İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-29
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-29 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 21.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-290 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :30
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-29
Şikayetçi:
 Cenikli Ticaret - Mehmet CENİKLİ, Meriç Sokak Toyak İş merkezi Büro:84 No:1 Kat:1 Şirinevler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bülbül Mah. Hastane Sok. 28400 Şebinkarahisar / GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37756
Başvuruya konu ihale:
 2007/163191 İKN|li “30 kişi ile 2008 yılı 12 aylık açık ve kapalı alan malzemeli toplu temizlik ve haşere ilaçlama hizmeti alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.24.47.0167/2007-96E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Temizlik Hizmeti Alım Giderleri ihalesine ilişkin olarak Cenikli Ticaret - Mehmet CENİKLİ’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37756 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;                               

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığına ait iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gibi, teklif edilen tutarın idarece iş deneyim belgesinde istenilen %30’lık oranı karşılamadığı, bu nedenle ihale dokümanının ve tekliflerin tekrar değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin açık ve kapalı alan malzemeli toplu temizlik ve haşere ilaçlama hizmeti alımı olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 nci maddesinde; İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılan her türlü temizlik hizmeti işleri benzer iş olarak belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Atılım Med. Gıda Turz. Taah. Ltd. Şti. – Yılancıoğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığında Atılım Med. Gıda Turz. Taah. Ltd. Şti.’nin pilot ortak, Yılancıoğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin özel ortak olarak yer aldığı,

 

            Atılım Med. Gıda Turz. Taah. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından 24.10.2007 tarihinde düzenlendiği, iş deneyim belgesinin Şebinkarahisar mahalleleri katı atık toplama, temizleme ve nakil işine ait olduğu, iş deneyimine konu işin sözleşme tarihinin 21.02.2006, sözleşme bedelinin 212.713,00 YTL olduğu,

 

            Yılancıoğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Avutmuş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü tarafından 19.11.2007 tarihinde düzenlendiği, iş deneyim belgesinin okul ve pansiyonun temizlik, çamaşır ve yemekhane hizmetleri işine ait olduğu, iş deneyimine konu işin sözleşme tarihinin 28.12.2006, sözleşme bedelinin 54.000,00 YTL olduğu,

 

            Görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında;

 

  İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.” hükümleri yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından ihaleye 266.250,00 YTL teklif verildiği görülmüştür.

 

            İdare tarafında iş deneyiminde aranılan %25’lik oran dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin en az 66.562,50 YTL tutarında iş deneyimine sahip olması gerekmektedir.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması, ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaması gerekmektedir.

 

Bu nedenle, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığında pilot ortak sıfatında yer alan firmanın en az 46.593,75 YTL, özel ortak sıfatında yer alan firmanın da, 19.968,75 YTL tutarında iş deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Sonuç olarak; ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerine konu işlerin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, söz konusu belge tutarlarının da  istenilen %25’lik şartı sağladığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul