İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-31
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-31 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 21.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-310 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :31
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-31
Şikayetçi:
 Abik Bucak Kimyevi Gübre İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler 2. Sok. Kaymaz Apt. Kat:1 No:4 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Elbistan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Karaelbistan Kasabası No:1 46300 Elbistan / KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 37066
Başvuruya konu ihale:
 2007/131790 İKN|li “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.23.47.0167/2007-95E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elbistan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Abik Bucak Kimyevi Gübre İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 37066 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklifi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu nedenle ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilerek düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin 90 kişi ile ve bir yıl süreli olduğu ihale dokümanında belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

 

            “26.1. İstekliler teklif edecekleri fiyata işçilik, ulaşım, giyim ve diğer tüm giderler, sözleşme giderleri ile birlikte sigorta, vergi, resim ve harç gibi tüm giderler yükleniciye ait olarak teklif vereceklerdir. (Temizlik hizmetinin yapılmasında kullanılabilecek her türlü sarf malzemesi idare tarafından karşılanacaktır.)

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3.

              A) Çalıştırılacak personelin yemeği hastanemiz tarafından karşılanacaktır.

              B) İşçi ücretleri yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır. Nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

              C) Aylık 26 (yirmi altı) gün üzerinden verilecek olan gidiş-geliş yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Yol bedeli brüt 1,50 YTL dir.

              D) Bir işçiye 1 (bir) adet yazlık ve 1 (bir) adet kışlık olmak üzere iki takım iş elbisesi (alt ve üst olmak üzere iki parçalı olacaktır) ayni olarak verilecektir.

              E) İdarece işçi çalıştırılması düşünülen resmi, dini, bayram ve tatil günlerinde 15 işçi çalıştırılacaktır. Çalışılacak gün sayısı ise 12,50 gündür. 1 yıl içerisinde 15 işçi X 12,50 gün =  toplam 187,50 gün çalışılacaktır.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. Bu işle ilgili olarak risk prim oranı 2 (iki) olduğu SSK Kahramanmaraş Sigorta Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için toplam ücret ve %3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç) 851.442,32 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından Ata İnş. Tem. Yem. Gıda Güv. Eğt. İth. İhr. Ltd. Şti., İlhan Müteah. Tic. Ltd. Şti., Belpa İnş. Tem. Gıda Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Emin Müteah. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, Ata İnş. Tem. Yem. Gıda Güv. Eğt. İth. İhr. Ltd. Şti. dışında diğer 3 (üç) isteklinin açıklamada bulunmadığı,

 

Ata İnş. Tem. Yem. Gıda Güv. Eğt. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında;

 

12 aylık işçilik maliyetinin : ……………………………………………. 822.182,40 YTL

Resmi ve Dini Bayram Günleri ve Yılbaşı için Çalışma Ücreti : …..      4.460,63 YTL

Giyecek bedeli : ………………………………………………………..            63,00 YTL

%3 Sözleşme gideri : ………………………………………………….     24.801,18 YTL

Müteahhit karı vb. giderler : …………………………………………..            27,81 YTL

TOPLAM : ………………………………………………………………   851.535,01 YTL

 

Fiyat ön görüldüğü, giyim malzemesi ile ilgili giderlerin fatura ile belgelendirildiği,

 

İhale komisyonu tarafından anılan istekli tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunduğu,

 

Görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

          “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan

teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.”  açıklaması yer almaktadır.

 

Ata İnş. Tem. Yem. Gıda Güv. Eğt. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, giyim bedeli ile ilgili tutarların proforma fatura ile belgelendirildiği, ancak giyim bedeli ile ilgili giderlerin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamaların ihale komisyonunca uygun görülmesi, anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Ata İnş. Tem. Yem. Gıda Güv. Eğt. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul