İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-300
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-300 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 15.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3000 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :84
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-300
Şikayetçi:
 Ar-La Catering Temizlik Bilgisayar Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Toptancılar Sitesi 3. Blok Nu: 96 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliği,Ağaccılar Köyü/ BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37766
Başvuruya konu ihale:
 2007/159533 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme Ve Sonrası Dağıtım Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.24.61.0102/2008-99E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nce 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme Ve Sonrası Dağıtım Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ar-La Catering Temizlik Bilgisayar Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37766 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “1 adet Gıda Mühendisi veya Diyetisyen (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme ve organizasyon menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip) 1 adet Diyet Aşçısı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Diyet Aşçısı Kurs Programını tamamlamış sertifikalı veya diyet aşçısı eğitim belgesine sahip) bulunduracaktır.” düzenlemesi bulunduğu, Gıda Mühendisi veya diyetisyen diplomasına sahip olmanın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu kurstan alınmış sertifika istenilmesinin uygun olmadığı, Milli Eğitim Bakanlığının gıda konularındaki kurslarının düzenli bir kurs olmadığı, ihtiyari olarak birkaç yılda bir başvuru durumuna göre açılan kurslar olduğu, bu durumun diyet aşçıları için de geçerli olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihale Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinin 2008 yılı malzemeli yemek pişirme ve sonrası dağıtım hizmetleri ihalesi olup, başvuru sahibi ihaleye teklif vermemiştir.

 

İhale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “1 adet gıda mühendisi
veya diyetisyen (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme ve organizasyon, menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip) 1 adet Diyet Ahçısı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı diyet ahçısı kurs
programını tamamlamış sertifikalı veya diyet ahçısı eğitim belgesine sahip) bulunduracaktır. Anahtar Teknik personeller ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şarttır. İstekli istenen anahtar teknik personel adına prim ödendi veya işe alındığını gösteren güvenlik kurumu belgelerini ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerin aslını veya noter onaylı suretlerini ihale dosyasına koyacaklardır.”
düzenlemesine yer verilmiştir.


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihale için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde belirtildiği üzere; anahtar teknik personelin ihale konusu işin uzmanı olması gerektiği hükmüne ilişkin değerlendirme için, idare tarafından anahtar teknik personel olarak istenilen gıda mühendisi diploması sunulmasının yeterli olacağı, üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olan ve bu konuda diploma sahibi olan gıda mühendislerinden diploma yanında ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme ve organizasyon, menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip olma şartlarının aranmasının, bu kursların zorunlu olmadığı, periyodik bir düzenliliğe sahip olmadığı hususları da dikkate alındığında katılımı daraltıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 17 adet ihale dokümanının satın alındığı, 11 teklifin sunulduğu, geçerli olan sadece bir teklifin bulunduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul