İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-303
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-303 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 15.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3030 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :87
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-303
Şikayetçi:
 Özgü Restaurant Hizm. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Özgü Sokak Nu 31/3 Siteler Altındağ / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hançerli Mahallesi Çifte Hamam Caddesi Nu 12 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37541
Başvuruya konu ihale:
 2007/173731 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.23.98.0097/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 03.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özgü Restaurant Hizm. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 17.12.2007 tarih ve 37541 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale konusu işin adının “Sinop İli Merkez Günlük 750 Kişiye Bir Adet Ekmek Üç Çeşit Yemek Yapım ve Dağıtımı Hizmet Alımı” olduğu, benzer iş tanımının ise “Yemek Yapım ve Dağıtım İşi” olarak yapıldığı, benzer iş tanımının sadece ihale konusu işin özelliklerini belirttiği, sözkonusu tanımlamanın mevzuatta öngörülen amaca uygun olmadığı,

 

            2) İhale ilanının 4.1.2.3 maddesinde, ihale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak işyeri açma ruhsatı, gayrisıhhi müessese açılma ruhsatı, kapasite raporu ve çalışma izin belgesi istenildiği, ayrıca ihale ilanının 4.3.3 maddesinde; “…b) Sinop Belediye sınırları içinde kendi adına kayıtlı yemek üretim tesisi (fabrikası) olacaktır. Yemek üretim tesisine ait ve ilanın 4.1.2.3. maddesinde alınması zorunlu belgeler ve ilanın 4.3.4. Kalite standartlara ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin sunulması zorunludur. c) Sinop Belediye sınırları içinde kendi adına kayıtlı yemek üretim tesisi yoksa, iş süresince ilanın 4.1.2.3. maddesinde alınması zorunlu belgeler ve 4.3.4. Kalite ve standartlara ilişkin belgelere sahip uygun tesis kiralayacağına dair noter tasdikli taahhütname verecektir”  şeklinde düzenleme yapıldığı, ayrıca ihale ilanının 4.3.4 maddesinde TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin istenildiği, bu yeterlik kriterleri nedeniyle ihaleye katılımın kısıtlandığı, Sinop ilinde sözkonusu kriterleri sağlayan bir firma bulunduğu, bu düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

            3) Sözleşme tasarısında “Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan yüklenicinin sorumlu olduğu…” yönünde düzenleme yapıldığı, bu düzenleme varken ayrıca öngörülen “Sinop Belediye sınırları içinde kendi adına kayıtlı yemek üretim tesisi (fabrikası) olacaktır. Yemek üretim tesisine ait ve ilanın 4.1.2.3. maddesinde alınması zorunlu belgeler ve ilanın 4.3.4. Kalite standartlara ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin sunulması zorunludur” şeklindeki düzenlemenin yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının; “Sinop ilinde günlük 750 kişiye kişi başına 1 ekmek ile birlikte 3 çeşit yemek üretimi ve belirtilen şartlara uygun olarak dizayn edilmiş araçla ek muhtaç listesinde belirtilen adreslere dağıtım hizmeti” olarak belirtildiği;

 

            İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, “yemek yapma ve dağıtım işi” iş deneyimi olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İhale dokümanında benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı tanımlanmasının, ihale konusu işe verilecek olan teklifi sınırlayıcı ve katılımı daraltıcı nitelikte olmadığı zira; başvuruya konu ihalede 8 doküman satın alındığı ve ihaleye 6 teklif verildiği, isteklilerden sadece birinin iş deneyim belgesine konu olan yemek hizmet alımının “öğrencilere kuru gıda dağıtımı” olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.1.o maddesinde;

“o) Sinop İlinde yemek üretim tesisi (Fabrikası) olanlar bu tesise ait aşağıda istenen belgelerin, aslı veya noter onaylı suretlerini sunmaları zorunludur.

            Sinop ilinde yemek üretim tesisi (fabrikası) olmayıp da kiralayacağına dair taahhütname verecek olanlar ise bu işle iştigal ettiğine dair (Sinop ili dışında) kendisine ait yemek üretim tesisi ile (fabrikası) ilgili aşağıda istenen belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini sunmaları zorunludur.

a) İşyeri Açma Ruhsatı

b) Gayrısıhhî Müessese Açma Ruhsatı

c) 1000 Kişilik Yemek Kapasite Raporu

d) Çalışma İzin Belgesi”

 

            İdari Şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 

“- Sinop ilinde yemek üretim tesisi (Fabrikası) olanlar bu tesise ait aşağıda istenen belgelerin, aslı veya noter onaylı suretlerini sunmaları zorunludur.

 

- Sinop ilinde yemek üretim tesisi (fabrikası) olmayıp da kiralayacağına dair taahhütname verecek olanlar ise bu işle iştigal ettiğine dair (Sinop ili dışında) kendisine ait yemek üretim tesisi ile (fabrikası) ilgili aşağıda istenen belgelerin  aslı veya noter onaylı suretlerini sunmaları zorunludur.

 

Yemek yapım ve dağıtım hizmetlerine ilişkin olarak verilen ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış TSE ve ISO belgeleri:

 

- TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

- TS 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı;

 

İdari Şartnamenin 7.3.6.2 maddesinde ise;

 

“2-a) Sinop Belediye sınırları içerisinde kendi adına kayıtlı yemek üretim tesisi (fabrikası) olacaktır. Kendi adına kayıtlı yemek üretim tesisine (fabrikasına) ait İdari Şartnamenin 7. maddenin 7.1. bendinin (o) fıkrasında istenen belgeler ve 7.3. bendinin 7.3.2. alt bendinde kalite ve standarta ilişkin istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin sunulması zorunludur.

 

b) Sinop Belediye sınırları içerisinde kendisine ait yemek üretim tesisi (fabrikası) yoksa, Sinop Belediye sınırları içerisinde iş süresince İdari Şartnamenin 7. maddenin 7.1. bendinin (o) fıkrasında istenen belgeler ve 7.3. bendinin 7.3.2. alt bendinde kalite ve standarda ilişkin istenen belgelere sahip uygun tesis kiralayacağına dair noter tasdikli taahhütname vereceklerdir.”

 

şeklinde düzenlemelere yer verildiği;

 

Aynı düzenlemelere İhale İlanının 4 üncü maddesinde de yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece öngörülen yeterlik kriterleri değerlendirildiğinde;

 

İdari Şartnamede 1000 kişilik kapasite raporu istenildiği, ihale konusu işin günlük öğün miktarının ise 750 adet olduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede günlük öğün sayısından fazla oranda kapasite raporu istenmiş olduğu görülmekle birlikte; ihale konusu işin isteklinin kendi mutfağında yapılacağı dikkate alınarak, istenilen kapasite raporu (1000 kişilik) ile, ihale konusu işin fiziki miktarı (750 kişi) arasında nisbetsizlik bulunmadığı, bu açıdan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesinde öngörülen, “yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği” ilkesine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

İdarece istenilen TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile TS 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile ilgili olarak ;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII. Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar  bölümünün 13 üncü bendinde;

 

 “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında  gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek, hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde ise; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından öngörülen TS 8985 hizmet yeterlik belgesinin yemek fabrikaları, toplu yemek mutfakları ve yemek servisi yapan iş yerlerinin genel kurallarını kapsadığı belirlenmiştir.

 

İhale konusu yemek hizmetinin idarenin değil isteklinin mutfağında gerçekleştirileceği; idarece isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak hizmet yeri yeterlik belgeleri ile hizmetin niteliğinin gerektirdiği belgelerin istenebileceği hususları dikkate alındığında, bu ihalede hizmet yeri yeterlik belgesi istenmesinin mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

 

Ayrıca, idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesine uygun olarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin ise istenilmesinde de mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

Bu açıdan kalite ve standarta ilişkin belgelerin ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği yönündeki iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Sözleşme Tasarısının “Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu” başlıklı 32 nci maddesinde;

 

“Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur...” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Her ne kadar ihale konusu iş idarenin mutfağında değil isteklinin mutfağında yapılacak ise de; sözkonusu düzenleme ile yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi neticesinde doğabilecek zararlardan yüklenicinin sorumlu olacağına dair hükümler öngörülebileceği, sözkonusu düzenlemenin ihaleye teklif vermeyi etkileyecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

 İhale konusu işin adının “Sinop İli Merkez Günlük 750 Kişiye Bir Adet Ekmek Üç Çeşit Yemek Yapım ve Dağıtımı Hizmet Alımı” olduğu, İdari Şartnamenin 7.1.o. maddesinde ve İhale İlanının 4 üncü maddesinde 1000 kişilik  yemek kapasite raporu istenildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede günlük öğün sayısından fazla sayıda kapasite raporu istenmiş olduğu, ihale konusu işin isteklinin kendi mutfağında yapılacağı dikkate alınarak, istenilen kapasite raporu (1000 kişilik) ile, ihale konusu işin fiziki miktarı (750 kişi) arasında nisbetsizlik bulunduğu, bu açıdan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesinde öngörülen, “yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği” ilkesine aykırı olduğu gibi işin fiziki miktarının yaklaşık %133,33 üne karşılık gelen, diğer bir ifadeyle; işin fiziki miktarından daha büyük fiziki miktarda kapasite raporu istenilmesi istekli olabilecekler açısından ihaleye katılımı kısıtlayıcı dolayısıyla, rekabeti engelleyici sonuç doğuracağından,

 

Ayrıca, yemek üretim tesisine ilişkin olarak idari şartnamenin 7.3.6.2 maddesi ile ihale ilanının 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemelere göre;

 

İdarece Sinop İlinde yemek üretim tesisi olanların bu tesise ait belgelerin aslını veya noter onaylı suretlerini sunmalarının istenildiği, Sinop İlinde yemek üretim tesisi olmayanların ise Sinop İlinde yemek üretim tesisi kiralayacaklarına dair taahhütname vermelerinin istenildiği, bununla birlikte Sinop İlinde yemek üretim tesisi bulunmayan isteklilerden ayrıca bu işle iştigal ettiklerine dair (Sinop İli dışında) kendilerine ait yemek üretim tesisi ile ilgili belgeleri (İşyeri açma ruhsatı, gayrısıhhî müessese açma ruhsatı, kapasite raporu, çalışma izin belgesi) sunmalarının istenildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde;

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

 

Yukarıdaki Yönetmelik hükmü uyarınca makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, bu itibarla idarece isteklilerden yemek üretim tesisi sahibi olma şartı getirilmesinin anılan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi istekli olabilecekler açısından bu aykırılık ihaleye katılımı kısıtlayıcı dolayısıyla rekabeti engelleyici sonuç doğuracağından,

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul