İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-298
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :82
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-298
Şikayetçi:
 Emin Tem. Rek. Med. Güv. Hayv. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak Nu: 3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Sarıkaya Devlet Hastanesi Başhekimliği,Şekerpınar Mahallesi Sarıkaya / YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38349
Başvuruya konu ihale:
 2007/180438 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.25.25.0102/2008-103E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sarıkaya Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Temizlik Reklam Med. Güv. Hayv. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38349 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece; geçerli ihalenin 31.12,2007 tarihi itibariyle sona erecek olması, yeni ihalenin hizmetin aksamaması açısından başlamış olması, ihale işlemlerinin yapılabilmesi için çok az  bir sürenin kalması gerekçeleriyle ivedilik ve kamu yararı bulunduğundan  ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşme imzalanması kararı alındığı,  ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi için alınan  kararın mevzuatın aradığı şartlan taşımadığı,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “…. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca çalıştırılacak personellere tatil yapmayarak çalışılırsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir hükmü gereği çalışma süreleri izin olarak kullandırılacak fazla ödeme yapılmayacaktır. Teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunduğu, resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışma süreleri için izin olarak kullandırılacak, fazla ödeme yapılmayacak düzenlemesinin İş Kanunun 47 nci maddesine aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde; “çalıştırılacak işçiler, hastane idaresinin görüşü alınmadan, idareden izin alınmadan çıkartılamaz, yine idarenin görüşü ve izni alınmadan işçi alınamaz.” düzenlemesine yer verildiği,  bu düzenlemenin İş kanunun 2 nci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili olarak;

 

Başvuruya konu ihalede, idarece 24.12.2007 tarih ve 1254 sayılı kararla geçerli ihalenin 31.12,2007 tarihi itibariyle sona erecek olması, yeni ihalenin hizmetin aksamaması açısından 01.01.2008 itibariyle başlayacak olması,  ihale işlemlerinin yapılabilmesi için çok az  bir sürenin kalması gerekçeleriyle ivedilik ve kamu yararı bulunduğu belirtilerek ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşme imzalanması kararı alındığı tespit edilmiş, 31.12.2007 tarih ve 2007/AK.H-2525.1 sayılı Kurul kararı ile, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararı, karar gerekçelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle kaldırılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak;

 

Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında belirtildiği üzere; 10 kişi ile 1 Yıl süreli Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesidir.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “…istekli tarafından çalıştırılacak personele yemek hastanemiz tarafından bedelsiz olarak verilecektir. İşçilere bir yıl boyunca ikişer adet iş elbisesi verilecektir. 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik gereği; Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca çalıştırılacak personellere tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca her gün için bir günlük ücreti ödenir hükmü gereği çalışma süreleri izin olarak kullandırılacak fazla ödeme yapılmayacaktır. İşçilik risk oranı 2 dir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            11.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli tarafından teklif verilmiş olup, bu tekliflerden Caner Temizlik Ltd. Şti.’ne ait olan teklifin; geçici teminat tutarının teklif edilen bedelin % 3’ ü olarak ifade edilen yasal oranı karşılamadığı, dolayısıyla geçici teminat tutarının yetersiz olduğu, Özpak Temizlik Ltd. Şti.’ne ait teklifin ise geçici teminat mektubu olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla ihalede geçerli 2 teklif olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin de ileri sürdüğü üzere, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yapılan;  Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca çalıştırılacak personellere tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca her gün için bir günlük ücreti ödenir hükmü gereği çalışma süreleri izin olarak kullandırılacak fazla ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi, 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesinde yer alan; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmüne aykırı olup, mevzuata aykırı bir şekilde yapılan düzenlemenin teklif fiyatın belirlenmesini ve teklif değerlendirilmesini etkileyeceği açık olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

           

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiası ile ilgili olarak;

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI. Bölümünde; “çalıştırılacak işçiler hastane idaresinin görüşü alınmadan, idareden izin alınmadan çıkartılamaz, yine idarenin görüşü ve izni alınmadan işçi alınamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin “işçilerin nitelikleri” başlıklı 5.1 maddesinde ise; “Halen çalışmakta olan 9 işçi ihaleyi alacak olan firma tarafından çalıştırılmaya devam edecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

          a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

          b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almakta olup, idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemenin, bu haliyle mevzuata aykırılık taşıdığı anlaşıldığından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; beş adet ihale dokümanının satın alındığı, dört teklifin sunulduğu, geçerli olan iki tekliften birinin yaklaşık maliyetin altında, diğerinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul