İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-312
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-312 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 29.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3120 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :97
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-312
Şikayetçi:
 Mercek Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Güvenevler Mahallesi Kuveyt Cad. Şili Meydanı No:4/a-b 06690 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Hasanpaşa Devlet Hastanesi Baştabipliği,Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No:81 19100 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38089
Başvuruya konu ihale:
 2007/170306 İhale Kayıt Numaralı “50.000 Çekim (3 Yıl Süreli) Tomografi Cihazı Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 06.24.95.0075/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Hasanpaşa Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “50.000 Çekim (3 Yıl Süreli) Tomografi Cihazı Kiralanması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mercek Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 29.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 38089 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Çorum Hasanpaşa Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.12.2007 tarihinde yapılan “50.000 Çekim (3 Yıl süreli) Tomografi Cihazı Kiralanması Hizmet Alımı” ihalesinde,

 

1- İdarece hazırlanan idari şartnamenin genel hükümler bölümünün 7.3.4 maddesinde cihazlara 0-5 yaş sınırının getirildiği, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 13.08.2007 tarih ve 17031 sayılı Genelgede tıbbi cihaz alımına ilişkin esasların güncellendiği ve söz konusu cihazlar için 10 yaşından büyük olmama kuralının getirildiği,

 

2- Aynı idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde  “tomografi çekim ve raporlandırma hizmeti yüklenici firma tarafından verilecektir” denildiği, bu hizmetin verilebilmesi için uzman personel bulundurulmasının gerektiği, ancak Danıştay 13. Dairesinin 08.02.2007 tarih ve Esas No 2006/3097 sayılı yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde uzman personelin yüklenici firma bünyesinde çalışmasının sona erdirildiği,

 

Bu durumda söz konusu ihalede rekabet koşullarının sağlanamadığı, kamunun zarar uğratıldığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3.4 maddesinde teklif edilecek cihazın imalat tarihi, seri numarası ve azami 5(beş) yaşında olduğunu gösterir belge sunulması yönünde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.08.2007 tarih ve 17031 sayılı Genelgede tıbbi cihaz alımına ilişkin esasların güncellendiği ve söz konusu cihazlar için 10 yaşından büyük olmama kuralının getirildiğini iddia etmektedir.

 

Adı geçen Genelgede; 

Yüksek maliyetli bu cihazların satın alma yoluna ilaveten hizmet satın alımı yoluyla da teminine imkan vermek amacıyla ilgi’de kayıtlı Genelge yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Genelgenin (a) bendinde; hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazların ikinci el olabileceği, ancak 5 yaşından büyük olamayacağı belirtilmiş, bu cihazların yaşlarının, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilmesi istenmişti.

Ancak söz konusu cihazların ekonomik ömürlerinin 5 yıldan fazla olması, çoğu üretici firmanın 5 yıldan daha uzun süreler için yedek parça temin garantisi ve bakım hizmeti vermeyi taahhüt etmesi, yaş faktörünün cihazın etkinliğini belirleyen tek faktör olmaması, istenen fonksiyonları yerine getiren daha eski cihazların da ihalelere katılımının sağlanmasıyla ekonomik verimliliğin arttırılabileceği düşünüldüğünden bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekmiştir.

            Bu bağlamda, mezkur Genelgenin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“a) Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar ikinci el olabilecektir, ancak;

1) 10 yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.

….

, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Genelgede yapılan değişiklikle 5 yaşından büyük cihaz teklif edecek  isteklilerin de ihalelere katılımını teminen rekabetin artırılmasına yönelik düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Söz konusu ihaleye yönelik 2 ihale dokümanının satın alındığı ve 1 isteklinin teklif verdiği de dikkate alındığında, idare tarafından yapılan azami 5 yaşında cihaz teklif edilmesi düzenlemesinin, isteklilerin teklif vermesini zorlaştırıcı dolayısıyla  rekabeti engelleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “Sistemin işletimi idarenin ön gördüğü şekilde yapılacak olup tomografi çekim ve raporlandırma hizmeti yüklenici firma tarafından verilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi, Danıştay 13. Dairenin 08.01.2007 tarih ve Esas No:2006/3097 sayılı kararı ile uzman personelin yüklenici firma bünyesinde çalışmasının sona erdirildiğini iddia etmektedir.

 

Söz konusu karar ile 27.06.2003 tarih ve 2003/70 sıra nolu Sağlık Bakanlığı Genelgesinin (g) bendi hükmünün dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Bunun üzerine 28.02.2007 tarih 2007/13 sıra nolu Sağlık Bakanlığı Genelgesinde;

  

Ancak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından; Bakanlığımıza bağlı bir hastanenin yapmış olduğu radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale ile bu ihaleye dayanak teşkil eden ilgi Genelgenin (g) bendinde yer alan “Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabilir.” şeklindeki hükmün yürütülmesinin durdurulması ve iptâli talepleriyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 13. Daire’nin 08.01.2007 tarih ve Esas No:2006/3097 sayılı kararı ile; mezkur Genelgenin (g) bendi hükmünün dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır.

Bu yürütmenin durdurulması kararı muvacehesinde;

1- İlgi Genelgenin (g) bendi uygulamadan kaldırılmıştır.    

2- İlgi Genelgeye  “(j) Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir.”  hükmü eklenmiştir.

…”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Bu düzenlemeye göre şikayet konusu edilen şartname düzenlemesine dayanak teşkil eden 2003/70 sıra nolu Sağlık Bakanlığı Genelgesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmış, (g) bendi ile benzer hükümler koyan (j) bendi eklenmiştir.

 

İhalenin ilana çıktığı 07.11.2007 tarihinde yukarıda bahsedilen Genelge yürürlükte olduğundan, idareler adı geçen Genelgenin (j) bendi kapsamında, tomografi çekim ve raporlandırma hizmeti için gerekli personel bulundurulmasını isteyebileceği, dolayısıyla başvuru sahibinin şikayetinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın 17.12.2007 tarih ve 2007/103 sıra nolu Genelgesinde (j) bendinin yürürlükten kaldırıldığı tespit edilmiştir.   

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olmadığı tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul