İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-322
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-322 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.08.2008 tarih, 2008/UH.Z-3228 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :108
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-322
Şikayetçi:
 Pozitif Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti., Sokullu Mehmet Paşa Cad. No:190 Dikmen / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Orgeneral Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa Fatih / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37335
Başvuruya konu ihale:
 2007/143511 İhale Kayıt Numaralı “Hastane İhtiyacı 14 Ay Süreli Laboratuar Hizmetleri Sonuç Alma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.23.84.0182/2008-89E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane İhtiyacı 14 Ay Süreli  Laboratuar Hizmetleri Sonuç Alma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pozitif Medikal Sistemler  San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2007 tarih ve 37335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamede yer alan “otomatik kan sayım cihazının hız minimum 100 test/saat olacaktır” şartını sağlayamadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            2) HBeAg test cihazının teknik şartnamedeki şartları sağlayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “VI.Diğer hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Yükleniciler, kuracakları cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine göre tek tek Türkçe olarak cevap veren “Şartnameye uygunluk belgelerini” mutlaka vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Tam otomatik kan sayım cihazı iş listesi ve teknik şartnamesi” başlıklı 11 inci maddesinde; “1.Cihazın minimum hızı 100 test/saat olmalıdır. (Cihaz sadece CBC çalıştırıldığında saatte 120 hastanın, CBC/Diff çalıştırıldığında 110 hastanın, CBC/Diff/Retic çalıştırıldığında 50 hastanın sonuçlarını vermelidir.)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan “Teknik şartnameye uygunluk belgesi”nde; “Cihazın minimum hızı 100 test/saat olmalıdır” şeklindeki teknik şartnamedeki şarta ilişkin bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

            Yine başvuru sahibi tarafından kullanılacak tam otomatik kan sayım cihazı olarak Roche marka Sysmex XT2000 model cihaz öngörüldüğü ve bu cihaza ilişkin kataloğun ihale dosyasında sunulduğu anlaşılmıştır. Anılan katalogta  cihazın hızının 80 test/saat olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Makroelisa cihazı iş listesi ve teknik şartnamesi” başlıklı 13 üncü maddesinde; istenen testler ve cihazın teknik özelliklerine yer verilmiştir. Anılan maddede, “Panelde eksik olan testler için 677, 678, 683, 684, 735, 635, 636, 395 ve 396 sıra nolu hizmet kodları için ek sistem kurulmalıdır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan “Teknik şartnameye uygunluk belgesi”nde ise; “Panelde eksik olan testler için 677, 678, 683, 684, 735, 635, 636, 395, 396, 413 ve  658  sıra nolu hizmet kodları için ek sistem kurulmalıdır” ibaresi yer almaktadır.

 

Anılan teknik şartnamede yer almayan “658 nolu hizmet koduna ilişkin” ek sistem kurulacağının başvuru sahibi tarafından beyan edildiği anlaşıldığından teknik şartnamedeki şarta ilişkin bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “48.1. Fiyat farkında 31/12/ 2002 tarih ve 24980/3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabına uygulanacak esasların 07.05.2004 tarih, 25455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kamu ihale kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabına uygulanacak esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslarla değişik 8. Maddesi ve Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı´nın 08 Ağustos 2005 tarihli 2005/124 sayılı genelgesine göre ödeme yapılacaktır.

 

Fiyat farkının uygulanmasında, her yıl bütçe kanunu ile kabul edilerek uygulamaya konan bütçe uygulama talimatnamesinde ilan edilen fiyatlar dikkate alınacaktır. Ödenecek fiyat farkı bütçe uygulama talimatında belirtilen fiyatların geçerlilik tarihinden itibaren uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığının 8/8/2005 tarihli ve 2005/124 sayılı Genelgesinde, “Bu nedenle, gerek yaklaşık maliyetin tespitinde gerekse tekliflerin değerlendirilmesinde referans olarak alınan ve kurumlarımız tarafından sunulan hizmetin karşılığında elde edilecek fiyatları belirleyen Yılı Bütçe Uygulama Talimatlarındaki hizmet fiyatlarının; (Go - Gn) temel indeksleri ve güncel indeksleri olarak esas alınmasının, fiyat farkı uygulamalarında güdülen amaçla örtüşeceği düşünülmektedir.

 

Bu çerçevede Tıbbi Cihaz Hizmet Alım İhalelerinde:

Go :   İhale tarihinde geçerli olan Yılı Bütçe Uygulama Talimatında ki alınan hizmete ilişkin birim fiyat.

Gn :   İhale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli  olan Yılı Bütçe Uygulama Talimatında ki alınan hizmete ilişkin birim fiyattır.” açıklaması yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir. 

 

Anılan Esasların 7 nci maddesinde fiyat farkı hesabında uygulanacak formül ve katsayılar yer almaktadır. Anılan maddede, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin  temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade ettiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, söz konusu esaslar uyarınca, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin  temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya  Fiyatları  İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade etmesine karşılık, işe ait idari şartnamede bu esaslara aykırı olarak, Go değerinin, ihale tarihinde geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat, Gn değerinin ise, ihale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat olduğu yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, anılan düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul