En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-293
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :77
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-293
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San ve Tic A.Ş., Atatürk Bulvarı, Şekerbank Üstü, Abdullatif Yetkin İşhanı, No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şemsi Denizer Cad. E-5 Üzeri Nu 1 Cevizli Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38244
Başvuruya konu ihale:
 2007/148638 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi İşlem Personeli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.25.06.0105/2007-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi İşlem Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San ve Tic A.Ş.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.12.2007 tarih ve 38244 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin sözleşme taslağının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği, teknik şartnamenin 92 nci maddesinin 4735 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin ihalenin sözleşme taslağının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihale dokümanında yer alan sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Tip sözleşmenin anılan maddesinin dipnotunda da idarece iş ve işyerlerinin sigortalanmasının öngörüldüğü hallerde idarenin ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile limitlerinin bu maddede belirlenmesi öngörülmüştür.

           

            Anılan açıklamalar çerçevesinde idarece sigorta yapılmasının öngörüldüğü ancak sigorta türleri ve teminat limitleri açısından herhangi bir belirlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu haliyle söz konusu maddenin eksik düzenlendiği ve tekliflerin sağlıklı olarak hesaplanmasını engellediği sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin teknik şartnamenin 92 nci maddesinin 4735 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihalenin 92 nci maddesinde;

 

            Aynı konuda üç kez üst üste ceza uygulandığı takdirde idare tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilecektir.” düzenlemesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan düzenlemenin 4735 sayılı Kanunun feshe ilişkin hükümleri dikkate alındığında, istekliler aleyhine bir sonuç doğurmadığı, anılan düzenlemeye göre fesih işlemini gerçekleştirebilmek için 20 günlük süreli ihtarı çekmesinin Kanun gereği zorunlu olduğu, dolayısıyla burada Kanun hükmüne rağmen fesih işlemi için farklı bir uygulama yapmasının mümkün olmayacağı dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Öte yandan başvuru konusu ihalenin Kamu İhale Kurulunun 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-291 sayılı Kurul Kararıyla iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul