İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-289
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-289 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 08.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2890 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :72
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-289
Şikayetçi:
 Vamed Manegement Und Service Gmbh, Brückenstrasse 5 10179 Berlin/ DEUTSCHLAND
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniveritesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurupelit/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 765
Başvuruya konu ihale:
 2007/158700 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Bakım Onarım ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.01.20.0132/2008-05 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Tıbbi Cihaz Bakım Onarım ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Vamed Manegement Und Service Gmbh’nin 09.01.2008 tarih ve 765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

           1) Kesinleşen ihale kararıyla değerlendirme dışı bırakılan tekliflerinde bulunması gereken 4734 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinin son fıkrasının a, b, c, d, e, g, ve i bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair yazılı taahhütnamenin ikinci fıkrasında “ihale tarihi” ibaresinin bulunmadığının belirtildiği, ancak verilen taahhütnamenin idari şartname ve eklerindeki belgeler esas alınarak hazırlandığı, herhangi bir uygunsuzluk olmadığı, çelişkili bir durum olsa bile bunun şartnameye göre verilecek sürede giderilmesinin veya açıklama getirilmesinin istenmesinin gerektiği,

 

           2) Bir diğer değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak gösterilen iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.5 inci maddesinde belirtilen özellikleri taşımadığı, fotokopi olduğu yönündeki gerekçenin de usulsüz olduğu, diğer belgeler gibi iş deneyim belgesinin de şartnameye uygun olarak hazırlandığı, bu eksikliğin teklif zarflarının açılması aşamasında belirtilmediği sonradan açıklandığı, ayrıca şartnameye göre söz konusu belgelerin asıl olma mecburiyetinin de olmadığı, tamamlatılabilecek bir belge olduğu,

 

3) Üçüncü değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak belirtilen iş deneyim belgesinin tercümesinde toplam keşif bedelinin hatalı yazıldığı hususunun da teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı tamamlatılabilecek nitelikte olduğu ve asıl olanın belgenin kendisi olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 17.12.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.01.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

            

             İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 17.12.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.01.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, idareye şikayetin süresinde yapılmadığı ancak Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesi gerekmektedir.

 

 

            Bu nedenle; iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul