İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-324
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-324 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.08.2008 tarih, 2008/UH.Z-3240 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :110
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-324
Şikayetçi:
 Tüm-Pa Temizlik Hizmetleri Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti, Altındağ Mahallesi 154.Sokak Nilay Apt.Nu 3/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, Kayışdağı Caddesi No: 233 Kadıköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 676
Başvuruya konu ihale:
 2007/178427 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 849 Personel Temini Hizmet İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.01.00.0182/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü 849 Personel Temini Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Tüm-Pa Temizlik Hizmetleri Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2008 tarih ve 676 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu hizmetin içeriğinde birden fazla hizmet konusunun olduğu ve bunları bir arada ihale edilmesinin rekabeti azalttığı ve mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamede ihale tarih ve saatinin doldurulmadığı,

 

            3) İş kazaları meslek hastalıkları sigorta prim oranının yanlış belirlendiği,

 

            4) Fiyat farkına ilişkin düzenlemenin mal alımları ihalelerine göre düzenlendiği,

           

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin, “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin konusunu; “İstanbul Darülaceze Müdürlüğü´nde 2008 Yılı İçinde 849 personelle Kartal Çocuk Evi, İSMEM, Yakacık Huzur Evi ve Darülaceze Kayışdağı tesislerinde olmak üzere 1300 sakinin her türlü bireysel bakım, ileri sağlık hizmetleri ile sağlık kontrollerinin düzenli olarak sağlanması, yemek, ulaşım, temizlik, tesisin işletilmesi, günlük yaşam aktiviteleri ile rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması hizmet alımı işi.” şeklinde tanımlandığı, “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7 nci maddesinde iş deneyim istendiği, benzer işler olarak ise; “Personel temini hizmetleri veya sakin toplu bakım hizmetleri ve eğitim, sağlık, rehabilitasyon konusunda gerçekleştirilen işler yapmış olmak kabul edileceği” düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kalemlerinin “Personel hizmeti, bakım onarım hizmetleri, yaşam evleri, sağlık hizmetleri, organizasyon hizmetleri, iletişim hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve yemek hizmeti” başlıkları altında hizmetlerden oluştuğu anlaşılmıştır.

           

4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hükmü mevcuttur.

 

            İhale konusu işin kapsamı incelendiğinde birden çok ihaleye konu olabilecek işlerden müteşekkil olduğu anılan ihale konusu hizmetlerin bir arada ihale edilmesinin anılan Kanun hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

           16.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 3 üncü maddesinde ihalenin yapılacağı tarih ve saat “27.12.2007 - 10:00” şeklinde belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3 üncü maddesinde ihalenin yapılacağı tarih ve saat “27.12.2007 - 10:00” şeklinde belirtilmiştir.

 

            Yine idari şartnamenin “Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 5 inci maddesinde, son teklif verme tarih ve saatinin “27.12.2007 - 10:00” olduğu belirtilmiştir.

 

            Gerek ihale ilanında gerekse idari şartnamede ihale tarih ve saatinin yazıldığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %1,5 olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.” açıklaması yer almaktadır. 

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin konusunun; “İstanbul Darülaceze Müdürlüğü´nde 2008 Yılı İçinde 849 personelle Kartal Çocuk Evi, İSMEM, Yakacık Huzur Evi ve Darülaceze Kayışdağı tesislerinde olmak üzere 1300 sakinin her türlü bireysel bakım, ileri sağlık hizmetleri ile sağlık kontrollerinin düzenli olarak sağlanması, yemek, ulaşım, temizlik, tesisin işletilmesi, günlük yaşam aktiviteleri ile rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması hizmet alımı işi.” şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır.

 

            İdare iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranını belirlerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Kadıköy Sigorta Müdürlüğüne yazdığı 15.10.2004 tarih ve 756871 sayılı yazıya istinaden anılan idarenin 15.10.2004 tarih ve 160399 sayılı yazısına istinaden anılan prim oranını belirlediği anlaşılmaktadır. Anılan yazıda herhangi bir oran belirtilmediği, yazının ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının yayımladığı iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortaları prim tarifesini eklediği anlaşılmıştır.

 

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının yayımladığı iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortaları prim tarifelerine ilişkin 07.04.2005 tarihli genelgeye göre, “1- İhale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

 …

            b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması gerektiği” belirtilmektedir.

 

            İdare tarafından farklı hizmet kollarını içeren ihale konusu işte en düşük iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranını belirlediği, anılan düzenlemenin Tebliğ hükmüne uyarlık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “48.1. Fiyat farkı sadece birim fiyat cetvelinde ´akaryakıt giderleri´ kalemine 31.12.2002 tarih ve 24980/3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararında yer alan "4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan mal alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar"a göre verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Esasların “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, “Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan mal alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Esasların “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, “Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin hizmet işi olduğu göz önünde bulundurulduğunda uygulanacak fiyat farkı esasının hizmet alımı ihalelerine yönelik olarak belirlenmesi gerekirken mal alımı ihalelerine yönelik olarak belirlendiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

            1) Teknik şartnamenin “Ulaşım hizmetleri” başlıklı 9 uncu maddesinde; “…Otobüs: 1 adet: 46 kişilik Mercedes otobüs” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan teknik şartname hükmünde istenilen aracın markasının belirtildiği anlaşılmış olup, yapılan düzenleme anılan Kanun hükmüne uyarlık taşımamaktadır.

 

            2) İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.9 Yukarıdaki tabloda belirtilen personellere 22 gün üzerinden aylık 80 YTL (ayni) yemek bedeli ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “10-Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İsteklilerin yemeği ayni olarak karşılayacağına ilişkin düzenleme ile birlikte yemek gideri için bir bedel öngörmesi anılan Tebliğ hükmüne uyarlık taşımamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; on yedi  adet ihale dokümanının satın alındığı, dört teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul