulu kararları göz önüne alınarak değerlendirildiğinde gerçeği yansıtmadığı, hayat standartları ve piyasa şartları ile bağdaşmadığı, hayatın olağan akışına uygun olmadığı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu gerekçenin yetersiz ve soyut olması sebebiyle mevzuata uygun olmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının aranılan şartları haiz olduğu değerlendirildiğinde, ihalenin en düşük geçerli teklif sahibi olan şikayetçi üzerinde bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul