İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-283
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-283 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 01.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2830 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :65
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-283
Şikayetçi:
 Koçbey Turizm Taş. Güv. Gıda Tem. Hizm. San ve Tic. Ltd. Şti. İskitler Cad. No: 60/4 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Teknikokullar Bandırma Sokak No 30/A 06500 Beşevler Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36738
Başvuruya konu ihale:
 2007/151632 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 08.2313.0148/2008-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nce 07.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Koçbey Turizm Taş. Güv.  Gıda  Tem. Hizm. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36738 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye teklif sunan Beyaz Operasyonel Kiralama Anonim Şirketi ile Bektur Turizm Yatırımları Anonim Şirketinin vermiş olduğu iş bitirme belgelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, 

 

            2) İş deneyim belgelerini tevsik eden sigorta iş yeri bildirgesi veya alt yüklenicilere ait fatura v.b. gibi evrakların sunulmamış olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3.1 ve İdari Şartnamenin 7.3.1 maddelerinde; “İstekliler, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 50 oranından az olamamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini vereceklerdir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            a) İhaleye teklif sunan Beyaz Operasyonel Kiralama Anonim Şirketinin sunduğu özel sektörden alınmış sözleşme ve eki faturanın araç kiralama işi ile ilgili olduğu, anılan firmanın Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. ile 25.07.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, bu sözleşmeye ilişkin 29.09.2007 tarihli fatura sunulduğu görülmüştür. Anılan firma tarafından sunulan belgelerin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            b) Bektur Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi firmasının sunduğu iş deneyim belgesi; Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 113 araçlık personel servis aracı kiralama hizmeti ile ilgili olup, iş deneyim belgesinin iş ortaklığı olarak (İnciler Turizm % 51, Bektur Turizm: %49) alındığı, belge tutarının 480.460,00 YTL., tarihinin 31.03.2007 olduğu, ilgili iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğu gibi ayrıca  Bektur Anonim Şirketince özel sektörden alınan bir başka iş deneyime ilişkin sözleşme ve ekinde fatura da sunulduğu ve bunların da mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

 

            İş deneyim belgelerini tevsik eden sigorta iş yeri bildirgesi veya alt yüklenicilere ait fatura v.b. gibi evrakların sunulmamış olduğu iddiası bulunmakta ise de; İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; İhale konusu işin adı: 2008 yılı hizmet aracı kiralama işi ve miktarının 18 adet sedan binek otomobil olduğu, istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri ile özel sektörden alınan belgeler araç kiralamaya ilişkin olup şoför çalıştırma veya herhangi bir alt yüklenicilik durumu da bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin (e) bendinde; “Bina bazında yapılan temizlik sırasında günlük olarak çalıştırılması gereken ve bu şartnamenin 2/e maddesinde belirtilen işçi sayısından daha az işçi çalıştırıldığının tespiti halinde idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye ve kesin teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hak ve tazminat talebinde bulunamaz.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

İdari şartnamenin anılan maddesinde yapılan düzenlemenin bu haliyle mevzuatın yukarıya aktarılan hükmüne aykırılık taşıdığı,

 

2) İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin (b) bendinde; “Yüklenici firma, idarenin aylık hakedişleri ödemesini bekletmeksizin; her ayın en geç üçüncü günü işçilere ödeme yapacaktır.

 

Hakedişe esas işlemlerin zamanında tamamlanması için, yüklenici, şartnamenin 55.2. maddesinde yazılı belgeleri içeren dosyayı, eksiksiz olarak en geç, her ayın 2 nci günü akşamına kadar, Sağlık Müdürlüğüne teslim edecektir.

 

İşçilerin ücretlerinin tamamının bu süre içinde ödenmediği tutanakla tespit edildiği takdirde,

                     

 -Birinci defada;      1.000,00 YTL (Binyenilira),

- İkinci defada;        3.000,00 YTL (Üçbinyenilira),

- Üçüncü defada;     5.000,00 YTL (Beşbinyenilira)

 

ceza uygulanacaktır.

 

Ancak bu cezalar üçüncü defayı geçerse 4734 sayılı K.İ.K’nun 58. ve 59. maddesi hükümleri uygulanır. İhale yeni bir ihtara gerek kalmadan tek taraflı feshedilir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hak ve tazminat talebinde bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 34 üncü maddesinde “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” denilerek işçiyi koruyucu hükümler getirilmiştir. Bunun dışında, ihaleyi yapan idarenin işçi ile işveren (yüklenici) arasındaki iş akdinde ücretin ödenmesi hususunun nasıl düzenlendiğini göz önüne almaksızın sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde ve ihale konusu işin yürütümüne ilişkin olmayan bir konuda kanundan almadığı bir yetkiyi kullanarak düzenleme yapmasının hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan işçi ücretlerinin gününde ödenmemesinden dolayı idare lehine değil, sadece işçi lehine bir hak doğmaktadır. Buna rağmen idarenin hakedişleri ödeme konusunda bir yükümlülük altına girmezken, işçiye yapılacak ödemenin tarihini re’sen belirleyerek, bu ödemenin zamanında yapılmamasından dolayı kendisine bir hak doğuracak şekilde yüklenicinin hakedişinden cezai kesinti yapması, kamu ihaleleri sonucunda imzalanacak sözleşmelerin usul ve esaslarını belirleyen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 4 üncü maddesinde yer alan “bu kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir…” hükmüne aykırılık taşımaktadır. Bu nedenle idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde; “Müteahhid firma Sağlık Müdürlüğünün bilgisi ve onayı ile işçi alacak, idarenin haberi ve onayı olmadan personel değiştiremeyecek, idarece yerinin değiştirilmesi veya işten çıkarılması istenen personel ise müteaahid firma tarafından derhal değiştirilecektir. Müteahhid firma çalıştıracağı personelin kimliklerini belirleyen listeyi idareye vermeye mecburdur. Müteaahid firma tüm personeli için aşağıda yazılı belgeleri idareye vermek mecburiyetindedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde, “….Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.”hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul