• Karar No: 2008/UH.Z-281
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-281 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 01.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2810 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :63
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-281
Şikayetçi:
 Toprak Su Gıda Turizm ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Güneşli Evren Mahallesi Koçman Cad. No: 32 Bağcılar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Başhekimliği Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No: 1 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38312
Başvuruya konu ihale:
 2007/134869 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Bulaşık Yıkama İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.2540.0148/2007-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Bulaşık Yıkama İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Toprak Su Gıda Turizm ve İnşaat San. Tic. A.Ş.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38312 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhalede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından verilen Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim Belgesinin istenildiği, belediyeden alınan gıda sicil belgesinin de geçerli olması gerektiği halde sunulan belgenin Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

          İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesinde Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında; “7.3.4.1-Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen Gıda Üretim Sertifikası ve

 7.3.4.2- Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen Gıda sicil sertifikası

İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklardan birinin ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanından konsorsiyumların teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

         Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili” başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

          

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...”

 

 Tanımlar ” başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim numaralı Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Mevcut düzenlemeler çerçevesinde; 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veya birimleri tarafından düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim İzin Belgesinin bu tarihten sonra belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanıldığından söz konusu düzenleme mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gibi  mevcut düzenleme nedeniyle belediyeden alınan belgelerin kabul edilmemesi suretiyle rekabetin de kısıtladığı, değerlendirme aşamasında da pek çok firmanın belgeyi belediyeden temin etmiş olması nedeniyle elendiği, anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu görülmüştür. 

 

Başvuruya konu ihalenin Kamu İhale Kanununun 07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-22 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihalenin, Kurulun 07.01.2008 tarih ve 2008/ UH.Z-22 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul