İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-308
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-308 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 23.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3080 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :93
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-308
Şikayetçi:
 Burakcan Otomotiv İnşaat Temizlik Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Bağlar Cad. No:223/3 Büyükesat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Prof. Tezok Cad. No:1 16330 Yıldırım / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37546
Başvuruya konu ihale:
 2007/151901 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik, Çamaşır Yıkama ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 08.23.99.0078/2007-99 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik, Çamaşır Yıkama ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burakcan Otomotiv İnşaat Temizlik Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarih ve 37546 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde giyecek yardımının teknik şartnamedeki özelliklerde çalışanlara bir takım verilmek üzere ayni olarak yapılacağı ve teklif fiyata dahil edileceğinin belirtildiği, teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde ise işçilerin özel tek tip kıyafeti olacağı, müteahhit firmanın sözleşme imzalandıktan sonra işçilere idarenin istediği zamanda ihale süresi için 1 (bir) takım kıyafeti hastane komisyonunun onayını alarak (renk, kalite, model olarak) vereceği düzenlemesinin yapıldığı, ancak kıyafetin özelliklerinin açıklanmadığı, teknik şartnamede giyeceğin özelliklerine ilişkin açıklamanın yer almayışı, ayrıca ihale konusu hizmette çalışacak olan 172 personel arasında 1 genel yönetici ve 4 ekip sorumlusu yer almasına rağmen 172 personelin tamamı için tek tip kıyafet öngörülmesinin maliyet hesaplanmasında tereddüte düşülmesine neden olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde temizlik sorumlusu 1 genel yöneticiye brüt asgari ücretin %50 fazlası, 4 ekip sorumlusuna brüt asgari ücretin %30 fazlası, temizlik işinde çalıştırılacak vasıfsız işçilere asgari ücretin ödeneceğinin, 2008 yılında toplam resmi, dini bayram günleri ile yılbaşı gün sayısının 13,5 olduğu, bu günler için toplam 132 eleman için brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak günlük bedelin teklif fiyata dahil olduğu düzenlemesinin yapıldığı, ancak belirtilen günlerde asgari ücretin %50 fazlası ile çalışacak olan genel yönetici ve %30 fazlası ile çalışacak olan 4 ekip sorumlusunun yer alıp olmadığı konusunda açıklama yapılmadığı,

 

3) İdarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen gider kalemleri arasında 4 üncü kalemde belirtilen yol bedelinin ve 5 inci kalemde belirtilen giyecek giderinin 1,2, ve 3 üncü gider kalemlerinde yer alan işçi ücretlerine dahil edilmesi gerektiği,

 

  4) Teknik şartnamenin 13.3 maddesinde istenilen temizlik ekipmanları içerisinde süpürge, faraş, çekçek, yer fırçası, temizlik kovası, wc fırçası, paspas gibi sarf malzemelerine yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin XII.H maddesi “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlığı altında temizlik hizmetlerinde amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin temizlik malzemesi olarak kabul edileceği ve aşırı düşük sorgulamasında bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgelerin sunulacağının belirtildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin 17.12.2007 tarih ve 37546 sayılı dilekçe ile Kuruma yaptığı şikayet başvurusu üzerine 18.12.2007 tarihinde esasın incelenmesine geçilen dosyada; idarece gönderilen ihale işlem dosyasının Kurum kayıtlarına alınmasını takiben yapılan incelemede başvuru sahibinin ihale dokümanı bedelini idareye yatırdığına dair vezne alındısı makbuzunun ihale işlem dosyasında bulunduğu, ancak ihale dokümanının idarece başvuru sahibine teslim edildiğine dair KİK005.0/H nolu “İhale dokümanının satın alındığına ilişkin formun” bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca; idarenin 10.01.2008 tarih ve 97 sayılı yazısında; başvuru sahibi Burakcan Otomotiv İnşaat Temizlik Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin idare veznesine 21.11.2007 tarihinde şartname bedelini yatırdığı, ancak ihale dokümanının satın alındığına dair KİK005.0/H nolu standart formun düzenlendiğine dair belgenin ihale işlem dosyasında bulunmadığı belirtilmiştir.

 

   İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesi (c) bendinde; “İstekli olabilecekler: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,ifade eder.”,

 

“Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; “(1) Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,…hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 32 nci maddesinde; “İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen aday veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/H)…” hükümleri yer almıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki KİK005.0/H sayılı “Ön Yeterlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form” un ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin dizi pusulasıyla beraber ihale dokümanını satın alan kişiye teslim edildiğini gösteren ve idare ile dokümanı satın alan tarafından imzalanan bir form olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanını satın almış gerçek ve tüzel kişilerin istekli olabilecekler sıfatına haiz olabileceği, bununla birlikte; ihale dokümanı satın alınmasının sadece doküman bedelinin idareye ödenmesini ifade etmediği, ayrıca ihale dokümanının idarece satın alana teslim edilmesine ilişkin KİK005.0/H nolu standart formun da düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı satın alındığına dair KİK005.0/H nolu Standart Formun düzenlenmemesi şikayetçinin istekli olabilecek sıfatını haiz olmaması sonucunu doğurduğundan, şikayetçinin başvuru ehliyetine haiz olmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; söz konusu başvurunun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi (b) bendine aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir Anılan Yönetmelik hükmünde başvurunun Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
                        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul