İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-32
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-32 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 21.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-320 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :33
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-32
Şikayetçi:
 Şahin Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. temsilcisi Ali BOZKURT, Mithatpaşa Cad. No:350 A Kat:2 D:9 Narlıdere / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bornova Belediye Başkanlığı, Fevzi Çakmak Caddesi No:38 35040 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36795
Başvuruya konu ihale:
 2007/133994 İKN|li “Bornova Belediyesi Hizmet Binalarının ve Şantiyelerinin Güvenlik, Denetim ve Koruma Hizmeti Temini İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.23.26.0167/2007-94E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bornova Belediye Başkanlığı tarafından 19.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bornova Belediyesi Hizmet Binalarının ve Şantiyelerinin Güvenlik, Denetim ve Koruma Hizmeti Temini İşi” ihalesine ilişkin olarak Şahin Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. temsilcisi Ali BOZKURT’un 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36795 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.                                      

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kendilerine ait olmasına rağmen ihalenin en düşük ikinci teklif veren firmaya verildiği, ihale kararının iptal edilerek ihalenin kendilerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türü; ihale konusu hizmetin 1 güvenlik şefi, 4 vardiya amiri ve 71 güvenlik elemanı olmak üzere toplam 76 kişi ile temini işi olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

            “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, damga vergileri, karar pulu, KİK payı, noter masrafları, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca,

            a) 1- Çalışan tüm personele; ücret bordrosunda gösterilmek üzere brüt 3,30 YTL günlük yemek bedeli nakit ödemesi,

            2- Çalışan tüm personele; ücret bordrosunda gösterilmek üzere 3,20 YTL günlük yol bedeli nakdi ödemesi,

            vereceklerdir.

            İstekliler tekliflerinde yol ve yemek bedelini aylık 26 gün üzerinden vereceklerdir. Sözleşmenin uygulanması sırasında hak ediş ödemelerinde çalışılmayan günler için yol ve yemek bedelleri hak ediş bedelinden düşülerek ödeme yapılacaktır. Yol ve yemek bedeli ihale süresince sabit kalacaktır.

            b) İşin özelliği ve riskleri dikkate alınarak; güvenlik elemanı için brüt asgari ücretin %30 fazlası, vardiya amiri için brüt asgari ücretin %40 fazlası, güvenlik şefi için brüt asgari ücretin %50 fazlası yapılacak ödemeler (Bayram ve genel tatil ücretlerinde de bu oranlar dikkate alınacaktır.) (Çalışanlara belirtilen oranların altında ödeme yapılmayacaktır.) teklif fiyata dahildir.

            26.4. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. Sigorta Müdürlüğünden istenen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan, tüm işçiler için işyeri tehlike derecesi I olup, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranları %1,5, toplam SSK işveren payı oranı %19,5, işsizlik sigortası işveren payı oranı her işçi için %2 olarak hesaplanacaktır.

            26.6. Özel İdari ve Teknik Şartnamenin 4.2. maddesinde yer alan giyim bedelleri ile Mali Mesuliyet Sigortası giderleri teklif fiyata dahil olup, genel giderler içinde değerlendirilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İhale dokümanında; bayram ve genel tatil günlerinde güvenlik elemanlarının 688,5 gün, vardiya amirlerinin 40,5 gün, güvenlik şefinin 13,5 gün çalışma yapacağı belirtilmiştir.

 

İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 1.083.704,55 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından Şahin Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti., Has Özel Güv. Dan. Eğit. Alarm Cih. ve Sis. Tic. Ltd. Şti., Bilge Kor. ve Özel Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile Kontrol Özel Güv. Kor. ve Eğt. Ltd. Şti.’nin teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Şahin Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında;

İşçilik maliyeti : …………………………………………….  1.083.704,55 YTL

Giyim maliyeti : …………………………………………….             95,00 YTL

Özel Güvenlik Mali Sorumluk Sigortası Bedeli : ………..            1.197,00 YTL

Firma Karı : …………………………………………………               0,48 YTL

Toplam : …………………………………………………….  1.084.997,03 YTL

 

            Fiyat ön görüldüğü, giyim, ve özel güvenlik mali sorumluk sigortası bedeli ile ilgili giderlerin proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından Şahin Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamada giyim bedeli ile ilgili giderlerin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle yapılan açıklamanın uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin “Aşırı düşük teklif değerlendirilmesi” başlıklı (H) bendinin “Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı (b) alt bendinde;         “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan

teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Şahin Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği tutarın asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli ile ilgili tutarların proforma fatura ile belgelendirildiği, ancak, giyim bedeli ile ilgili giderlerin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşıldığından, ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması anılan mevzuat hükümlerine uygun bulunmuştur.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul