İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-282
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-282 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 01.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2820 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :64
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-282
Şikayetçi:
 Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Gazipaşa Mahallesi Zeytinlik Sokak No:9 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi No:74 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36319
Başvuruya konu ihale:
 2007/152271 İhale Kayıt Numaralı “HBYS ve LBYS Programı Bakım İyileştirme ve Geliştirme Eğitim hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.2294.0148/2008-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “HBYS ve LBYS Programı Bakım İyileştirme ve Geliştirme Eğitim  Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.12.2007 tarih ve 36319 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanının 5 inci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtildiği halde, daha sonra yapılan zeyilname ile fiyat dışı unsurlara gidildiği, fiyat dışı unsurların ise işin niteliği ile ilgisi bulunmayan, rekabeti engelleyici hususlar içerdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi, idarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği kararı 19.11.2007 tarihinde öğrenmiş, bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra  07.12.2007 tarihinde Kuruma intikal eden dilekçeyle itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur. Bu nedenle şikayet başvurusu iddiaların incelenmesi kapsamında iddialarla sınırlı olarak incelenmiş ve başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            07.11.2007 tarihli ihale ilanının 5 inci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtilmiştir.

 

            16.11.2007 tarihinde yapılan düzeltme ilanı ile en avantajlı teklifin belirlenmesi için fiyat dışı unsurlara gidilerek ilgili kriterler belirlenmiş ve bunun yanında kalite – standarda ilişkin demo istenmesi suretiyle ilanın 4.3.3  ve İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddeleri değiştirilmiştir.

 

            14.11.2007 tarihinde ise düzeltme ilanı yapılan hususlarla ilgili olarak zeyilname yapılmıştır.

 

            Zeyilname ile iki husus değiştirilmiştir.

 

            1) Fiyat Dışı Unsurlar;

          Fiyat dışı unsurların değerlendirme kriteri içinde ağırlığı % 80, ağırlık katsayısı 0,80 dir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif= (teklif edilen fiyat)x(%100-% olarak firmanın aldığı toplam puan) Söz konusu hesaplama sonrası bulunan en düşük teklif bedeli en avantajlı teklif olacaktır.


En ekonomik fiyatın belirlenmesinde kullanılan fiyat dışı kriterler ve nispi ağırlıkları

aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Sıra No

                               Kriterler

Nispi

Asgari

Ağırlık

Nispi

Asgari

Ağırlık

Katsayısı

Nispi

Azami

Ağırlık

Nispi

Azami

Ağırlık

Katsayısı

1

Firmanın Sağlık Bilişimi alanında kaç yıldır çalışmakta olduğu, 5 yıldan fazla çalıştığı her yıl için %0,6 5 yıldan az ise % 0 . Hastanelerden alacağı belgeler veya kuruma kesilen faturalar ile kanıtlanacaktır.

0

0

6

0,06

2

Firma bünyesinde 1 yıl ve üzeri çalışan her bir Bilgisayar Mühendisi veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi için %1 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

7

0,07

3

Firma bünyesinde 1 yıl ve üzeri çalışan her Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olan programcı için %0.5 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

7

0,07

4

Firma bünyesinde, iki yıllık sağlık yüksekokullarının tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon bölümünden mezun olan tıbbi sekreter çalıştırması. Firma bünyesinde çalışan her iki yıllık sağlık yüksekokullarının tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon bölümünden mezun olan tıbbi sekreter için %0.5 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

15

0,15

5

Firma bünyesinde, üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış kullanacağı veri tabanı yöneticisi sertifikası olan, Bilgisayar Mühendisi veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisinin firma bünyesinde 1 yıl ve üzerinde çalışıyor olması halinde %4,5 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

9

0,09

6

Firma    bünyesinde,    üretici    firma    veya    yetkili    eğitim firmalarından   alınmış   kullanacağı   server   işletim   sistemi yöneticisi    sertifikası    olan.    Bilgisayar    Mühendisi    veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-elektronik Mühendisinin firma bünyesinde 1 yıl ve üzerinde çalışıyor olması halinde %6 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif   zarfıyla   birlikte   verilmelidir.   Yurt   dışındaki   bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

6

0,06

7

Firma bünyesinde, üretici firma veya yetkili eğitim; firmalarından alınmış kullanacağı network cihazları eğitim sertifikası olan, Bilgisayar Mühendisi veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisinin Firma bünyesinde 1 yıl ve üzerinde çalışıyor olması halinde %5 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

5

0,05

8

Firmanın kullanmakta olduğu veritabanı yönetim sisteminde felaket durumu senaryosuna uygun olarak ana sunucudan farklı bir sunucuda da otomatik veri yedeklemesi projesi gerçekleştirmiş olması durumunda her bir hastane için % 2

0

0

10

0,10

9

Firma bünyesinde, üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış kullanacağı server da kullanılacak işletim sistemine ait sistem mühendisliği sertifikası olan bir kişinin Firma bünyesinde 1 yıl ve üzerinde çalışıyor olması halinde her bir kişi için %5 (Bu kişilerin mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış mezuniyet belgesi veya diplomaların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğine dair teyit yazısı ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler ihale teklif zarfıyla birlikte verilmelidir.)

0

0

15

0,15

                              Toplam

0

0

80

0,80

 

            2) Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler;

 

            İlanının 4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler maddesinin b) ...fıkrası, İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinin (b) fıkrası  ile Teknik şartnamenin 2.1.4. maddesi iptal edilerek;

“Tekliflerin değerlendirilmesinde, önerilen yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyi (Demonstrasyon) ele alınacaktır. Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat veren istekli firmadan başlamak üzere demo yapılacaktır. Demo, Hastanemiz Toplantı salonunda, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonraki ilk beş iş gününden sonra her istekliye günü ve saati belirlenerek tebligat adreslerine yazılı olarak tebliğ edilecektir. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile Bu demoda; istekli firma tarafından getirilen ve üzerlerinde kendi programlan yüklü bir server ile 2 adet kullanıcı bilgisayarı ve bir adet lazer printeri hastanenin toplantı salonuna kuracaktır. Demo için ihale komisyonu üyelerince, tüm modüllerin işlevlerini kontrol edecektir. Bu demo sonunda teknik şartnamede yer alan tüm yazılım modüllerinin içeriklerinin teklif edilen yazılım tarafından karşılanıp karşılanmadığını tespit amacıyla; her modülün işlevleri ve bu işlevlerin yerine getirilmesinden sonra o modülden alınması gereken (defter çıktıları, istatistiki raporlar, standart formlar, personel listeleri, faturalar, maaş bordroları ve listeleri, demirbaş listeleri, rasyon ve iaşe listeleri vb. listeler ve raporlar olup bu rapor ve listeler her modülün içinde en ufak ayrıntısına kadar açıklanmıştır) çıktılar kontrol edilecek, ihale komisyonunun onayladığı firmaların teklifi ihale komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan tüm modüllerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır...’’ kriteri getirilmiştir.

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; İhale konusu işin adı: 2008 - 2009 yılları (24 aylık) HBYS ve LBYS Programı Bakımı, İyileştirilmesi, Geliştirme, Güncelleme ve Eğitim Hizmet Alımı, fiziki miktarı ve türü: H.B.Y.S ve L.B.Y.S. otomasyonu programı hizmet alımı şeklinde tanımlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
başlıklı 40 ıncı maddesinin ilk iki fıkrasında; 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.’’

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

 

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.”,

 

“Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 70 inci maddesinde ise; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

 

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

             Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idarece fiyat dışı unsur öngörülmüşse, idare, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyecek olup, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenmeli ve yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülmemeli ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılmamalıdır.

 

          Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri açısından, idarece öngörülecek fiyat dışı unsurların aynı zamanda ihalede rekabetin ihlal edilmesine yönelik olmaması  gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, idarece öngörülen fiyat dışı unsurların yeterlik kriterlerine ilişkin olduğu, ayrıca, ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte ve birçoğu zaten mesleki ve teknik yeterlik kriteri olan düzenlemelerin fiyat dışı unsur olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenmesi gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin, yukarıda yer verilen formülle belirleneceği hususuna yer verilmesi uygun bulunmamıştır.

           

            İhale konusu hizmet dikkate alınarak bu iş için belli niteliklerde personel çalıştırılması öngörülmekte ise ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir.

 

            Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

      

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Beş adet ihale dokümanının satın alındığı, tek teklifin sunulduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal ve/veya düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine karar verilen mevzuata aykırılıklar arasında bu hususa da yer verilmesi gerektiği,

 

2) İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul