En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-302
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-302 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 15.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3021 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :86
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-302
Şikayetçi:
 Anadolu Özel Koruma ve Güv. Org. Hizm. San. ve Ltd. Şti. Yeni Cami Mahallesi Sırasöğütler Cad. Sütçüoğlu Apt. Nu 2/2 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Turhal Devlet Hastanesi Baştabipliği M.Fevziçakmak Mah. İskele Tepesi Nu 01 60300 Turhal / TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37319
Başvuruya konu ihale:
 2007/132677 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.23.80.0097/2008-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turhal Devlet Hastanesi Baştabipliğince 03.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Anadolu Özel Koruma ve Güv. Org. Hizm. San. ve Ltd. Şti.’nin 28.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.12.2007 tarih ve 37319 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim ve zorunlu mali sorumluluk sigortası için öngördükleri bedellerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, idarece bu maliyet kalemlerine ilişkin yapılan açıklamaların uygun görülmesinin mevzuata aykırı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde, ihale konusu iş, 16 kişilik güvenlik personeli ile 12 ay süreli hizmet alımı olarak belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 “26.1…Teknik Şartnamede adetleri ve cinsi belirtilen giyim aynidir. Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Giyimin miktar ve özellikleri teknik şartnamede açıklanmıştır. Resmi ve dini bayram günlerinde personel çalıştırılacak olup 1 günde 3 vardiya personel çalıştırılacaktır. 4857 sayılı Kan. 47 mad. Uyarınca her kişi için her gün bir günlük ücret ödenir. Bir haftalık çalışma süresi 45 saat olup günlük çalışma saati 7,5 saat haftalık çalışılacak gün sayısı 6 gündür.

RESMİ VE DİNİ BAYRAMLAR/GÜN SAYISI (a)/KİŞİ SAYISI (b)/VARDİYA (c)/TOPLAM YEVMİYE (axbxc)

 

YILBAŞI                                        1                       2                          3                                      6

23 NİSAN                                     1                       2                          3                                      6

19 MAYIS                                    1                       2                           3                                      6

30AĞUSTOS                               1                       2                          3                                      6 

RAMAZAN BAYRAMI               3.5                      2                           3                                    21

KURBAN BAYRAMI                 4.5                      2                           3                                    27

29 EKİM                                      1                       2                           3                                      6

TOPLAM: 78 GÜN…

26.3. Personelin yol gideri günlük brüt (2 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Bir işçi için günlük yemek bedeli 2.35 YTL olup, çalışacak işçinin yemek ihtiyacı idarenin yemek hanesinden karşılanacak ve bedeli yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Yemek bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir.Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.

26.4….

26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1.5 (birnoktabeş) olarak tespit edilmiştir”

 

İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde ise; “İşin süresi 366 (üçyüzaltmışaltı) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01/01/2008; işi bitirme tarihi 31/12/2008 dir” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin 4.E. maddesinde ise; giyim giderinin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı belirtilerek, her bir personele 2 yazlık, 2 kışlık gömlek; 2 yazlık, 2 kışlık pantolon, 1 adet kravat, 1 adet mont, 1 adet ayakkabı, 1 adet kışlık bot, 1 adet kazak, 1 adet kep ve bere (birer adet) ve 1 adet kaban verileceği düzenlenmiştir.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada ;

 

- 16 kişinin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, 78 gün üzerinden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşına ilişkin işçilik maliyeti, yemek ve % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 167.044,72-YTL’ye karşılık geldiği görülmüştür.

 

İhaleye teklif veren YNR Güv. ve Savunma Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti, SER Özel Güv. Ltd. Şti., Sedef Özel Güv. Koruma Eğit. Tic. Ltd. Şti., Doğu Güv. Hiz. Eğit. Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Anadolu Özel Koruma ve Güv. Org. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Ufuk Özel Güv. Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti olmak üzere toplam 6 firmanın teklifi ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunarak, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereği firmalara gönderilen 03.10.2007 tarihli yazılar ile belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada bulunmalarının istenildiği görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

1) YNR Güv. ve Savunma Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.10.2007 tarihli yazı ile yaptığı teklif açıklamasında teklif bileşenlerine ve bunların bedellerini tevsik edici herhangi bir belgeye yer verilmediği görüldüğünden, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

2) SER Özel Güv. Ltd. Şti.’nin 04.10.2007 tarihli yazı ile 167.380,81-YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada, 16 özel güvenlik görevlisinin giyim giderine ilişkin olarak 0,09-YTL bedel öngördüğü ve buna ilişkin proforma faturayı sunduğu görülmüştür.

 

İdarece giyim giderine ilişkin olarak verilen 0,09-YTL’lik fiyatın gerçekçi olmadığı gerekçesiyle firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sözkonusu fiyat piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğundan idarenin bu işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı görülmüştür.

 

3) İhale üzerinde bırakılan Sedef Özel Güv. Koruma Eğit. Tic. Ltd. Şti. tarafından 08.10.2007 tarihli yazı ile teklif bedeline ilişkin yapılan açıklamada; özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak 336,00-YTL bedel öngörüldüğü ve bunu tevsik edici belgenin sunulduğu; giyim bedeline ilişkin olarak ise Teknik Şartnamede belirtilen sayı ve özellikteki kıyafetin 100,00-YTL’ye karşılanacağının belirtilerek, bunu tevsik edici proforma faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan firma tarafından ihaleye sunulan birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde 167.480,22-YTL’lik teklif verildiği görülmekle birlikte, idareye yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında 167.480.72-YTL’ye ilişkin açıklamada bulunulduğu belirlenmiştir.

 

Öte yandan, ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarına, firma tarafından öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri ve giyim bedeli eklendiğinde; 167.044,72+336,00-YTL+100,00-YTL=167.480,72-YTL’ye karşılık geldiği, isteklinin teklif etmiş olduğu 167.480,22- YTL’lik teklif bedelinin ise bu maliyeti karşılamadığı görülmüştür.

 

Sözkonusu firmanın aşırı düşük teklif açıklamasını ihaleye teklif etmiş olduğu bedel üzerinden yapmadığı, ayrıca ihaleye teklif etmiş olduğu bedelin de aşırı düşük olduğu görüldüğünden, ihalenin bu firma üzerinde bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

4) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olan Doğu Güv. Hiz. Eğit. Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 167.527,68-YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri için 252,00-YTL, giyim için ise 224,00-YTL teklif açıklamasında bulunduğu ve bunu tevsik edici belgeleri sunduğu görülmüştür.

 

İhalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarına, firma tarafından öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri ve giyim bedeli eklendiğinde; 167.044,72+252,00-YTL+224,00-YTL=167.520,72 -YTL’ye karşılık geldiği, isteklinin teklif etmiş olduğu 167.527,68-YTL’lik teklif bedelinin ise bu maliyeti karşıladığı görülmüştür.

 

Bu durumda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu yönündeki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul