İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-288
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-288 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 08.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2880 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :71
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-288
Şikayetçi:
 Onurhan Taş. Orm. İşl. Gıda İnş. Tur. Hay. Tic. ve San. Ltd. Şti., Yavuz Selim Mahallesi 60. Sokak No:7 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş İl Özel İdaresi,Trabzon Caddesi Kat:12 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38662
Başvuruya konu ihale:
 2007/179900 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Servis Otobüsü İle S/S Personeli Taşıma Hizmeti Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.25.81.0134/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş İl Özel İdaresi’nce 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Servis Otobüsü İle  S/S  Personeli Taşıma Hizmeti Alınması” ihalesine ilişkin olarak Onurhan Taş. Orm. İşl. Gıda İnş. Tur. Hay. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38662 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye katıldıkları, idari şartnamenin 7.3 maddesinde iş deneyim belgesinin istendiği, 7.4 maddesinde ise, “Kamu veya özel sektörden alınacak personel taşıma işine ait iş deneyiminin” benzer iş olarak düzenlendiği, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren A Yıldız Ltd. Şti.’ne verildiği ancak söz konusu şirketin sunduğu iş deneyim belgesinin öğrenci taşınmasına ait olduğu, A Yıldız Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.4 maddesinde tanımlanan benzer işe uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

 

           

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihalenin  Kahramanmaraş İl Özel İdaresi tarafından açık ihale usulü ile 12.12.2007 tarihinde yapılan  “2008 Yılı Servis Otobüsü İle  S/S  Personeli Taşıma Hizmeti Alınması” işi olduğu, ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği ve bunların geçerli teklif kabul edildiği, idari şartname hükmüne göre (ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir) ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 ile ilanın 4.3.1 maddelerinde; “İsteklinin son beş yıl içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.4 ile ilanın 4.4 maddelerinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde personel taşıma hizmet işleri” düzenlemesi mevcuttur. 

 

İhale üzerinde bırakılan A Yıldız Ltd. Şti. teklifiyle birlikte Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve “öğrenci taşıma işi” olarak işin adının olduğu iş deneyim belgesini sunmuştur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “iş deneyim belgelerini” düzenleyen 42 nci maddesinde;

 

  “ …

 

  İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

 

 İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.”

 

  Hükmü yer almaktadır.

 

  İhale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu iş deneyim belgesindeki iş tanımı idari şartnamenin 7.4 ile ilanın 4.4 maddelerindeki benzer işe birebir uymamakla birlikte anılan Yönetmelik hükümde yer alan “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” fıkrasından hareketle iş deneyim belgesi ve iş tanımının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  Ayrıca; ilanda, teknik şartnamede ve idari şartnamede servislerde kullanılacak araçların S, K ve J plakalı olacağı konusunda bağlayıcı bir maddenin de olmadığı görülmüştür.

 

             Açıklanan nedenlerle;

           

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

           İdari şartnamenin 7.3.2.a maddesinde; “İhale konusu servis otobüslerinde Kamu Kurum Kuruluşları Servis Hizmet Yönetmeliğinin 14. maddesinin a, b ve c bentlerindeki şartlara uygun olarak personel en az 3 şoför çalıştıracağına dair taahhütname” düzenlemesi yapılmıştır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinin 3. fıkrasında; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”  hükmü yer almaktadır.

 

  İhale dokümanında en az 3 şoför çalıştırılacağına ilişkin yapılan düzenleme anılan Tebliğin  mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak isteklinin personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez” hükmüne açıkça aykırılık teşkil ettiğinden, 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul