İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-284
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-284 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 01.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2840 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :66
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-284
Şikayetçi:
 Deysan Gıda İnş. Turz. B.Sayar Petrol Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Gündoğdu Mahallesi 739 Sokak No: 3 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Tavas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Mahalle Belediye Meydanı Özel İdare İşhanı Kat: 2 20500 Tavas / DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37411
Başvuruya konu ihale:
 2007/187609 İhale Kayıt Numaralı “Tavas İlçesindeki Taşımalı Öğrencilere Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.2402.0148/2008-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tavas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce  30.11.2007 tarihinde  4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile yapılan “Tavas İlçesindeki Taşımalı Öğrencilere Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Deysan Gıda İnş. Turz. B. Sayar Petrol Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37411 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale komisyonunda ihale yetkilisinin ihale komisyonu başkanı olarak görev yaptığı,  komisyonun yanlış teşekkül ettiği,

 

            2) Kesinleşen ihale kararının 3 gün içinde tebliğ edilmesi gerekirken tebliğ edilmediği, daha sonra da hataların giderilmesi amacıyla tarihlerle oynanarak resmi belge üzerinde değişiklik yapıldığı,

 

            3) Beyağaç Tabldot - Gülseren Pütün  firmasının sunduğu belgelerin İdari Şartnamenin 14.5.2 nci maddesine aykırı olarak sunulduğu halde, itirazdan sonra idarece verilen cevapta, belgelerin usulüne uygun olduğunun bildirildiği, idarenin itirazdan sonra firmaya düzelttirdiği kanaatinde oldukları,

          

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

 

            Kamu İhale Kanunun 6 ncı maddesinde;  “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
             İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
            Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
            İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
            İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.’’
hükmüne

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasında; “İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.’’ hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  B. İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu başlığı altında;

 

“4734 sayılı Kanun kapsamındaki bazı idarelerce, ihale yetkilisinin kim olacağı hususunda Kurumdan görüş talep edilmektedir. 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “ihale yetkilisi”; idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak belirlenmiştir. İdarelerin bu yetkilerine sahip kişi, kurul veya görevlileri ise, kendi mevzuatlarında belirlenmektedir. Bu nedenle, idarenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, ihale yetkilisinin idarelerce belirlenmesi gerekmektedir.

 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise"  ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre  ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak  yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak yapılan bir sözleşme ile ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.

İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.

İhale komisyonu başkan ve üyeleri çekimser oy kullanamazlar ve verdikleri oy ve kararlardan sorumludurlar. Bu nedenle, çoğunluk görüşüne katılmayanların karşı oylarını ve gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalamaları gerekmektedir. İhale komisyonunun eksiksiz toplanıp karar vereceği dikkate alınarak eksik üyeli ihale komisyon kararı alınmamalıdır.

            Ayrıca ihale komisyonları teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri gerek isteklilerden gerekse ilgili mercilerden isteyebileceklerdir.’’ açıklamasına yer verilmiştir.

 

          İhale yetkilisinin ilçe kaymakamı olduğu, ihale komisyonu başkanının ise, ilçe milli eğitim müdürü olduğu görülmüştür.  

 

            İncelenen ihalede, ödeneğin Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan sağlanacağı ve ihale yetkilisinin ilçe kaymakamı olduğu anlaşıldığından, ihale komisyonu başkanının ilçe milli eğitim müdürü olmasında bir sakınca olmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Yedek ihale komisyonu üyelerinden bir tanesinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması gerektiğinden hareketle bu yönü ile ihale komisyonu yedek üyelerinin niteliğine ilişkin olarak eksiklik bulunmakla birlikte, ihalenin asıl üyeler tarafından sonuçlandırıldığı, yedek üyelerin ihale aşamasında yer almadığı tespit edildiğinden eksiklik sonuca etkili görülmemiştir.      

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            30.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararının 06.12.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca, ihale kararının ihale yetkilisince onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde bütün isteklilere tebliğ edilmesi gerektiği, ancak kesinleşen ihale kararının: Kulsan Tabldot firmasına 03.12.2007, Gözde Zirve Yemek firmasına 03.12.2007, Deysan Ltd. Şti. 04.12.2007, Beyağaç Tabldot firmasına 30.11.2007 tarihlerinde elden tebliğ edildiği; Özata Ltd. Şti. ise 30.11.2007 tarihinde postaya verildiğine ilişkin bilgi bulunmaktadır.

 

            İhale komisyonu kararının onayı ve tebliğine ilişkin tarihlerde bir karışıklık bulunmakla birlikte sehven hata yapıldığı ve bu durum sonuca etkili bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası   yerinde bulunmamıştır.  

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 14.5.2 nci maddesinde; “Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır’’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Beyağaç Tabldot - Gülseren Pütün  firmasının sunduğu belgelerin itiraz üzerine idarece mevzuata uygun şekilde değiştirildiğine ilişkin bir iddianın idarece gönderilen ihale işlem dosyasından anlaşılmasının mümkün bulunmadığı, iddianın soyut bulunduğundan iddiaya yönelik bir değerlendirme yapılamamıştır.    

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının  (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

   İdarenin 23.11.2007 tarihinde; “ 14.09.2007 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan yemek ihalesinin 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3552 sayılı Kurul Kararıyla iptal edilmiş olmasından dolayı öğrencilerin mağduriyetinin engellenmesi amacıyla; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca ivedi olarak yapılması gerektiğine” ilişkin karar alarak pazarlık usulü ile ihaleye çıktığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında “ Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Süreklilik Arz Eden Mal ve Hizmet Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini “ başlıklı XVII.  maddesinde;

“….

    Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yukarıdaki hükümler birlikte değerlendirildiğinde;  idarelerin süreklilik arz eden alımlarının kesintiye uğratılmamasını teminen, sadece ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçlarının 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek pazarlık usulü ihale ile temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Pazarlık usulü ile çıkılan söz konusu  ihalenin süresinin 118 gün olarak belirtilmesi karşısında, bu sürenin tamamındaki ihtiyaçların temini için pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasındaki temel ilkeye aykırılık oluşturması nedeniyle anılan Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul