• Karar No: 2008/UH.Z-309
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-309 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 23.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3090 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :94
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-309
Şikayetçi:
 Delta Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Selvi Mahallesi Gültaş İşhanı Kat 3 KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi Baştabipliği, Emirdağ Cad. Bolvadin / AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37763
Başvuruya konu ihale:
 2007/165374 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.24.57.0078/2008-98E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Delta Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37763 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26.3 üncü maddesinde; “sözleşme gideri hariç ücretler, aylık 26 günlük gidiş-dönüş yol bedeli ve giyim bedeli teklif fiyata dahildir. Yol ve giyim bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.” yine aynı ihaleye ait teknik şartnamenin B- Çalıştırılacak Personelle İlgili Genel Hususlar maddesinin c)çalıştırılacak personelin ulaşım hizmetleri bendinde; “Ulaşım hizmeti yüklenici tarafından nakdi olarak karşılanacaktır.” şeklinde öngörüldüğü, yol bedelinin miktarının belirtilmediği, Kamu İhale Genel Tebliğinde yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceğinin öngörülmesi halinde idari şartnamede yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile ayda kaç gün ödeneceğinin yazılacağının ifade edildiği, idari ve teknik şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar bölümünde tutarsızlık bulunduğu, yapılan şikayet başvurusunun idarece uygun bulunmadığı, itiraz için gerekli resmi belgelerin idareye teslim edildiği ve idarece belgelerin üzerine aslının aynıdır kaşelerinin basıldığı, imzanın atıldığı ve işlemlerin tamamlandığı belirtilerek belgelerin aslı iade edilmesine karşın, idarece itiraz dilekçesine verilen cevapta “aslının aynıdır” kaşesinin basıldığı, ancak imzaların atılmadığının söylendiği, belgelerin üzerine “aslının aynıdır” kaşesi basılmasına karşın imzaların atılmamasının anlaşılamadığı ve bu konuda kanuni itiraz süresi bitinceye kadar taraflarına uyarıda bulunulmadığı, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Tebliğin 6 ncı maddesi 5 inci bendine aykırı hareket edildiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Söz konusu ihaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddeleri uyarınca; ihale konusu işin 10 kişi ile özel güvenlik hizmeti olduğu, işin 01.01.2008 tarihinde başlayacağı ve 31.12.2010 tarihinde sona ereceği anlaşılmıştır.

 

            İhale konusu işte teklif maliyetine dahil olan masraflara ilişkin olarak idari şartnamenin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile mali mesuliyet sigortası giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.”,

 

            26.3 maddesinde; “Ayrıca, işçilere ödenecek ücret asgari ücretin %20 fazlası üzerinden hesaplanacaktır. Resmi ve dini tatil günleri ile yılbaşında çalışacak koruma ve güvenlik personeline, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca her gün için fazladan bir günlük ücreti ödenecektir. Bir günlük ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Her yıl için 13 tatil günü hesaplanmıştır. Tatil günlerinde, her gün için 3 eleman çalışacaktır. Sözleşme gideri hariç ücretler aylık 26 günlük gidiş-dönüş yol bedeli ve giyim bedeli teklif fiyata dahildir. Yol ve giyim bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır. Çalışan güvenlik elemanlarının yemek hizmeti hastane mutfağından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Bu nedenle istekliler yemek bedelini teklif fiyatlarına eklemeyeceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale konusu işe ait teknik şartnamenin “Çalıştırılacak Personelin Ulaşım Hizmeti” başlıklı B/(c) maddesinde; “Ulaşım hizmeti yüklenici tarafından nakdi olarak karşılanacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir…Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır…10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir...” hükmü yer almıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; ihale dokümanında yol bedelinin nakdi olarak ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılması halinde yol bedelinin günlük brüt tutarının idari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında yol bedeline yer verilerek, yolun aylık gün sayısının belirtildiği, ancak yol giderinin ayni karşılanacağına veya nakdi olarak ödeneceğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığı, diğer yandan ihaleye ait teknik şartnamenin B/(c) maddesinde ise yol giderinin yüklenici tarafından nakdi karşılanacağına ilişkin düzenleme yapıldığı, buna karşın yol bedelinin günlük brüt tutarının ihale dokümanında belirtilmediği anlaşılmış olup, ihale dokümanında yol bedelinin ayni mi karşılanacağı veya nakdi mi ödeneceğine ilişkin düzenlemede belirsizlik bulunduğu ve bahse konu düzenlemelerin mevzuata uygun bulunmadığı belirlenmiştir.

 

Diğer yandan; idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin 06.12.2007 tarihli kararında; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince başvuruda yer alan belgelerin ve imza sirkülerinin aslının veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin (idarece aslı görülüp onaylanan) eklenmediği belirtilerek,  anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi 3 üncü bendi ile 12 nci maddesi (c) bendi uyarınca şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası belgeleri üzerinde yapılan incelemede; idareye 20.11.2007 tarihli dilekçe ile başvuru sahibi tarafından yapılan başvurunun ekinde yer alan başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (vekaletname, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi) yetkili mercilerce onaylı örneklerinin sunulduğu iddiasına ilişkin olarak idarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

         

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII/G maddesinde; “…İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır….” hükmü yer almıştır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26.3 maddesinde; resmi ve dini tatil günleri ile yılbaşında çalışacak koruma ve güvenlik personeline, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca her gün için fazladan bir günlük ücreti ödeneceği ile her yıl için 13 tatil günü hesaplandığı ve tatil günlerinde her gün için 3 eleman çalışacağı belirtilmiştir.

 

          İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde ve ihale ilanının 9 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri ve ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı belirtilmiştir.

 

İdarece isteklilere satılan ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde 10 güvenlik personeli için birim fiyat verilmesi istenilerek tek bir iş kalemine yer verildiği,  ancak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personele ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmediği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 51 inci maddesi uyarınca iş artışı ve eksilişine gidilebileceği anlaşılan söz konusu ihalede; sözleşmenin uygulanması sürecinde iş artışının öngörülmesi halinde personel sayısının artmasının, personel sayısına bağlı olmayan, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak ödemeye ilişkin maliyet kaleminde de artış sonucunu doğurabileceği ve bunun sözleşmenin uygulanması aşamasında sorun teşkil edebileceği anlaşılmıştır.

 

Belirtilen nedenlerle, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, maliyet bileşenlerinden olan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personele ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; dört adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu, geçerli olan iki tekliften birinin yaklaşık maliyete çok yakın, diğerinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul