İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-321
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-321 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 29.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-3210 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :107
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-321
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No: 69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Güngören Belediye Başkanlığı, Güven Mh. Marmara Cd. No:38 34160 Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38866
Başvuruya konu ihale:
 2007/148441 İhale Kayıt Numaralı “Başkanlık Binası, Ekleri, Otoparkları, Parkları ve Dış Hizmet Birimlerinin Koruma ve Güvenliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.26.04.0182/2007-100E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Güngören Belediye Başkanlığı’nca 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Başkanlık Binası, Ekleri, Otoparkları, Parkları ve Dış Hizmet Birimlerinin Koruma ve Güvenliği” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38866 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Resmi, dini, ulusal bayram ile yılbaşı günlerinde çalıştırılacak personelin sayısının belirtilmediği, bu durumun da teklif verilmesini etkilediği,

 

            2) İhale dokümanındaki cezalar ve kesintilere ilişkin düzenlemenin 4735 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Genel şartlar” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Güvenlik 365 gün ve 24 saat üzerinden ifa edileceğinden gündüz mesai başlangıçları Bakanlar Kurulu veya Valiliklerce belirtilen saatlerde uygulanır.


Güvenlik görevinde hafta sonu tatil olmayıp, haftanın 7 günü çalışma olacaktır.


Resmi tören, çelenk koyma, açılış, eğlence gibi özel gün ve etkinliklerde çevre güvenliği-belediye zabıtası ve emniyet teşkilatı destek alabilecek olan-özel güvenlik firması tarafından sağlanacak, bundan dolayı fazla ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar b) Hizmet Alımları G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri başlıklı bölümünde, “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” Açıklaması,

 

yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamedeki düzenlemeden ulusal, resmi ve dini bayram günlerinde kaç kişinin çalıştırılacağı anlaşılmamakta olup, yapılan bu düzenleme çerçevesinde tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde; “c) Firmanın çalıştırdığı elemanlarının kusurlarının tespiti halinde çalışanın o günkü yevmiyesi kesilir. Ayrıca 2 yevmiye ceza uygulanır. Aynı olayın üç kez tespiti halinde ihale tek taraflı feshedilir. Yüklenici firma veya şirket hiçbir şekilde hak iddia edemez.

 

d) İdare belirtilen sayının altında eleman çalıştırıldığını tespit ederse eksik eleman sayısı kadar günlük ücretin on katı ceza kesilir. Üç kez tekrarı halinde ihale tek taraflı feshedilir. Yüklenici hiçbir şekilde hak talep edemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde; “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

                          

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

 

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.”  hükmü,

 

“İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde ise, “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü,

 

yer almaktadır.

 

İdarenin sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemesi anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Teknik şartnamenin “Genel şartlar” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Firma ramazan çadırları, festival ve şenlik alanları gibi ek koruma gerektiren yerlerde ve hallerde emniyetten alacağı özel izinle ilave personel çalıştırabilir ve bunlar için de idareden herhangi bir bedel talep edemez.

 

          İdare gerekli gördüğü takdirde çalışacak güvenlik elemanlarını %20 artırma ve eksiltme hakkına sahiptir. Eksiltme durumunda da ihale bedeli %20 oranında azaltılır ve ödemeler bu çerçevede yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu ve ihale ilanının 9 uncu maddesinde götürü bedel üzerinden teklif verileceği düzenlemesi yer almaktadır.

 

          4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde; “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

 

 a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

             b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” hükmü mevcuttur.

         

            Yukarıdaki şartname düzenlemesi ile mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, iş miktarında belirtilen değişikliğin 4735 sayılı Kanuna aykırı olduğu, ayrıca işin miktarındaki belirsizliğin teklif fiyatlarının sağlıklı oluşturulmasını ve sonuç olarak da tekliflerin değerlendirilmesini etkiyeceği değerlendirilmiştir.

 

2) İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde, teklif edilen fiyatların eşitliği halinde fiyat dışı unsur olarak; “Güvenlik ve koruma işini en uzun süre yapan istekli.

En çok güvenlik elemanı çalıştıran ve bunlar için SSK primi ödediğini belgeleyen istekli.

Yaptığı güvenlik ve koruma işinde herhangi bir ceza ve ihtar almamış ve bunu hizmet verdiği idare veya idarelerce belgeleyen istekli.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aynı fiyatın teklif edilmesi” başlıklı 71 inci maddesinde, “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın  pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak  ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalede iş deneyim belgesi istenildiği anlaşılmıştır. Anılan şartname düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

 

3) İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3. Çalıştırılacak personele ilave olarak 26 gün üzerinden aylık ayni brüt 5’er YTL yol ve yemek ücreti verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

          Yemek ve yol giderinin ayni olduğu dikkate alındığında bu gider kalemleri için bedel belirtilmesinin anılan Tebliğ hükmüne uyarlık taşımadığı değerlendirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 11.12.2007 (27.12.2008 tebliğ tarihi) tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 14.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 17 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 teklifin sunulduğu, geçerli olan iki tekliften birinin yaklaşık maliyete çok yakın, diğerinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu  gözönüne alındığında 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından,  söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul