İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-294
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-294 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 08.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2948 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :78
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-294
Şikayetçi:
 Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Şube Sok. Kilim İş Merkezi Nu: 1 K 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Aliağa Belediye Başkanlığı,Kültür Mah. İstiklal Cad. Nu: 66 Aliağa / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36805
Başvuruya konu ihale:
 2007/148652 İhale Kayıt Numaralı “Bayındırlık ve Park Bahçe İşleri Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.12.2008 tarih ve 08.23.24.0102/2007-95E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aliağa Belediye Başkanlığı’nca 07.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bayındırlık ve Park Bahçe İşleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36805 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif mektubu eki cetvelde tatil günlerinde işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmediği, teklif mektubu eki cetvel bu haliyle işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere yol açacağından dolayı ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

2) Teknik şartnamenin çalışma süreleri ve işçi hakları bölümünün 10 uncu bendinde “yüklenici belediye ile ilgili işleri yürütmek, izin, raporlu çalışma ve fazla çalışma puantajlarını tutmak ve gerekli sair işleri yürütmek üzere sürekli bir personel bulunduracaktır” düzenlemesi bulunduğu, bu nedenle ihalede teklif maliyetin hesaplanmasının ve teklif değerlendirmesi yapılmasının mümkün bulunmadığı,

 

3) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ile Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesinin dipnotuna göre sigorta düzenlemesi yapılması gerektiği halde, idarece sözleşme tasarısının eksik düzenlendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

          

 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihale teklif birim fiyat alınmak suretiyle yapılmış olup, Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvel 50 vasıfsız işçinin ücretleri ve 40 vasıflı işçinin ücretleri olmak üzere iki kalem olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla ihalede tekliflerin birim fiyat esasına göre alındığı ve teklif birim fiyat mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde farklı ücret grubundaki personel için teklif edilen birim fiyatın personel sayısına bağlı olarak ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlendiği ve her bir iş kaleminde çalışan personel sayısı esas alınarak sözleşme süresinin (12 Aylık) tamamı için teklif alındığı anlaşılmıştır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsamında sayılan özel güvenlik hizmeti alımı ihalelerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G maddesinde; “…İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır…”; aynı Tebliğin XIII.H.b maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde “Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemelerde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar için 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ödenecek genel tatil ücretinin asgari işçilik maliyeti içerisinde kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personel sayısında değişiklik olması halinde bu günlerde ödenecek ücretin, çalışılacak gün sayısına göre ayrı bir iş kalemi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin çalışma süreleri ve işçi hakları bölümünün 10 uncu bendinde; “Yüklenici, Belediye ile ilgili işleri yürütmek, izin, rapor, çalışma ve fazla çalışma puantajlarını tutmak ve gerekli sair işleri yürütmek üzere sürekli bir personel bulunduracaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ise, 50 vasıfsız, 40 vasıflı işçi düzenlemesine yer verilmiş olup, teknik şartnamede yer alan bu düzenleme ile ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir.

 

İdarece şikayete ilişkin alınan kararda, bu konuya ilişkin olarak; “Yükleniciye ait iş ve işlemlerden olan işçilerin izin, rapor, günlük çalışma ve fazla çalışmaların punatajlarının tutulmasını ve gerekli sair işlerin yürütülmesi için yüklenici iş yerinde bir yetkili personel bulunduracaktır. Bu personelin yükleniciyi temsil yetkisini haiz ve yükleniciye ait personel olacağı şartname hükmünden anlaşılmakta olup, 90 işçi sayısı içinde değildir” cevabı verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G. maddesinin 14 numaralı alt bendinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü yer almakta olup, idarece yapılan düzenlemenin Tebliğ hükmüne uygunluk taşımadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin, 24.09.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde ilanı yayımlanan ihale için 07.11.2007 tarihinde saat 13:45 de ihale dokümanı satın aldığı, 20.11.2007 tarihinde ihale dokümanına şikayet başvurusunda bulunduğu, 07.11.2007 tarihinde saat 14:00 da yapılan ihaleye teklif vermediği, başvurunun bu haliyle dokümana itiraz niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi ihale dokümanında sigorta yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmadığını, ancak bunun Hizmet İşleri Genel Şartnamesine aykırı olduğunu ileri sürmektedir.

Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında belirtildiği üzere; Park Bahçe ve Belediye Bayındırlık (Yol, Su, Elektrik, Kaldırım, Kanalizasyon Yapım-Tamir-Bakım-Boyama vs) İşlerinde 40 Vasıflı (Tecrübeli Usta), 50 Vasıfsız İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı işidir.

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.1 inci maddesinde; “yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, damga, resmi ve harç giderleri, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin tamamı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde sigorta yapılmasına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

 

            Sözleşme Tasarısının “iş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi boş bırakılmış olup, bir düzenleme yer almamaktadır. 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde; “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdarece şikayete ilişkin olarak alınan kararda; “İhale konusu hizmet işleri park ve bahçelerin bakımı, onarımı, yol, su, kanalizasyon bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesini kapsamakta olup, bu tür işler ve işyerleri (açık alanlar, parklar, yollar ağaçlar, su ve kanalizasyon hatları) sigorta gerektirmemektedir. Şayet Belediyemizce bu yerlerin sigortalanması gerekli görülse idi, bu durumda sözleşmede sigorta türü ve teminat limitleri düzenlenmiş olacaktı. Sigorta gerekli görülmediğinden herhangi bir düzenleme (sigorta yaptırılması ve teminat limitleri) yapılmamıştır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlığı altında bir sigorta yapılması konusunda düzenleme yapılmadığı dikkate alındığında,  başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından Bayındırlık ve Park Bahçe İşleri Hizmet Alımı işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, ihalede 9 adet ihale dokümanının satın alındığı, 07.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, ihaleye Marmara Peyzaj Tarım Temizlik İnşaat Taahhüt Yemek Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.-Akın-Sel İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ortak girişiminin 1.450.800,00-YTL, Turnam Temizlik Tic. Ltd. Şti.’nin 1.554.000,00YTL teklif fiyat verdiği, Turnam Temizlik Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubu ve tebligat adres beyanı olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, 08.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile teklif fiyatı yaklaşık maliyetin üzerinde olan ortak girişim istekli  üzerinde ihalenin bırakıldığı görülmüştür.

 

            İdarece yaklaşık maliyet, işçilik maliyeti olarak belirlenen tutara belirli bir oranda kar eklenmek suretiyle belirlenmiştir.

            Başvuruya konu ihale, ihale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtildiği üzere; Park, Bahçe ve Belediye Bayındırlık (Yol, Su, Elektrik, Kaldırım, Kanalizasyon Yapım-Tamir-Bakım-Boyama, Vs) İşlerinde 40 Vasıflı (Tecrübeli Usta), 50 Vasıfsız İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı ihalesidir.

Teklif fiyatın yaklaşık maliyetin üzerinde olması üzerine ihale komisyonunca; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre yaklaşık maliyet içerisindeki kar oranının % 25 olabileceği hükmü bulunduğu, ancak ihaleye ait yaklaşık maliyet içerisindeki kar oranının düşük olduğu, ihalede geçerli teklif olan ortak girişime ait 1.450.800,00YTL tutarındaki teklif fiyat içerisinde işçilik tutarı dışında kalan kar ve gider oranının % 22,6’ ya tekabül ettiği, dolayısıyla kar oranının Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen % 25 oranını geçmediği belirtilerek, yaklaşık maliyetin kar oranının artırılması suretiyle güncellenmesine ve ihalenin geçerli tek teklif olan ortak girişime ait teklif üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı XIII.C maddesinde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale komisyonunca gerçekleştirilen, idarece belirlenmiş olan yaklaşık maliyet içerisindeki kar oranının artırılması suretiyle yaklaşık maliyetin güncellenmesi işleminin, Tebliğ ile belirlenen sorgulama işlemini kapsamadığı anlaşıldığından mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul