İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-320
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-320 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 29.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3201 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :106
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-320
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Caddesi No: 380 K 7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkhan Devlet Hastanesi Baştabipliği, 31440 Kırıkhan / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37606
Başvuruya konu ihale:
 2007/164718 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 08.24.07.0182/2008-91E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkhan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.12.2007 tarih ve 37606 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Fonet Bilgisayar Yazılım San. ve Tic Ltd. Şti.´nin anahtar teknik personeline ait
eğitim sertifikasının idari şartnamedeki kriteri sağlamadığı,

 

2)      Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin muayene komisyonuna sunulmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

3)  İdarenin tüm isteklilerin belge eksiği olduğuna ilişkin bildirimine rağmen ihaleye devam edildiği,

 

              4) İsteklilerden idari şartnamede yer alan demonstrasyon uygulamasına dair açıklamanın talep edilmediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde;“7.3.2. HBYS kapsamında yazılım geliştirme ve destek hizmetleri bölümünde anahtar teknik personel olarak, en az 4 (Dört) adet bilgisayar mühendisi ve/veya elektronik mühendisi, 10 (on) adet bilgisayar programcısını ve eğitim vermek üzere en az 10 adet tıbbi sekreteri ihale tarihinden önce çalıştırıyor olmalı ve elemanların öz geçmişleri, kimlik bilgileri, deneyimlerini, eğitimlerini ve SSK işe giriş bildirgelerini teklifinde sunmalıdır.Çalıştırdığı anahtar teknik personellerden en az birer kişinin yetkili firmadan alınmış kullanacağı ağ kontrol server işletim sistemi ve network cihazları üreticisinden alınmış eğitim sertifikalı olmalıdır ve bu sertifikaları muayene komisyonuna sunulmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            İhale üzerinde kalan istekli olan Fonet Bilg. Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Mehmet Kaplan’a ait Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Network-ağ kontrol ve güvenliği”, “Server işletim sistemi” ve “Network cihazları” kurslarına ilişkin üç ayrı belge sunduğu anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanındaki “Çalıştırdığı anahtar teknik personellerden en az birer kişinin yetkili firmadan alınmış kullanacağı ağ kontrol server işletim sistemi ve network cihazları üreticisinden alınmış eğitim sertifikalı olmalıdır” şartı idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı bölümünde düzenlenmiş olmakla birlikte anılan maddenin devamında bu belgelerin muayene komisyonuna sunulması gerektiği düzenlendiğinden bu belgelerin yeterlik aşamasında değil, sözleşmenin uygulanması aşamasında istenebileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İkinci iddia dokümana yönelik olduğundan iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “Çalıştırdığı anahtar teknik personellerden en az birer kişinin yetkili firmadan alınmış kullanacağı ağ kontrol server işletim sistemi ve network cihazları üreticisinden alınmış eğitim sertifikalı olmalıdır ve bu sertifikaları muayene komisyonuna sunulmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Çalıştırdığı anahtar teknik personellerden en az birer kişinin yetkili firmadan alınmış kullanacağı ağ kontrol server işletim sistemi ve network cihazları üreticisinden alınmış eğitim sertifikalı olmalıdır” şartı idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı bölümünde düzenlenmiş olmakla birlikte anılan maddenin devamında bu belgelerin  muayene komisyonuna sunulması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle yeterlik değerlendirmesini muayene ve kabul komisyonunun değil ihale komisyonunun yaptığı anılan belgelerin sözleşmenin uygulanması aşamasında isteneceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale günü olan 26.11.2007 tarihinde tutulan “zarf açma ve belge kontrol tutanağı”nda ihaleye sunulan  belgelere ilişkin olarak sadece Metasoft Bilgisayar Bil. İşl. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin VTYS’ye ait satış yetki belgesinin olmadığı tespit edilerek tutanağa yazıldığı anlaşılmıştır. Anılan isteklinin teklifi bu nedenden ötürü değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4)  Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “7.3.4.Demonstrasyon uygulaması yapılacağından dolayı istekliler teknik şartnamede yazılı maddelerin sıralanışına göre tek tek açıklamalı cevap verecekler ve bu teknik şartnameye cevap yazısı ihale komisyonuna sunulacaktır. Teknik şartnameye uygunluk yazısı sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. “Teknik şartnameye uyuyoruz” tarzında belgeler kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Demonstrasyon yapılmadığına ilişkin başvuru sahibinin idareye başvurusuna istinaden idarenin verdiği cevapta; “En avantajlı teklif sunan Fonet Bilg. Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının ihale konusu programı hali hazırda hastanemizde kullandığından dolayı ve teknik şartnamemizde belirtilen tüm özellikleri haiz olduğu bilindiğinden dolayı kullanılan mevcut program için demonstrasyon gerekli görülmemiştir.” denilmektedir.

 

İdari şartnamede yer alan demonstrasyon yapılacağına ilişkin düzenleme hem isteklileri hem de idareyi bağlayan bir şarttır. Bu itibarla demonstrasyon yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmaması, demonstrasyon yapıldıktan sonra yeterli görülen istekli üzerinde ihalenin bırakılması gerektiği açıktır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, demonstrasyon yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul