İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-30
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-30 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 21.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-300 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :31
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-30
Şikayetçi:
 Okyanus Taahhüt A.Ş. vekili Av.İlker TURDAN, Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak Dünya İş Merkezi No:10 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman Devlet Hastanesi Baştabipliği,Turgut Özal Cad. No:1 70100 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35314
Başvuruya konu ihale:
 2007/131251 İKN’li “Malzeme Dahil Yemek Yapım, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.2216.0167/2007-90E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karaman Devlet Hastanesi Baştabipliği 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Yapım, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Okyanus Taahhüt A.Ş.’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35314 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye 3 (üç) isteklinin katıldığı, ihale komisyonu tarafından diğer 2 (iki) isteklinin teklifinin geçersiz teklif olarak belirlendiği, tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin iptal edildiği, yaklaşık maliyetin oluşturulmasında esas alınan fiyatların değerlendirilmesinde yanlışlıkların yapıldığı, bu nedenle ihale kararının iptal edilerek tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir...” hükmü bulunmaktadır.

 

            Aynı maddenin gerekçesinde;

 

Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

            Anılan Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında ise;İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder…” hükmü bulunmaktadır.

 

İdare tarafından çevre hastanelerden alınan fiyatlar ve ihaleye katılan diğer iki firmanın teklif etmiş olduğu fiyatlar göz önüne alındığında başvuru sahibinin teklifinin yüksek olduğunun anlaşıldığı, ayrıca, ihalenin iki yıllık olması, ihalede fiyat farkı verilecek olması ve hastanenin mali durumu da göze alındığında teklifin kabul edilemez olduğu kanaatine varıldığı, ayrıca Kamu İhale Tebliğinin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı (XIII.A) maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda, isteklinin vermiş olduğu teklifin idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğunun tespit edildiği, hastanenin 2008-2009 yılları genel giderleri ve mali durumu da dikkate alındığında, teklifin avantajlı olmadığına karar verildiği ve ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihaleye, 3 (üç) isteklinin teklif verdiği, 2 (iki) isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından geçersiz teklif olarak belirlendiği, geçerli tek teklif sahibi olan isteklinin teklifinin idarece belirlenen yaklaşık maliyet üzerinde olduğu görülmüştür.

 

Bu nedenle, ihalenin iptaline yönelik idarenin 26.10.2007 tarihli işleminin uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul