• Karar No: 2008/UH.Z-318
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-318 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 29.08.2008 tarih, 2008/UH.Z-3180 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :104
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-318
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kyn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak Nu 10 34394 Şişli / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36634
Başvuruya konu ihale:
 2007/150040 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.23.04.0022/2008-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kyn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36634 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi ve dini tatil günlerinde çalışacak eleman sayısı ile gün sayısının verilmediği, teknik şartnamenin 38 inci maddesinde hastane hizmetlerinin 24 saat kesintisiz devam etmesi gerekli olduğundan normal saatler dışında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de çalışmanın öngörüldüğü, ancak resmi ve dini tatil günleri ile yılbaşında çalışılacak gün sayısı ve personel sayısının belirtilmediği, bu nedenle ihaleye teklif veremedikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 253 kişi ile 2008 yılı veri giriş ve kontrol işletmeni hizmet alımı işi olup birim fiyat usulde teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar, nakdi olarak karşılanacak yol bedeli ile brüt asgari ücretin belirli oranlarda fazlasından oluşan işçilik ücreti olarak belirlenmiştir.

 

            İdarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde de iş kalemleri arasında resmi ve dini tatil günlerinde yapılacak çalışma ücretine yer verilmemiştir. İdarece yaklaşık maliyet hesabında buna ilişkin hesaplama yapılmamıştır.

 

            İdarece şikayet başvurusu üzerine düzenlenen cevabi yazıda, “resmi, dini tatil günleri ile yılbaşında işçi çalıştırılması düşünülmediğinden teklif fiyata dahil edilmemiştir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

            İddiaya ilişkin olarak teknik şartname hükümleri değerlendirildiğinde,

 

9 uncu maddede, “Hastanede bir günlük çalışma mesaisi İş Kanununda belirtildiği gibidir. Söz konusu sürenin başlangıç ve bitiş saatleri Hastanenin iş akışı ve ihtiyacına göre idarece belirlenir.” düzenlemesi,

 

15 inci maddenin 1 ila 6 alt maddelerinde, “...hastanenin otomasyon sisteminin 7 gün 24 saat sağlıklı çalışması amacıyla ihtiyaç olduğunda günün/gecenin herhangi bir saatinde mesai talebinde bulunmadan çalışmasını sürdürür.” düzenlemesi ve aynı maddenin 7 ila 20 alt maddelerinde, “Bu amaçla görevli olduğu konularla ilgili ihtiyaç olduğunda günün/gecenin herhangi bir saatinde mesai talebinde bulunmadan çalışmasını sürdürür.” düzenlemesi,

 

34.17 maddesinde, “Gündüz mesai saatlerinde, akşam, gece, hafta sonu ve tatil günlerinde görevli personel sayısı ve çalışma saatleri hastanenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre çalışanlar adına herhangi bir şekilde ek bir hak doğurmayacak şekilde hastane idaresi ve yüklenicinin koordinasyonu ile belirlenmelidir.” düzenlemesi,

 

38 inci maddesinde, “Genel olarak çalışma süresi haftada 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre haftanın çalışma günlerine eşit olarak bölünür. Hastane günlerinin 24 saat kesintisiz şekilde devam etmesi gerekli olduğundan yüklenici, normal çalışma saatleri dışında ver resmi tatil günlerinde de çalışanlar adına herhangi bir şekilde iş mevzuatı harici ek bir hak doğurmayacak biçimde, ihtiyaca göre, sayıları idarece belirlenecek personeli çalıştırmakla yükümlüdür.”  düzenlemesi,

 

42 nci maddesinde, “Hizmet süresince sistemin tatil gözetmeksizin 7 gün 24 saat çalışması sağlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 Bu düzenlemelerden hastanede ihale konusu hizmetin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlanacağı, dolayısıyla resmi ve dini tatil günleri ve yılbaşında da çalışmanın yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G.16 maddesinde, “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Buna göre birim fiyat teklif cetvelinde ve idari ve teknik şartnamelerde bu günlere ilişkin ücret hesaplanabilmesi için gerekli düzenlemeye yer verilmediği, aksine idarenin düzenlemelerinde belirsizlik bulunduğu görülmüş olup bu düzenlemelerde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            e) Teknik şartname yönünden yapılan incelemede;

 

            1. Teknik şartnamenin 18 inci maddesinde, “Yüklenici hastane idaresiyle çalışanları arasında koordinasyonu sağlayacak, hastanede çalıştırdığı personelin idari, özlük ve disiplin işlemlerini takip edecek, çalışma düzenlerini denetleyecek biri amir olmak üzere yeteri eleman istihdam edecektir. Bu kişilerin her türlü, sosyal hak, mali, idari ve maddi sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca Yüklenicinin sekretarya hizmetlerini ve çalıştırdığı personelin özlük işlerini takip edecek, maaş ve diğer hakları yükleniciye ait 2 (iki) elemanı mesai saatleri içinde hastanede istihdam edecektir. Yüklenicide bu sıfatla çalışan müdürü ve müdür yardımcılarının ve çalışan diğer tüm personelin işe alınması ve çıkarılması hastane idaresiyle koordinasyon içinde gerçekleştirecektir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

          Bu düzenlemeden teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde öngörülen 253 kişi dışında, ücreti yükleniciye ait olmak üzere personel çalıştırılması öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-G.14 maddesinde, “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.”  açıklaması yer almakta olup idarece yapılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul