En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-315
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-315 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 25.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3150 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :100
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-315
Şikayetçi:
 Şamama Yemek Gıda Hayv. İnş. Telekm. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. Keresteciler Sitesi D Blok Nu 17 Ostim / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığı Gazi Tesisleri 1 Nolu Bina Gazi / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38677
Başvuruya konu ihale:
 2007/177807 İhale Kayıt Numaralı “Öğle Yemeği ve Mutfak İşletmeciliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 08.25.83.0041/2008-09 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığı tarafından 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Öğle Yemeği ve Mutfak İşletmeciliğiihalesine ilişkin olarak Şamama Yemek Gıda Hayv. İnş. Telekm. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarih ve 38677 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden başvurunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Şikayete konu ihalede en uygun teklifin firmalarınca verilmesine rağmen, ortaklık hisse beyanının sunulmaması ve geçici teminat mektubunun süresi 100 gün olması gerekirken 27 gün olduğu gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine idarece eksikliği bildirilen hususlar tamamlanarak ihalenin firmaları üzerine bırakılmasının talep edildiği, ancak bu taleplerinin idarece uygun görülmediği,

 

2) İhalede üç firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılarak iki teklifin değerlendirmeye alındığı, bu firmaların birbirleriyle birlikte hareket ettiği duyumu aldıkları, hatta düşük teklifi veren firmanın geçici teminatını yakarak ihaleyi yüksek bedel teklif veren firmaya bırakma ihtimalinin bulunduğu,

 

            3) İhale ilanının ihale tarihinden 40 gün önce yapılması gerekirken 24 gün önce yapıldığı,

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

            1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
                       

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul