İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-306
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-306 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 15.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3061 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :91
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-306
Şikayetçi:
 D.G.S. Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti., Ekinciler Cad. Gür Apt. Nu 3/5 Ofis/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38603
Başvuruya konu ihale:
 2007/178454 İKN|li “ 24 Aylık 34 Kişi ile Koruma ve Güvenlik Hizmetleri İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.25.65.0085/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Aylık 34 Kişi ile Koruma Güvenlik Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak D.G.S. Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’ nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38603 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Diyarbakır Çocuk Hastanesi tarafından “24 Aylık 34 Kişi ile Koruma Güvenlik Hizmetleri İşi” nin 10.12.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye ilişkin idarenin 10.12.2007 tarih ve 8224 tarihli yazısı ile ihalenin Delta-Up Öz. Güv. ve Eği. Hiz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, söz konusu kararın 17.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin verdiği fiyatın aşırı düşük olduğu,  idari şartnamenin “teklif fiyata dahil masraflar” bölümünde yapılan düzenlemeleri karşılamadığı, buna rağmen idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, “24 Aylık 34 Kişi ile Koruma ve Güvenlik Hizmet İşi” olup götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3 maddesinde,

 

“7.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İstekliler ihale üzerinde kaldığı taktirde Özel Güvenlik Hizmetlerinde çalıştıracakları özel güvenlik görevlilerin  üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla 5188 sayılı kanunun 21. maddesi gereğince Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esas ve usullere göre ve Türkiye´de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılması kaydıyla kurumumuzda çalıştıracakları her özel güvenlik görevlisi için "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası" yaptıracaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

 

7.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İstekliler teknik şartnamede belirtilen sayı ve evsaplardaki ekipman ve malzemeleri (kelepçe, el feneri , cop , el detektörü  , düdük vs.) başlama tarihi itibariyle eksiksiz olarak bulunduracağına dair taahhütname vereceklerdir.

 

“Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

 

26.3 Personelin yol ve giyim ücreti teklif fiyata dahildir. Personelin 26 gün hesabıyla günlük geliş-gidiş yol ücreti 1,90-YTL/Gün olarak hesaplanmış olup yol ücreti personele nakdi olarak ödenecek ve ödenecek meblağ personelin maaş bordrolarında gösterilecektir. Güvenlik elemanlarının giyim-kuşamları teknik şartnamede belirtilen oranlarda firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır.


26.5 Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1.5 olarak alınmıştır.

 

“Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 nci maddesinde,

 

Ayrıca; Resmi-Dini Bayram ve Resmi Tatil günleri ile yılbaşı günlerinde çalışan personele (34 personel) yıllık 13 gün hesabıyla toplam 26 gün Resmi-Dini Bayram ve Resmi Tatil günü farkı için ödenecek ücret yaklaşık maliyete eklenmiş olup bu bedel teklif fiyata dahildir.

 

şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinde,

 

Çalıştırılacak Personelin yemek ihtiyacı Hastanemiz mutfağından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

 

7 nci maddesinde,

 

“28- Güvenlik görevlileri, haftanın yedi günü, yirmi dört saat hizmet vereceklerdir. Mesailerini tamamlamalarını müteakip kendilerinden sonraki saatlerde görev yapacak güvenlik görevlileri gelinceye kadar, görev başından ayrılmayacaklardır. Ayrıca, görev devir ve teslim işlemleri idarece belirlenen talimatlar ve verilen belgeler düzenlenmek suretiyle yapılacaktır. Yüklenici hafta sonu ve özel tatil günlerinde de kurumun belirlediği sayıda eleman çalıştıracak ve anılan kanun hükümleri gereği çalıştıracağı özel güvenlik personeli için gerekli belgeleri takip etmek zorundadır.

 

“Kıyafet” başlıklı 19 uncu maddesinde,

 

Yüklenici tarafından özel güvenlik görevlilerinin her birisine, aşağıda belirtilen yazlık ve kışlık giyim eşyaları verilecektir. Verilecek giyim eşyası, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile İçişleri Bakanlığı ve Valilikçe belirtilen ve il özel güvenlik komisyonu kararı ile belirlenmiş niteliklere uygun olacak ve belirtilen tarihte giydirilecektir.

 

Yüklenici ihale konusu işi yerine getirirken İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış kıyafeti giydirmekle beraber yazlık ve kışlık giyim eşyalarını çalıştıracağı personele ayni olarak verecektir.Verilecek yazlık ve kışlık giyim eşyalarının cins ve miktarı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. Kıyafetler kişi başı olarak yapılmıştır.

 

a. Yazlık kıyafete ait giyim eşyaları :

 

S.NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

Yazlık Kep

1 adet

2

Kısa Kollu Gömlek

4 adet

3

Yazlık Pantolon

2 adet

4

Yazlık Çorap

4 adet

5

Yazlık Ayakkabı

2 adet

 

b. Kışlık kıyafete ait giyim eşyaları:

 

 

S.NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

Kışlık Kep

1 adet

2

Uzun Kollu Gömlek

4 adet

3

Kravat

2 adet

4

Kışlık Pantalon

2 adet

5

Kışlık Çorap

2 adet

6

Kışlık Ayakkabı

2 adet

7

Kışlık Mont

2 adet

8

Kazak

2 adet

9

Yağmurluk

1 adet

10

Eldiven

2 adet

11

Jop

1 adet

12

Kelepçe

1 adet

13

Kemer

2 adet

14

Düdük

1 adetKışlık ve Yazlık Giyecekler Yüklenici tarafından temin edilerek İdarenin onayına sunulacaktır. İdarece bunların şartname ve ihale dokümanında belirtilen esaslara uygun olup olmadığı tespit edilecektir. Uygun olduklarına dair idarece verilecek onayı müteakip, çalışacak personele dağıtılacaktır.

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamedeki veriler doğrultusunda, ihale konusu işin yol, işçilik ücreti ile hafta sonu ve resmi tatil günleri ücreti dahil, giyim bedeli hariç, toplam asgari işçilik maliyeti 649.914,76 YTL ve % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 669.412,20 YTL’ dir.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden teklif fiyata dahil bileşenlerin işçilik ücreti, hafta sonu ve resmi tatil günleri ücreti, giyim bedeli ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bileşenlerinden oluştuğu görülmektedir. İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 673.428,00 YTL olduğu ve teklif edilen bu fiyatın teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 4015,80 YTL üzerinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu firmanın giyim bedeli, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile elde edeceği kar için toplam 4015,80 YTL öngördüğü anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın giyim ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını 4015,80 YTL’ ye karşılayabileceği göz önünde bulundurulduğunda, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması konusundaki takdir yetkisini kullanarak, aşırı düşük teklif sorgulaması yapmaksızın ihaleyi en düşük teklifi veren firma üzerinde bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede; sekiz adet ihale dokümanının satın alındığı, dört teklifin sunulduğu, geçerli bulunan üç tekliften sadece birinin yaklaşık maliyetin altında, diğer ikisinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından,

           

2) İhale komisyonunun   asil ve yedek üyeleri arasında muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel yer almadığı, ve ihale komisyonunun beş asil üyesine karşılık dört yedek üye belirlendiği dolayısıyla ihale komisyonunun teşekkülünün mevzuat hükümlerine  aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu hususla ilgili olarak, 4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde, “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
(Değişik: 4964/ 5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.”
hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “ İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” başlıklı V-B maddesinde, “22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise"  ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre  ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

Bu itibarla, anılan düzenleme uyarınca ihale komisyonunun asil ve yedek üyeleri arasında muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel yer almadığından ve ayrıca, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulması gerekirken, ihale komisyonunun 5 asil 4 yedek üyeden oluşturulması sonucu ihale komisyonunun teşekkülünün mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul