İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-325
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :111
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-325
Şikayetçi:
 Avrupa Grubu Temizlik Gıda Yemek Ürt. San. ve Tic Ltd Şti, Orta Mahalle Lale Sokak No: 36/2 Bayrampaşa/İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hoca Ahmet Mah. Sağlık Sok. No:1 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 297
Başvuruya konu ihale:
 2007/168100 İhale Kayıt Numaralı “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.00.43.0182/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Avrupa Grubu Temizlik Gıda Yemek Ürt. San. ve Tic Ltd Şti’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2008 tarih ve 297 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin,

 

            “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 12 personelle yapılacağı,

 

            “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3.Ayrıca, personelin yol gideri brüt (2,02 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Çalışacak personelin yemek ihtiyacı idarenin yemekhanesinden karşılanacak ve bedeli yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Yemek bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bir işçi için bir günlük yemek bedeli 2,95 YTL’dir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.


26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

            “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlemesi,

 

            “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “İşe başlama tarihi 01/01/2008; işi bitirme tarihi 31/12/2008 dir.” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin “Firmanın yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde, “C) Çalışan elemanların giyim bedeli firma tarafından karşılanacaktır. Her bir işçi için:

 

Gömlek

2 adet

Pantolon

2 adet

Ayakkabı

2 adet

Kravat (baylar için) ya da fular (bayanlar için)

2 adet verilecektir.” düzenlemesi,

           

yer almaktadır.

           

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde tüm isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

            Anılan yazıya istinaden isteklilerin verdiği açıklama yazıları incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Koçkaya İlaç. Taş. Tem. Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., giyim için toplam 2,40 YTL fiyat öngördüğü (kişi başı 0,20 YTL),  bu fiyatı da proforma fatura ile tevsik ettiği anlaşılmıştır. Ne var ki giyim konusunda teklif edilen fiyatın hayatın olağan akışı ve mevcut piyasa koşulları içerisinde gerçeği yansıtmadığı değerlendirildiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Doğuş Sos. Hizm. İnş. Yat. Taş. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti., giyim için toplam 7,20 YTL fiyat öngördüğü (kişi başı 0,60 YTL),  bu fiyatı da proforma fatura ile tevsik ettiği görülmüştür. Ne var ki giyim konusunda teklif edilen fiyatın hayatın olağan akışı ve mevcut piyasa koşulları içerisinde gerçeği yansıtmadığı değerlendirildiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Avrupa Grubu Temizlik Gıda Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti., giyim için toplam 150 YTL fiyat öngördüğü (kişi başı 12,50 YTL),  bu fiyatı da proforma fatura ile tevsik ettiği tespit edilmiştir.

 

Gerek ihaleye verilen teklifler gerekse yaklaşık maliyet göz önüne alındığında en yüksek teklifi veren Sis-Tem Sos. Hiz. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif kapsamında açıklama istenmemesi gerekmektedir. Sis-Tem Sos. Hiz. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin giyim için kişi başı 180 YTL, idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde giyim için kişi başı 110,40 YTL öngörüldüğü, anılan isteklinin teklifinin ihale konusu işteki tüm bileşenleri karşıladığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Koçkaya İlaç. Taş. Tem. Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Doğuş Sos. Hizm. İnş. Yat. Taş. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul