İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-305
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :89
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-305
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti. Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ 9.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi 12 Km 42070 No: 199 Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 669
Başvuruya konu ihale:
 2007/175360 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binası Genel Temizlik Yükleme Boşaltma Taşıma ve İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.01.01.0097/2008-2 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ. 9.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından 28.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hizmet Binası Genel Temizlik Yükleme Boşaltma Taşıma ve İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti’nin 08.01.2008 tarih ve 669 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının; “Hizmet Binası Genel Temizlik, Yükleme Boşaltma, Taşıma ve İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” şeklinde tanımlandığı, benzer iş tanımının ise “resmi veya kamu kuruluşlarındaki binalarda her türlü genel temizlik, yardımcı hizmetler ve ilaçlama hizmetleri” şeklinde yapıldığı, kamu veya özel sektörde yapılan her türlü temizlik veya personel çalıştırma hizmetinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerekirken, resmi veya kamu kuruluşlarındaki binalarda her türlü genel temizlik, yardımcı hizmetler ve ilaçlama hizmetlerinin benzer iş kabul edilmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İdare tarafından 10.01.2008 tarih ve 112 sayılı yazı ekinde gönderilen İhale Süreci Bilgi Formundan; başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye teklif verilmediği, idareye yapılan 28.12.2007 tarihli başvuru neticesinde şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte 31.12.2007 tarihinde ivedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı, henüz sözleşmenin imzalanmadığı belirlenmiştir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde ise; İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır…” açıklaması getirilmiştir.

 

          Başvuru sahibinin idarenin şikayet üzerine verdiği cevabın kendisine bildirildiği tarih olan 03.01.2008 tarihini izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra 08.01.2008 tarihinde Kuruma başvurduğu belirlenmiştir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:


 

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

                       

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul