En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-323
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :109
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-323
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya PTT Başmüdürlüğü, Vatan Caddesi No: 3 42102 Selçuklu /KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 214
Başvuruya konu ihale:
 2007/190422 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, İlaçlama ve Kalorifer Yaktırma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 08.00.29.0182/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya PTT Başmüdürlüğü’nce 28.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, İlaçlama ve Kalorifer Yaktırma” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 214 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; temizlik malzemesinin yüklenici tarafından temin edileceği belirtilmekle birlikte anılan malzemelerin sayılarının verilmediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı, “Temizlik hizmetleri, ilaçlama ve kalorifer yakma hizmet alımı işi”, miktarı ve türü, “Teknik şartnamede temizlik mahalleri belirtilen yerlerin, 25 işçi ile malzemeli olarak genel temizliği ve haşarata karşı ilaçlanması ile kalorifer yakma hizmeti” olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, temizlik yapılacak alanlar m2 belirtilmiştir. Yine aynı maddenin devamında, “Tam gün işçi çalıştırılan işyerlerimizde temizlik malzemesi ve ilaçlama gideri (Konya dışındaki merkezler hariç) ile işçilere ait giyim + yemek + yol (yol Büyükşehir belediyesi hudutları dahilinde çalıştırılacak işçiler için) bedeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi ile,

 

“Temizlik malzemesi alet ve edevatı ile makine ve teçhizat” başlıklı 6 ncı maddesinde, “6.1. Bina içi ve bina çevresi temizlik işleri için kullanılacak her türlü temizlik malzemesi (koku giderici, sıvı deterjan türleri, toz deterjan türleri, mermer ve karo vb. cilası, çöp torbası, çözücü temizlik malzemesi, eldiven, lavabo fırçası ve temizlenecek yerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak diğer temizlik levazımatı ile temizlik alet edevatı) iş yerlerimizde yüklenici tarafından temin edilerek hizmete hazır halde bulundurulacaktır.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

Bu düzenlemeden işin malzeme dahil olarak yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte idari ve teknik şartnamede istenen temizlik malzemelerinin nitelik ve niceliklerine ilişkin bir düzenlemenin olmadığı görülmüştür.

 

Yine birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde sadece çalışılacak personele ilişkin kalemin düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı maddesinin 4 üncü fıkrasında, “İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.” açıklaması ile 9 uncu fıkrasında, “Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhalede temizlenecek alan belli olduğundan ve kullanılacak temizlik malzemelerinin nitelik ve nicelikleri istekliler tarafından öngörülebileceğinden yapılan düzenlemelerin teklif vermeyi engelleyecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı, “Temizlik hizmetleri, ilaçlama ve kalorifer yakma hizmet alımı işi”, miktarı ve türü, “Teknik şartnamede temizlik mahalleri belirtilen yerlerin, 25 işçi ile malzemeli olarak genel temizliği ve haşarata karşı ilaçlanması ile kalorifer yakma hizmeti” olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, temizlik yapılacak alanlar m2  olarak belirtilmiş ve aynı  şartnamenin “Temizlik malzemesi alet ve edevatı ile makine ve teçhizat” başlıklı 6 ncı maddesindeki  düzenlemeden işin malzeme dahil olarak yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte idari ve teknik şartnamede istenen temizlik malzemelerinin nitelik ve niceliklerine ilişkin bir düzenlemenin olmadığı görülmüştür.

 

Yine birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde sadece çalışılacak personele ilişkin kalemin düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İhalede temizlenecek alan belli olsa bile, kullanılacak temizlik malzemelerinin nitelik ve niceliklerinin ihale dokümanında düzenlenmediği anlaşıldığından bu durumun, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde tereddüde neden olabilecek nitelikte olduğundan 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul