İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-319
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-319 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 29.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3192 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :105
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-319
Şikayetçi:
 Şencan Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Tepecik Mahallesi Hürriyet Cad. Belediye Çarşısı Batı Blok Nu 54 k 3 İzmit / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Meski Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Bşk., Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. Nu 99 33070 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36652
Başvuruya konu ihale:
 2007/149230 İhale Kayıt Numaralı “Su Depoları ve Pompa İstasyonlarının İşletilmesi Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 08.22.98.0022/2007-81E Esas İnceleme Raporunda;

 

            Meski Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Su Depoları ve Pompa İstasyonlarının İşletilmesi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Şencan Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36652 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 2 ve 3 üncü iddialara ilişkin olarak yapılan tespitler nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

2) 4 üncü iddia yönünden tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Bezer iş tanımının rekabeti engellediği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde araçlar için kira sözleşmesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Resmi tatil gün sayısının ve çalışacak personel sayısının verilmemesi nedeniyle işçilik maliyetinin hesaplanamadığı,

 

            4) 26.3 maddesinde, mühendisin maaşına ilişkin düzenlemenin işçilik hesabında tereddüt yarattığı,

 

            5) İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmemesinin teklif verilmesini engellediği,

 

            6) Mühendis, makine teknisyeni, elektrik teknisyeni, laborant, erbap işçi çalıştırılmasına ilişkin bu işin ihale edilemeyeceği, bunun personel istihdamı olduğu, bunların asli ve sürekli kamu hizmetlerini yapacak kadrolu personel eliyle yürütülmesi gerektiği,

 

            7) Ek fiyat teklif cetvelinde aylık toplam bedel üzerinden düzenleme yapılmasının yanlış olduğu, işin süresi olan 609 takvim günü üzerinden günlük olarak fiyat alınması gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu iş, 51 personel ve 1 araç ile su depoları ve pompa istasyonlarının 20 ay süre ile işletilmesi işi olup idari şartnamenin 7.4 maddesinde, “her türlü teknik personel çalıştırılan hizmet alımı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

           

            İhale konusu iş personel çalıştırmaya dayalı hizmet olmakla birlikte ihale konusu işin teknik niteliği olan bir hizmeti içerdiği dikkate alındığında yapılan benzer iş tanımında mevzuata aykırılık bulunmadığından iddia yerine görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, “....Taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için ise, noter onaylı taahhütname ve ekinde 2008-2009 yılları için kira sözleşmesinin noter onaylı suretinin verilmesi gerekir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.”

 

şeklinde düzenleme yapılmış olup idarece taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütname ile birlikte 2008-2009 yılları için kira sözleşmesinin noter onaylı suretinin istenilmesinde anılan madde hükmüne uyarlık bulunmadığından iddia yerinde görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi ve dini tatilleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışmaya ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde de buna ilişkin kalem öngörülmemiştir.

 

            Teknik şartnamenin “çalışma koşulları” başlıklı 4 üncü maddesinde,

 

            “a) Yüklenici, personelini 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda çalıştıracaktır. Bu hizmetin gerçekleşmesinde çalışma süresini Meski belirleyecektir.

            b)Tesislerin çalışma süresi 24 saat/gün’dür.

            c)Tesislerde görev yapacak olan personeller 8 saati geçmeyecek şekilde çalıştırılacaktır.Tesislerin çalışmasının devamlılığı için yüklenici yeteri kadar vardiya oluşturmak ve her vardiyada nitelikli eleman ve bir yetkili bulundurmak zorundadır.

            d)Tesisin çalışma günü 609 takvim günü olduğundan yüklenici resmi tatil ve hafta sonu (cumartesi-pazar) vardiya sayısı kadar nitelikli eleman bulundurmak zorundadır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            İdare şikayet başvurusuna verdiği cevapta, “...4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde ulusal bayramlarda tatil olarak kabul edilen günlerde tatil yapmayarak çalışan personele çalışılan her gün için 1 günlük ücret ödenir denmektedir. İş Kanununun 47. maddesinde vardiya sistemiyle 24 saat üzerinden çalışılan işlerde ne şekilde fazla mesai ücreti ödeneceğine dair bir açıklama yapılmamıştır. Bundan dolayı idaremiz vardiyalı sistemde çalıştırılacak personelleri 1 gün ekstra izin vermek suretiyle dinlendirmeyi uygun görmüş ve ek ücret ödemeyi öngörmemiş olup, bundan dolayı maliyet hesaplamalarında mesai ücret dikkate alınmamıştır.” şeklinde açıklama yapılmıştır. 

4857 sayılı İş Kanununun “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma” başlıklı 44 üncü maddesinde; Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.” ,

“Hafta tatili ücreti” başlıklı 46 ncı maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir…..”,

“Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.16 maddesinde, “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde ve idari ve teknik şartnamelerde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, çalışılacak gün ve personel sayısı ile bu günlere ilişkin ücret ödeneceğine dair düzenlemeye yer verilmediği, vardiya sayılarının belirlenmediği görülmüş olup bu düzenlemelerde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3.2 maddesinde, “.....Mühendis için ise, 1. derecenin 4. kademesinden aylık almakta olan bekar 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru mühendisin maaşı oranında ödeme yapılacaktır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Yapılan tanımlamada verilen kriterler itibariyle bu ücretin hesaplanabilmesi mümkün olmakla birlikte, ihalenin süresinin 20 aylık olduğu ve idari şartnamenin 48 inci maddesinde asgari ücretin artması halinde bu fark için fiyat farkı verileceği öngörülmüş, ancak asgari ücret dışında ücret belirlemesi yapılan mühendis ücreti için artışın nasıl olacağına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle teklif vermede belirsizlik oluştuğu iddiası yerinde görülmüştür.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 49.1 maddesinde işe 01.01.2008 tarihinde başlanacağı, 49.2 maddesinde ise işin süresinin 609 takvim günü olduğu belirtilmiş olup, bu verilerden hareketle işin bitiş tarihinin 31.08.2009 olarak hesaplanması mümkün olduğundan, belirsizlik bulunduğu yönündeki iddia yerinde görülmemiştir.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “kapsam” başlıklı 1 inci maddesinde,

 

“Bu Teknik Şartname, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKİ Genel Müdürlüğü´ne ait, D-l, D-2, D-3, D-4 ,D-6 ve Mezitli Terfi İstasyonları ile Karacailyas Terfi Pompası, P- 1, P-2 Pompa İstasyonları İşletilmesi hizmetleri işinin gerçekleştirilmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.  düzenlemesi,

 

“yapılacak işin açıklanması” başlıklı 3 üncü maddesinde ise,

 

a)     Her türlü malzemeden mamul boru ve  drenler  ile bunlara ait fittingsler,  sürgülü
kapaklar, vanalar ve borulama sisteminin bağlantıları ve kaplamalar dahil, günlük
denetim ve bakımı.

b)     Tesislerin çalıştırılması için enerji kesintilerinde yedek sistemin devreye alınması, bu
sistemlerin periyodik denetim ve bakımı,

c)            Depo ve pompa istasyonlarının tam kapasite çalışmasını sağlamak için İdari Şartnamede
belirtilen nitelik ve sayıda personelin istihdamı,

d)     Fonksiyonel yapılar ile diğer yapı ve tesislerin sürekli bakımı.

e)            Yapı içi ve dışı temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, çevre düzenleme işlerinin sürekliliğinin sağlanması,

f) Elektrik kabloları, sigortalar, vana, motor ve pompaların periyodik bakım işleri karşılığında herhangi bir ücret talep etmeksizin yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak bu işler için gerekli bütün malzemeler MESKİ tarafından temin edilecektir.

 

düzenlemeleri yer almaktadır. Teknik şartnamede açıklamaları verilen ihale konusu işin teknik personel eliyle yürütülmesi gereken personel çalıştırılmasını kapsayan bir hizmet alım ihalesi olduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde işçilerin 1 aylık ücreti ile toplamda 20 aylık ücreti üzerinden teklif verilmesi öngörülmüştür. İşin süresi idari şartnamenin 49 uncu maddesinde 609 takvim günü olarak belirtilmiş, 2 nci maddesinde ise, 20 ay olarak belirtilmiştir. Beşinci iddiaya ilişkin olarak yapılan tespitler neticesinde, işin 01.01.2008 tarihinde başlayacak olan 609 takvim günlük süresi 31.08.2009 tarihinde sona erecektir. Bu süre de 20 aya tekabül etmektedir. Bu verilerde çelişki bulunmayıp işçilik maliyeti hesabı ay üzerinden yapılabileceğinden günlük fiyat alınması gerektiği yönündeki iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul