İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-275
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :57
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-275
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Turhal Kazova Devlet Hastanesi Baştabipliği Cumhuriyet Caddesi No:83 Turhal/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 578
Başvuruya konu ihale:
 2007/175515 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.00.63.0163/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turhal Kazova Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.01.2008 tarih ve 578 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin benzer işe ilişkin maddesinin boş bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdarece birim fiyat teklif cetvelinin doldurulmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelemeye konu ihalenin ilanının  4.3.1 maddesinde; “İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” düzenlemesi yapılmış, benzer iş olarak , “Yemek Pişirme ” işi öngörülmüştür.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7 nci maddesinde iş deneyim oranı ihale ilanındaki düzenleme doğrultusunda belirlenmiş olduğu ancak, ilanda benzer iş olarak , “Yemek Pişirme ” kabul edildiği halde idari şartnamenin 7.4 maddesinde “Benzer iş kabul edilmeyecektir.” denildiği netice itibarı ile söz konusu düzenlemelerin çelişki arz ettiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

 

“Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmü gereğince incelemeye konu işin gerek yaklaşık maliyeti gerekse mahiyeti itibarı ile idarece benzer iş tanımı yapılması zorunludur. “Benzer iş kabul edilmeyecektir.” şeklindeki düzenleme mevzuat gereğince mümkün bulunmamaktadır. İdari Şartnamede yapılan söz konusu düzenleme ile isteklilerin mesleki ve teknik yeterliklerini tevsik amacıyla sunmaları gereken iş deneyim belgelerinin niteliğini tayin etmeleri ve ihale komisyonunun idari şartnamedeki bu düzenlemeye dayanarak teklifleri objektif bir şekilde değerlendirmesi ve ihale kararı vermesi imkan ve ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yanda idarece yapılan söz konusu düzenlemenin “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmünü amir 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.”  hükmünü içeren 30 uncu maddesine aykırı olduğundan, şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü  başlıklı” 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlenmesine yer verildiği,

 

İdare tarafından isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken iş kalemlerinin yazılmadığı, isteklilere boş olarak verildiği, görülmüştür.

 

4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmının ikinci fıkrasında; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

         

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İsteklilerin sundukları teklif birim fiyat cetveli eklerinin isteklilerce aynı şekilde doldurulmasından anlaşıldığı üzere yukarıda belirtilen mevzuat aykırılıklarının tekliflerin sunulmasında esasa etkili olmadığı görülmekle birlikte, idare tarafından, isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken iş kalemlerinin doldurulmadığı, bu durumun da yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul