İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-316
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :102
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-316
Şikayetçi:
 Dr. Adnan Alptekin / Röntgen-Ultrason-Mamografi Kemik Dansitometri, Numune Askeri ve SSK Hastaneleri Karşısı Yılmaz Apt. (Gülhane Ecz. Üstü) K:1 D:3 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği, Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi Nu:27 33400 Tarsus / İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2007 / 36052
Başvuruya konu ihale:
 2007/151278 İhale Kayıt Numaralı “Radyolojik Görüntüleme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.01.2008 tarih ve 08.22.63.0022/2008-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyolojik Görüntüleme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dr. Adnan Alptekin / Röntgen-Ultrason-Mamografi Kemik Dansitometri’nin 23.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  05.12.2007 tarih ve 36052 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 1 inci iddiaya ve resen incelemeye ilişkin olarak yapılan tespitler nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

2) 2 nci iddia yönünden tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede istenilen 0.2 Tesla gücündeki MR cihazına sadece bir firmanın cihazının uyduğu, hatta Hitachi marka MR cihazının bir üst modeli ve Tesla gücü 0.3 olan daha güçlü ve pahalı bir cihazla ihaleye katılmak istedikleri halde bu cihazın bazı özelliklerinin şartnameye uymadığı, bunun 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddesine aykırı olduğu, bu nedenlerle rekabetin engellendiği ve tek bir firmanın ihaleye katılarak, çok az bir indirimle ihaleyi aldığı,

 

            2) Ayrıca kanunen ihale bitimine kadar 10 yaşında cihazlarla ihaleye katılmak mümkün iken idarenin en fazla 5 yaşında cihaz istediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) MRG Teknik Şartnamesinde, “Vazgeçilmez İstek ve Özellikler” başlığının 3 üncü maddesinde, “Sistemin manyetik alan gücü en az 0.2T olmalıdır.” düzenlemesi ile “Magnet” başlığının 1 inci maddesinde, “Magnet en az 0.2T olacaktır....”  şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

MR olarak da isimlendirilen Magnetik Rezonans Görüntüleme, X ışınlarına ihtiyaç duymadan, iç organ ve dokuların son derece ayrıntılı görüntülerinin elde edilmesi yöntemidir. MR görüntüleme yönteminde, yüksek bir manyetik alan yaratan çok güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanılır. Manyetik alan şiddeti Tesla veya Gauss (1 Tesla = 10.000 Gauss) olarak ölçülür.

 

İdarece yapılan düzenlemede MR sisteminin manyetik alan gücünün en az 0.2 tesla olması öngörüldüğünden, en az birim ölçüsü verilmiş ve herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır. Dolayısıyla, sadece 0.2 tesla gücündeki cihazların teklif edilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, başvuru sahibi firmanın 0.3 tesla gücü cihazla teklif vermesini engelleyen bir hal oluşmadığından bu iddia yerinde görülmemiştir.

 

Rekabetin oluşmadığı ve tek firmanın ihaleye katıldığı iddiasına ilişkin olarak, ihalede iki firma tarafından doküman satın alındığı ve tek teklifin sunulduğu ihalenin de bu firma üzerinde kaldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmış olup zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği anlaşılmıştır.

 

            2) İdari şartnamenin “Makine tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3.a maddesinde, “Hizmet alımına karar verilen tüm cihazlar için yüklenici firma,cihazların ihale tarihi itibariyle 5 (beş) yaşını geçmiş olmadığını, cihazın yaşı, imalat tarihi, seri numarasını belirterek belgelendireceklerdir.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Sağlık Bakanlığı tarafından 27.06.2003 tarihinde yayımlanan 2003/70 nolu Genelge ile “Hizmet alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar ikinci el olabilecek, ancak 5 (beş) yaşından büyük olmayacağı” düzenlenmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından 2003/70 nolu Genelge ile yapılan düzenlemede, 13.08.2007 tarih ve 2007/74 sayılı genelge ile yapılan değişiklik ile

 

“Genelgenin (a) bendinde; hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazların ikinci el olabileceği, ancak 5 yaşından büyük olamayacağı belirtilmiş, bu cihazların yaşlarının, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilmesi istenmişti.

Ancak söz konusu cihazların ekonomik ömürlerinin 5 yıldan fazla olması, çoğu üretici firmanın 5 yıldan daha uzun süreler için yedek parça temin garantisi ve bakım hizmeti vermeyi taahhüt etmesi, yaş faktörünün cihazın etkinliğini belirleyen tek faktör olmaması, istenen fonksiyonları yerine getiren daha eski cihazların da ihalelere katılımının sağlanmasıyla ekonomik verimliliğin arttırılabileceği düşünüldüğünden bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekmiştir.

            Bu bağlamda, mezkur Genelgenin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“a) Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar ikinci el olabilecektir, ancak;

1- 10 yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir....” şeklinde düzenleme getirilmiştir.

 

Buna göre idarece “5 (beş) yaşından büyük olmama” şartının getirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            3. İdari şartnamenin 7.1.o maddesinde, “Radyoloji laboratuarları için 07.09.1985 tarihli ve 18861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisanslı ve 19.04.1937 tarihli 3153 Sayılı “Radyoloji, Radyum Ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun” hükümlerine göre ilgili uzmanın sorumluluğunda Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış Özel Görüntüleme Merkezi işlettiklerine dair belgelerin aslını veya aslı idarece görülmüş nüshalarını veya noter onaylı suretlerini teklifle vereceklerdir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kurumumuzca bir incelemeye ilişkin olarak görüş sorulması üzerine Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilen 20.02.2006 tarih ve B.10.0.SGB.0.00.00.00/949/947 sayılı yazıda; “Tıbbi cihaz hizmet alımlarında isteklilerde aranacak şartlar ve isteklilerin ihalede sunması gereken belgelerin ihale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ihaleye çıkan kurum tarafından belirlendiği, anılan hizmet alımları kapsamında sadece cihaz kurulması yoluyla hizmet alınıyorsa ayrıca ruhsatlandırma işlemine gerek bulunmadığı, bununla birlikte, cihaz ile beraber konu ile ilgili uzman da (Radyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya Nükleer Tıp vb.) yüklenici firma tarafından karşılanıyor ve raporlama hizmeti de alınıyor ise, laboratuarların tabi olduğu 3153 Sayılı Radiyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve 992 Sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan Ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu kapsamında Bakanlıktan ruhsat alınması gerektiği, raporlama dahil hizmet alınacak ihalelerde, ihaleye iştirak edecek gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişileri için hizmet sunucusunun veya sunucularının yürürlükteki düzenlemelere göre o hizmeti sunabilmek bakımından ehliyetli olmalarının zorunluluk arz etmesi nedeniyle hizmet ister dışarıdan ister kurum içinden alınsın hizmeti verecek şahısların uzman hekim olmaları, şayet yüklenici şirket ise ortaklarının tamamının hekim (tıp doktoru) olması gerektiği” belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin, “belirlenen çekim miktarları üzerinden radyolojik tetkiklerin temini amacıyla özellikleri teknik şartnamede belirtilen cihazlardan birer adet sağlanması ve bu cihazların hastane bünyesinde montajı yapılmak kaydıyla her türlü teknik alt yapı, teknik servis ve bu cihazların işletilmesiyle ilgili her türlü ihtiyacın yükleniciye ait olmak üzere, yıllara sari tıbbi cihaz hizmet alımı olduğu, tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazların bakımı, onarım, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması” olduğu belirtilmiş, ayrıca, “kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personel bulundurulmasının gerekli olduğu” ifade edilmiştir.

 

Anılan şartnamenin “Diğer hususlar” kısmının 55.5 maddesinde ise, “Firmaca yüklenilmiş olan hizmet işi, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecektir. Çekimler, hasta raporlama ve diğer görevlerde hastane Radyoloji uzmanları tarafından da yürütülecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Sağlık Bakanlığı’nın anılan görüşü dikkate alındığında sadece radyolojik tetkiklerin temini amacıyla cihaz kiralanması işine ilişkin ihalelerde 3153 Sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamında Bakanlıktan ruhsat alınmasının zorunlu olmaması nedeniyle idari şartnamenin 7.1.o maddesinde buna ilişkin belgelerin istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            4. İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde, birim fiyat teklif alınacağı belirtilmiş ve ardından “İstekliler tekliflerini verirken 2007 yılı Bütçe uygulama talimatındaki (MR, Spiral Tomografi, Kemik Dansitometri Lokal ve Mamografi Tek Meme) çekim bedelinin KDV’den arındırılmış halinin % 37 eksiğinin altında kalan kırımlar kabul edilmeyecektir, aksi halde teklifler geçersiz sayılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda piyasa koşulları dikkate alınarak isteklilerce teklif fiyatın oluşturulması gerekli iken idarenin teklif edilecek bedeli yönlendirici nitelikteki bu düzenlemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            5. İdari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, fiyat farkı verileceği belirtilip fiyat farkının hesaplanmasına ilişkin formüle yer verildikten sonra, “tıbbi cihaz hizmet alım ihalelerinde Go değerinin, ihale tarihinde geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyatı, Gn değerinin ise, ihale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat” olduğu  ifade edilmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8 inci maddesinde, “Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumu’nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir.

 

Anılan Esasların 7 nci maddesinde  fiyat farkı hesabında uygulanacak formül ve katsayılar yer almaktadır. Anılan maddede, “Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin   temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı”yı ifade ettiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, söz konusu esaslar uyarınca, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin   temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade etmesine karşılık, işe ait idari şartnamede bu esaslara aykırı olarak, Go değerinin, ihale tarihinde geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat, Gn değerinin ise, ihale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat olduğu yolundaki düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, şikayetçinin 23.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30 günlük süre içinde şikayete cevap vermediği, 30 günlük sürenin bitimini izleyen günden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet süresini beklemeksizin 27.11.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzaladığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul