İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-297
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :81
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-297
Şikayetçi:
 Kent Sosyal Hizm. Turz. Dağt. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Muhtesip İskender Mahallesi Mefkufatçı Sokak Nu: 9 K 2 D 3 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet HastanesiBaşhekimliği,Ali Çetinkaya Cad. Nu: 5 34570 Silivri / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37449
Başvuruya konu ihale:
 2007/158231 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi İşlem, Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 08.23.92.0102/2007-100E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi İşlem, Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kent Sosyal Hizm. Turz. Dağt. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37449 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Hastanenin 20.11.2007 tarihinde saat 11.30´ da ihalesi yapılan Bilgi İşlem  ve Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı İşi´ne istekli olarak katıldıkları, ihalenin 1 inci kısmı olan Bilgi İşlem işine en düşük fiyatı vermelerine rağmen ihalenin Deha firmasına verildiği, ihalenin 2 nci kısmı olan Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama İşine 2 nci en düşük fiyatı vermelerine rağmen ihaledeki teklif fiyatların yaklaşık maliyetin üstünde olması gerekçesi ile iptal edildiği, Kamu İhale Kanunu ve mevzuatına göre ihalenin birinci kısmının firmalarına verilmesi gerektiği, ihalenin ikinci kısmının ise Vatoz firmasının uygun olmayan evraklarından dolayı ihale dışı bırakılması gerektiğinden en düşük fiyatı veren Tekno firmasına verilmesi gerektiği, Tekno firmasına verilemeyecek ise en düşük ikinci teklifi veren firmalarına verilmesi gerektiği belirtilerek;

 

1) 20.11.2007   tarihinde   firma   yetkililerinin   huzurunda   açılan   ihale dosyalarında   firmaların   vermiş   olduğu   teklifler   diğer   firma   yetkilileri   tarafından   da görüldüğü, yaptıkları gözlem neticesinde ihalenin 1 inci kısmına Deha firması ve Kent firmasının  teklif verdiği,   Deha  firmasının  evrakların  incelenmesi  sonucunda  birim  teklif cetvelinin Kamu İhale Kanunu ve mevzuatına uygun olmadığı ve bilanço değerlerinin de yeterlilik kriterlerini taşımadığı, bu nedenle ihalenin 1 inci kısmına 2 nci en düşük teklifi doğru formatta veren firmalarının değerlendirmeye alınması gerektiği,

 

2) Kesinleşen İhale Kararında "Bilgi İşlem.Malzemesiz Temizlik Ve İlaçlama Hizmeti Alımı işine ait ihalenin 2 nci Kısmı Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama işine verilen fiyatların yaklaşık maliyet tespit komisyonunun belirlemiş olduğu fiyatın üzerinde kaldığından dolayı ihale yetkilisi tarafından iptal edilmiştir." denildiği, ihaleye yüksek fiyat vermedikleri, idarenin yaklaşık maliyet içerisindeki kar oranını % 25’ ten aşağı belirleyemeyeceği, idarece alınan iptal kararının iptal edilerek en avantajlı teklif sahibi olan firmaları üzerine ihale yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuruya konu ihale, idari şartnamenin 22 nci maddesinde belirtildiği üzere; 1. Kısım Bilgi İşlem Hizmet Alımı İşi, 2. Kısım Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi  olmak üzere kısmi teklife açık olarak ihale edilmiştir. İhale birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.

 

            İdarece ihale dokümanı ekine, KİK019.0/H standart form numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli konulmuştur.

 

            Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetveli idarece; 1. Kısım İş için, Bilgi İşlem İşi Personel Ücreti, Diğer Giderler, Firma Karı, Toplam Teklif Edilen Bedel, 2. Kısım İş İçin, Malzemesiz Temizlik İşi Personel Ücreti, İlaçlama İşi, Diğer Giderler, Firma Karı, Toplam Teklif Edilen Bedel şeklinde düzenlenmiştir.

 

            1. Kısım Bilgi İşlem Hizmet Alımı İşi üzerinde bırakılan Deha Grup Gıda Tem. Sağlık Hiz. İnş. Bil. Tic. Ltd. Şti. ise teklif mektubu ekinde her kısım için ayrı bir Birim Fiyat Teklif Cetveli düzenlemiş olup, 1. Kısım Bilgi İşlem Hizmet Alımı İşi için düzenlenen Birim Fiyat Teklif Cetvelinde; Bilgi İşlem İşi Personel Ücreti (%45 Fazla Alacaklar için), Bilgi İşlem İşi Personel Ücreti (%40 Fazla Alacaklar için), Bilgi İşlem İşi Personel Ücreti (%35 Fazla Alacaklar için), Bilgi İşlem İşi Personel Ücreti (%30 Fazla Alacaklar için), Bilgi İşlem İşi Personel Ücreti (%20 Fazla Alacaklar için), Bilgi İşlem İşi Personel Ücreti (%15 Fazla Alacaklar için) şeklinde 6 kalem düzenlemeye yer vermiştir. 2. Kısım Malzemesiz Temizlik İşi için düzenlenen ikinci Birim Fiyat Teklif Cetvelinde; Malzemesiz Temizlik İşi Personel Ücreti (%80 fazla alacaklar için), Malzemesiz Temizlik İşi Personel Ücreti (%50 fazla alacaklar için), Malzemesiz Temizlik İşi Personel Ücreti (%30 fazla alacaklar için), Malzemesiz Temizlik İşi Personel Ücreti (%20 fazla alacaklar için), Malzemesiz Temizlik İşi Personel Ücreti (%15 fazla alacaklar için), Malzemesiz Temizlik İşi Personel Ücreti (Asgari ücret alacaklar için) ve İlaçlama İşi olmak üzere 7 kalem olarak düzenlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin Birim Fiyat Teklif Cetveli bu haliyle idarece ihale dokümanı ekinde verilen Cetvel ile uyumlu bulunmamaktadır.

 

            Diğer taraftan idarece ihale dokümanı ekinde verilen Birim Fiyat Cetvelinde “Firma Karı” kalemine yer verilmiş olup, bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VIII.M. 2 maddesinde; “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü ile belirlenen mevzuata uygun olmadığı, bu şekilde bir teklif mektubu cetveli ile tekliflerin eşit olarak değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı, dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Nitekim başvuruya konu ihaleye teklif veren 4 istekliden bir kısmı diğer giderler kalemine bir tutar öngörmüş, bir kısmı ise bu kalemi boş bırakmıştır.

 

            Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubu ekinde sunduğu bilançonun Kurum Bilanço Hesaplama modülünde yapılan hesaplanması neticesinde ise;  dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranının 0,50’den büyük olduğu, öz kaynakların toplam aktife oranının 0,10 oranından büyük olduğu, kısa vadeli banka borçlarının olmadığı, bu haliyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin bilanço değerlerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde belirtilen değerlere uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

         2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuruya konu ihalenin 2. Kısım Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama İşine 4 istekli tarafından teklif verilmiş olup, sadece 1 isteklinin teklif fiyatı idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında bulunmaktadır.

 

İhalenin bu kısmına en düşük fiyat teklifi veren istekli, ihale komisyonunca; “Teklif Mektubunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesine uygun olmadığı, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde teklif ettiği personel ücretinin asgari ücretin altında kaldığı, iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine uygun olmadığı” gerekçeleriyle ihale dışı bırakılmış olup, diğer 3 istekliye ait teklif fiyatın yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle ihale, ihale komisyonu kararı ile iptal edilmiştir. İhale Komisyonunun iptal yönündeki kararı ihale yetkilisince de onaylanmıştır.

 

İtirazen şikayete konu 2. Kısım Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı işine ait yaklaşık maliyet, idarece,  belirli bir oranda kar eklenmek suretiyle tespit edilmiş olup, geçerli tekliflerin yaklaşık  maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle ihale komisyonunca ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.” hükmü yer almakta olup,  “% 25 oranını geçmemek üzere” ibaresi ile yaklaşık maliyetin hesaplanmasında % 25’ e kadar kar eklenebileceğinin ifade edildiği,  ancak kar oranının % 25’ten düşük olamayacağı anlamı çıkmadığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuruya konu ihale 45 kişi ile Bilgi İşlem Hizmet Alımı ve 25 kişi ile Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı olarak düzenlenmiştir. İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3.1 maddesinde; “1. Kısım Bilgi İşlem Hizmet Alımı İşi için ; 1 kişiye asgari ücretin en az %45 fazlası, 2 kişiye asgari ücretin en az %40 fazlası, 2 kişiye asgari ücretin en az %35 fazlası, 3 kişiye asgari ücretin en az %30 fazlası, 10 kişiye asgari ücretin en az %20 fazlası, 27 kişiye asgari ücretin en az %15 fazlası ödeme yapılması öngörülmüştür. 2. Kısım Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama İşi için; 1 kişiye asgari ücret, 10 kişiye asgari ücretin en az %15 fazlası, 8 kişiye asgari ücretin en az %20 fazlası, 4 kişiye asgari ücretin en az %30 fazlası, 1 kişiye asgari ücretin en az %50 fazlası, 1 kişiye asgari ücretin en az %80 fazlası ödeme yapılması öngörülmüştür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 26.3.3 maddesinde; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret brüt asgari ücret hesaplanacak ve teklif fiyata dahil edilecektir. 2007 yılında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olarak hesaplanan gün sayısı 13,5 gündür. Bu 13,5 gün içinde resmi ve dini bayram günlerinde çalışan personel sayısı 1. Kısım Bilgi İşlem işi için 2 kişi, 2. Kısım Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama işi için günde 2 kişi. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışan personele her gün için fazladan 1 günlük çalışma karşılığı ücret ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde ihale konusu işte çalışacak personelin tamamı için farklı ücret grupları belirlendiği bir ihalede, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışacak personelin hangi ücret grubunda olduğunun belirtilmemesi nedeniyle, teklif fiyatın belirlenmesi ve teklif değerlendirilmesinin yapılması mümkün olamayacaktır.

 

            2) İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranına ilişkin düzenlemeye yer verilmemiş olup, bu durum birden fazla iş kolunu içeren ihale konusu iş için teklif belirlenmesini etkileyici nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1. kısım ihalenin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2. kısım için ihalenin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; yedi adet ihale dokümanının satın alındığı, kısmi teklife açık olan ihalenin 1 inci kısmına iki teklifin sunulduğu, geçerli olan iki tekliften birinin yaklaşık maliyetin altında, diğerinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin 1 inci kısmının bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul