İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-304
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-304 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 15.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3040 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :88
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-304
Şikayetçi:
 Özer-Onay Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Cad. Serper Apt. B Blok Nu 22 k.5/13 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Rize Devlet Hastanesi Baştabipliği İslampaşa Mah. Şehitler Cad. No:74 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 746
Başvuruya konu ihale:
 2007/153681 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.01.22.0097/2008-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Rize Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özer-Onay Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 09.01.2008 tarih ve 746 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 7.3.4. maddesinde TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin istenildiği, bu düzenleme ile TSE tarafından düzenlenen kalite belgesinin kastedildiği, sözkonusu düzenlemeden TSE haricinde alınan kalite belgelerinin kabul edilmeyeceğinin anlaşıldığı,

 

            2) İdari Şartnamede çalıştırılacak personele asgari ücretin % fazlasının verileceğinin düzenlendiği, götürü bedel yapılan ihalede bu şekilde bir düzenleme yapılamayacağı,

 

            3) Teklif fiyata dahil masraflar içerisinde yemek bedeline yer verilmediği, yemek bedelinin yüklenici firma tarafından mı yoksa idare tarafından mı karşılanacağına dair bir bilginin bulunmadığı,

 

            4) İşin süresinin ay olarak belirtildiği, takvim günü olarak belirtilmediği,

            5) İdari Şartnamenin 52 inci maddesinde işçi ücretlerinin hak edişlerin ödenmesini müteakip 2 gün içerisinde ödeneceğinin düzenlendiği, oysa Sağlık Bakanlığının genelgesinde her ayın ilk 3 iş günü içerisinde ödeneceğine dair ibarenin bulunduğu,

 

           6) İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde 7 kişinin çalışacağı belirtilmiş olmasına rağmen Teknik Şartnamede 6 kişinin çalışacağının belirtildiği,

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 25.10.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 20.11.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında;Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
                       

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul