İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-296
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :80
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-296
Şikayetçi:
 M.M.T. Temizlik Gıda Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Karacaoğlan Caddesi Leman Pamukçu İşmerkezi K.2 D.13 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye İş Kurumu Adana İl Müdürlüğü,Seyhan Mah.Karataş Cad.No:4 Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 919
Başvuruya konu ihale:
 2007/164949 İhale Kayıt Numaralı “Adana İl Müd. İle Ceyhan Şube Müd. Hizmet Binalarının Genel Temizlik, Yardımcı Hizm. ve İlaçlama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.01.27.0102/2008-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye İş Kurumu Adana İl Müdürlüğü tarafından 20.11.2007 tarihinde  ile yapılan “Adana İl Müd. İle Ceyhan Şube Müd. Hizmet Binalarının Genel Temizlik, Yardımcı Hizm. ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak M.M.T. Temizlik Gıda Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2008 tarih ve 919 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Türkiye İş Kurumu Adana İl Müdürlüğünün Genel Temizlik Yardımcı Hizmetler ve İlaçlama Hizmetleri ihalesine teklif verdikleri, 2007 yılında kendileri tarafından yapılan söz konusu iş için istenen makine ve sarf malzemelerini en iyi şekilde temin ettikleri,  işin içinde olduklarından dolayı toptan aldıkları yüklü miktarda sarf malzemeleri bulunduğu, bu malzemeleri son kullanım tarihleri geçmeden tüketmek ve halen yapmakta oldukları işlerini kaybetmemek için düşük teklif verdikleri, tekliflerinin işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, ihalenin kendi üzerlerinde kalması gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 27.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 24.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 10.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olmaması,  Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olması, sözleşmenin imzalanmış olması ve ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

 İncelenen ihalede,  Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
                       

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul