İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-287
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-287 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 08.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2870 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :69
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-287
Şikayetçi:
 Dr. Adnan Alptekin Röntgen-Ultrason-Mammografi Görüntüleme Merkezi, Hacı Ömer Sabancı Bulvarı Yeni Baraj Mah. Yılmaz Apt. Kat:1 Daire:3 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği, Seyhan Mahallesi Hasan Şaş Bulvarı No:70 Yüreğir / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37490
Başvuruya konu ihale:
 2007/149387 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayarlı Spiral Tomografi-Kemik Dansitometre-Mammografi Çekimi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.24.21.0141/2007-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayarlı Spiral Tomografi-Kemik Dansitometre-Mammografi Çekimi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dr. Adnan Alptekin Röntgen-Ultrason-Mammografi Görüntüleme Merkezi’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37490 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kemik Dansitometre cihazı için teklif dosyasında sundukları uluslararası kabul görmüş standart belgesinin geçerlilik süresi dolduğu gerekçesiyle idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye yapmış oldukları şikayet başvurusunda bunun bir tercüme hatası olduğunun belirtilerek düzeltilmiş belgenin ihale komisyonuna sunulduğu, idarenin de düzeltilmiş belgenin geçerlilik süresinin sözleşme imzalanmasından önce dolacağı gerekçesiyle şikayetlerini uygun bulmadığı, idarenin bu kararı üzerine geçerlilik tarihi 09.11.2012 tarihine kadar uzatılmış söz konusu belgeyi ihale komisyonuna vererek ikinci defa şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin bu belgeyi bilgi tamamlatma değil de belge tamamlatma olarak değerlendirip bu şikayet başvurusunu uygun bulmadığı, ancak bu kararın mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Teknik şartnamenin “Dexa Kemik Dansitometresi Teknik Şartnamesi” başlıklı bölümünde; “…Cihaz uluslar arası kabul görmüş (ISO, VDE, FDA, IEC, TUV, UL, DIN vs.) standardizasyon belgesine haiz olmalı ve bunlar teklifte noter tasdikli olarak belgelenmelidir...” düzenlemesi bulunmaktadır.   

 

Başvuru sahibi bu düzenleme kapsamında teklif dosyasında CE Uygunluk Belgesi sunmuş, ancak idare tarafından bu belgenin geçerlilik süresinin 12.01.2007 olduğu ve ihale tarihi itibariyle bu sürenin dolduğu gerekçesiyle teklifi değerlendirilme dışı bırakılmıştır. Başvuru sahibi kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra idareye başvuruda bulunarak söz konusu belgenin geçerlilik süresinin 01.12.2007 olduğunu, tercüme hatasından kaynaklanarak bu tarihin 12.01.2007 olarak yazıldığını idareye bildirmiştir. İdare, bu belgenin düzeltilmiş geçerlilik süresinin, sözleşme imzalanmadan önce dolacağı gerekçesiyle şikayet başvurusunu reddetmiştir. Bu karar üzerine başvuru sahibi ikinci bir başvuruda bulunarak, 09.11.2012 tarihine kadar geçerli olan ikinci bir belgeyi sunmuş, ancak idare bu hususu belge tamamlatma olarak değerlendirip ikinci başvuruyu da reddetmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucu, başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu CE Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresinin 01.12.2007 olduğu, dolayısıyla ihale tarihi itibariyle geçerli bir belge olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, idare tarafından söz konusu belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olmasının yeterli kabul edilmesinin gerektiği, ihalenin, ihale tarihi itibariyle geçerli olan bir belgeyi sunan istekli üzerine bırakıldığında idarenin bu belgenin geçerlilik tarihinin uzatılmasını isteyebileceği göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması işlemi uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemleri ve ihale kararının mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

         

         

          Açıklanan nedenlerle;

         

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, düzeltici işlem tesis edilmesine,

         

          Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede; iki teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından,

           

            2) Teknik şartnamenin “Dexa Kemik Dansitometresi Teknik Şartnamesi” başlıklı bölümünde; “…Cihaz uluslar arası kabul görmüş (ISO, VDE, FDA, IEC, TUV, UL, DIN vs.) standardizasyon belgesine haiz olmalı ve bunlar teklifte noter tasdikli olarak belgelenmelidir...” düzenlemesi bulunmasına karşılık idari şartnamede ve ihale ilanında makine, tesis ve ekipmana ilişkin hiçbir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

           

            Bu durum;  4734 sayılı Kanunun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesindeki, “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne ve “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesindeki, “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

İhale dokümanını oluşturan belgelerde idare tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olmaması ve ayrıca, ihale ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olmaması nedeniyle ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün olmayacağından ,

 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul