En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-311
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-311 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 29.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3110 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :96
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-311
Şikayetçi:
 Bilgen İnşaat Elek. Otom. Veri Toplama Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Halk Caddesi No: 49/3 Üsküdar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bayrampaşa Devlet Hastanesi Baştabipliği, İsmetpaşa Mahallesi Kenar Sokak No: 22 Bayrampaşa / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38178
Başvuruya konu ihale:
 2007/157617 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Veri Hazırlama ve Veri Kayıt Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 08.25.10.0075/2008-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayrampaşa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Veri Hazırlama ve Veri Kayıt Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Bilgen İnşaat  Elek. Otom. Veri Toplama Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.12.2007 tarih ve 38178 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye en düşük teklifi verdikleri, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden maliyet analizlerini talep ettiği, idareye sunulan açıklamaların idarece yeterli görülmediği ve tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin teklif fiyatlarının sadece asgari nakdi işçilik giderini karşıladığı, giyim için ön görülen 0,52 YKr bedelle giyim giderinin karşılanamayacağı yönündeki değerlendirmesinin yerinde  olmadığı, açıklamalarında ilgili hususların belgelendirilmiş olduğu ve fiyat analizlerinin sunulduğu, idarece takdir yetkisinin objektif olarak kullanılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihalenin nitelik olarak “50 kişi ile 12 Ay Süreli Veri Hazırlama  ve Veri Kayıt Hizmetlerinin Yürütülmesi İşi” olduğu,

 

İdarece hazırlanan idari şartnamenin 26.3 maddesinin ;

 

26.3.1. Bu Hizmet işinde çalıştırılacak personelin yemek ihtiyaçları Hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacak ve yemek bedeli teklif fiyata dahil edilmeyecektir.

 

26.3.2. Bu hizmet işinde çalıştırılacak personellere Teknik Şartnamede yazılı olan kıyafetler 1 takım yazlık 1 takım kışlık olmak üzere toplam 2 takım ayni olarak verilecektir. Renkleri idare  tarafından belirlenecektir. Giyim bedeli (Teknik şartnamedeki esaslara uygun olmak kaydı ile) teklif fiyata dahil edilecektir.

 

26.3.3. Yol ücreti olarak aylık/ kişi başı 26(Yirmialtı) gün  gidiş-dönüş ücreti için brüt hesabı olan 104,00 YTL (günlük:4 YTL) öngörülmüş olup, teklif fiyatına dahil edecektir. Bu yol ücreti işçilere nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

 

26.3.4. Bu hizmet işinde vasıflı işçi çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak işçilere yapılacak ücretlendirme  aşağıdaki gibi olup teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            a) 1 Kişi en az Önlisans Diplomalı sorumlu personel (bilgisayar tekniker) için asgari ücretin %100 fazlası,

 

b)  13 kişi en az Önlisans Diplomalı veya hastanelerin idari bölümlerinde veri kayıt elemanı olarak en az  5 (beş) yıl başarı ile hizmet verdiğine dair sertifikası olan tıbbi sekreterlik, ticaret lisesi veya dengi lise mezunu Veri Kayıt Elemanı için asgari ücretin %50 fazlası,

 

c) 36 kişi en az Lise Diplomalı Veri Kayıt Elemanı için asgari ücretin %30 fazlası ödenecektir.

 

26.3.5. Resmi ve Dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi uyarınca belirlenecek ücret brüt  asgari ücret hesaplanacak ve teklif fiyata dahil edilecektir. 2008 yılında tatil gün sayısı 13,5 gün olup her gün için toplam 3 (üç) personel çalıştırılacaktır. (Toplam tatil gün sayısı : 13,5x 3= 40,5 gündür.)

 

26.3.6. Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalıştırılan personellere her gün için fazladan 1 günlük çalışma karşılığı ücret ödenecek olup bu ücret  idari şartnamenin 26.3.4 maddesinin (c) bendinde öngörülen asgari ücretin %30 fazlası üzerinden hesaplanacaktır ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

26.3.7. Resmi ve dini bayram günleri ve yılbaşı günü için çalıştırılan personele ödenecek ücret en az idari şartnamede belirtilen ücret kadar ödenecek olup, toplam maliyete ilave edilerek kişi başı birim maliyeti tespit edilecektir. Resmi ve dini bayram günleri ve yılbaşı günü için yapılacak olan ödemeler ilgili ayın ücret bordrolarında gösterilecek olup banka dekontu ile fatura Hastane  İdaresine teslim edilecektir. Bu ödeme yüklenici firma tarafından bil fiil resmi ve dini bayram günleri  ve yılbaşı gününde çalışan personele ödenecektir. (Resmi ve dini bayram  günleri ve yılbaşı gününde çalışan personele ödenecektir. (Resmi  ve dini bayram günleri ve yılbaşı günü : Yılbaşı 1 gün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 gün, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 1 gün, Zafer Bayramı 1 gün, Ramazan Bayramı Arefesi ½  gün, Ramazan Bayramı 3 gün,  Cumhuriyet Bayramı Arefesi ½ gün, Cumhuriyet Bayramı 1 gün, Kurban Bayramı Arefesi ½ gün, Kurban Bayramı 4 gün= Toplam 13,5 gün) teklif fiyata dahildir.”  şeklinde düzenlendiği, 

 

İhale konusu işe ait Teknik Şartname’nin “Diğer Hükümler” Başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinin ise;

 

3. VKHİ çalışanları Devlet memurları kılık kıyafet yönetmeliğine uyacaklardır.

 

  Bayan Elemanlar İçin :

       Gömlek – Pantolon : Gömlekler  kravat takılacak yaka modelinde ve basenleri örtecek şekilde uzun yandan yırtmaçlı modelde olmalıdır. Kış döneminde gömlek altına boğazlı badi, yaz sezonunda boğaza fular takılacaktır. Kıyafetlerin renkleri Hastane İdaresince belirlenecektir. Gömlekler yandan iki cep ve birde yaka cebi olmalıdır. Pantolonlar ütü izi dikişli, yandan iki cepli olmalıdır. Seçilen kumaş terlen (alpaka) olup, ışık yansıdığında içi göstermeyecek şekilde sık dokulu olmalıdır. Yakaya floma takılacak olup, bu flomalarda Hastane amblemi yazılı olacaktır. Gömlek  yaka ceplerinde kişi kimliği takılı olacaktır. Ayrıca kış sezonunda yüklenici firma bayanlara V yakalı hırka verecektir.            

           

Erkek Elemanlar İçin:

     Gömlek  - Pantolon : Pantolon duble paça, yandan cepli ve sık dokulu olmalıdır. Gömlekler  kravat takılacak yaka modelinde  olmalıdır. Yakaya takılacak olan kravatlarda Hastane amblemi yazılı olacaktır. Gömlek  yaka ceplerinde kişi kimliği takılı olacaktır. Ayrıca kış sezonunda yüklenici firma erkeklere V yakalı hırka verecektir. Kıyafetlerin renkleri Hastane  İdaresince belirlenecektir.”

            şeklinde düzenlendiği görülmüştür .

 

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplamada, giysi bedeli hariç asgari işçilik maliyet tutarının 679.403,74 YTL olduğu, başvuru sahibinin teklif fiyatı ile arasındaki farkın 0,52 YKr olduğu tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklifinin bileşenlerine ilişkin olarak idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, ihale konusu işe ait teknik şartnamenin 8.3 maddesinde yer alan özellikte ve standartlarda  giysiler için bir kişi için 0,01 YTL  ve 0.01 YTL X 50 Kişi = 0,50 YTL tutarında proforma faturaya yer verdiği,  böylece ihale konusu işte çalıştırılacak 50 kişi için gereken 0,50 YTL tutarındaki giysi bedelinin teklif fiyatının içinde olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden başvuru sahibi tarafından teklif edilen fiyatın bileşenleri ile ilgili olarak sunulan açıklama kapsamında, idarece idari şartnamede belirlenen 50 kişi için giysi bedeli tutarı olarak 0,50 YTL’lik fiyat piyasa koşulları ile  hayatın olağan akışı içerisinde mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda söz konusu açıklamaların idarece kabul edilmemesi işleminin yerinde olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul