İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-301
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-301 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 15.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3010 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :85
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-301
Şikayetçi:
 Köylüoğlu Temizlik Otomasyon Yemek İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Çay Mahallesi Birlik Sitesi E Blok Yeni Adliye Karşısı Sorgun / YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Sarıkaya Devlet Hastanesi Başhekimliği,Şekerpınar Mahallesi 66650 Sarıkaya / YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38348
Başvuruya konu ihale:
 2007/180438 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.25.26.0102/2008-102E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sarıkaya Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Köylüoğlu Temizlik Otomasyon Yemek İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38348 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece; geçerli ihalenin 31.12,2007 tarihi itibariyle sona erecek olması, hizmetin aksamaması, ihale işlemlerinin yapılabilmesi için çok az  bir sürenin kalması gerekçeleriyle ivedilik ve kamu yararı bulunduğundan  ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşme imzalanması kararı alındığı,  ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi için alınan  kararın mevzuatın aradığı şartlan taşımadığı, idari şartnamede yapılan düzenlemeler dikkate alındığında yapılan hesaplama sonucu giyim, resmi tatil vb. giderler hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının 88.213,32 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği teklif bedelinin ise 88.233.92 YTL olduğu, yani teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının 20,60 YTL üzerinde olduğu, bu tutara giyimin karşılanamayacağı, kişi başı 1,03 YTL giyim bedeli öngörüldüğü, 20 adet iş önlüğünün 20,60 YTL tutara karşılanacağına ilişkin belge sunulmasının söz konusu giderin bu fiyata karşılanabileceği anlamına gelmediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim için sunduğu tutarın yaklaşık maliyet ve diğer isteklilerin teklif ettiği tutar dikkate alındığında hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu isteklinin giyim için açıkladığı tutara % 3 sözleşme gideri eklenmediği, bu nedenle ihale dışı bırakılması ve ihalenin kendi üzerlerine yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuruya konu ihalede, idarece, 24.12.2007 tarih ve 1254 sayılı kararla; geçerli ihalenin 31.12.2007 tarihi itibariyle sona erecek ve yeni ihalenin hizmetin aksamaması açısından 01.01.2008 itibariyle başlayacak olması,  ihale işlemlerinin yapılabilmesi için az bir sürenin
kalması gerekçeleriyle ivedilik ve kamu yararı bulunduğu belirtilerek ihale işlemlerine devam
edilmesi ve sözleşme imzalanması kararı alındığı tespit edilmiştir. Anılan karar, Kamu İhale Kurulunun 31.12.2007 tarih ve 2007/AK.H-2526.1 sayılı kararı ile kaldırılmış bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında belirtildiği üzere; 10 kişi ile 1 Yıl süreli Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesidir.

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “...istekli tarafından çalıştırılacak personele yemek hastanemiz tarafından bedelsiz olarak verilecektir. İşçilere bir yıl boyunca ikişer adet iş elbisesi verilecektir. 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği; Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca çalıştırılacak personellere tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca her gün için bir günlük ücreti ödenir hükmü gereği çalışma süreleri izin olarak kullandırılacak fazla ödeme yapılmayacaktır, işçilik risk oranı % 2 dir” düzenlemesi bulunmaktadır.

11.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli tarafından teklif verilmiş olup, bu tekliflerden Caner Temizlik Ltd. Şti.´ne ait olan teklifin; geçici teminat tutarının teklif edilen bedelin % 3´ ü olarak ifade edilen yasal oranı karşılamadığı, dolayısıyla geçici teminat tutarının yetersiz olduğu, Özpak Temizlik Ltd. Şti.´ne ait teklifin ise geçici teminat mektubu olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla ihalede geçerli 2 teklif kaldığı görülmüştür.

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplamada; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma ve giyim hariç olmak üzere asgari işçilik maliyeti 88.213,32 YTL olarak ortaya çıkmaktadır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarı ise 88.233.00YTL olup, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda giyim için belgelendirmek suretiyle beyan ettiği 20.00YTL tutarın asgari işçilik maliyetine eklenmesi sonucunda 88.233,92 YTL tutar ortaya çıkmaktadır. Bu tutar ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği tutar ile eşit tutarda bulunmaktadır. Bu açıdan ihale üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ancak, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yapılan; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı iş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca çalıştırılacak personellere tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca her gün için bir günlük ücreti ödenir hükmü gereği çalışma süreleri izin olarak kullandırılacak fazla ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi, 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesinde yer alan; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmüne aykırı olup, mevzuata aykırı bir şekilde yapılan düzenlemenin teklif fiyatın belirlenmesini ve teklif değerlendirilmesini etkileyeceği açık olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI. Bölümünde; “çalıştırılacak işçiler hastane idaresinin görüşü alınmadan, idareden izin alınmadan çıkartılamaz, yine idarenin görüşü ve izni alınmadan işçi alınamaz” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhaleye ait teknik şartnamenin “işçilerin nitelikleri” başlıklı 5.1 maddesinde; “halen çalışmakta olan 9 işçi ihaleyi alacak olan firma tarafından çalıştırılmaya devam edecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

4857 sayılı  İş Kanunun 2 nci maddesinde;  “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması, hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almakta olup, idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemenin, bu haliyle mevzuata aykırılık taşıdığı anlaşıldığından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-298 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul