İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-326
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-326 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.08.2008 tarih, 2008/UH.Z-3261 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :112
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-326
Şikayetçi:
 Kartem Madencilik İnş. Orman Ür. Temz. Gıda Mad. Nak. Tahm. Tahliye Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Atatürk Bulvarı Ün Beyoğlu İşhanı Kat.5 No:52 Karacabey/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 İznik Devlet Hastanesi Başhekimliği, Üvecik Mevki İznik/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 877
Başvuruya konu ihale:
 2007/167117 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzemesiz Temizlik Hzmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.01.12.0182/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İznik Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kartem Madencilik İnş. Orman Ür. Temz. Gıda Mad. Nak. Tahm. Tahliye Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 877 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; noter onaylı makine ve ekipman belgeleri olmasına rağmen anılan belgelerinin olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

  İhale tarih ve saatinde düzenlenen “zarf açma ve belge kontrol tutanağı”nda Kartem Madencilik İnş. Orman Ür. Temz. Gıda Mad. Nak. Tahm. Tahliye Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bayındır Ltd. Şti. ve Uğurtem Ltd. Şti.’nin makine ve ekipmana ilişkin belgesinin eksik olduğu belirtilmektedir.     

 

İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “Teknik şartnameye göre bulundurulması gereken makineler 5 yaşından büyük olmayacaktır. Makineler ve ekipmanların kendi malı olması durumunda; makine ve ekipmanlara ait fatura yada demirbaş veya amortisman defteri noter tasdikli belge, geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanla kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kira bedellerini ödediğini gösterir belge iştirakçinin kendi malı sayılır. İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara bakılmaksızın makine ve ekipman tam olarak değerlendirilir. Kullanılacak makineler:

 

1

Yer yıkama robotu  

1 adet

2

Cila makinesi               

1 adet

3

elektrik süpürgesi  

2 adet” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir. 

 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan idari şartname düzenlemesinde “Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için” herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Dokümana mevzuattaki süreler içerisinde herhangi bir başvurunun olmadığı dokümanın bu haliyle kesinleştiği, isteklilerin dokümandaki bu şartlara göre teklif vermeleri gerekmektedir. Başvuru sahibinin makine ve ekipman için taahhütname sunduğu, sunulan bu taahhütnamenin idari şartnamedeki şartı sağlamadığı bu nedenle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

         İnceleme konusu ihalede;

 

İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde yapılan düzenlemede; 1 adet yer yıkama robotu, 1adet cila makinesi ve 2 adet elektrik süpürgesi için kendi malı olma veya geçici ithalle getirilmiş yada 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman  olması esas alınmış ve bu durumları tevsik edici belgelerin sunulması istenilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesindeki düzenlemeye göre; ihale dokümanında, taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için, noter onaylı taahhütnamenin istenilmesi diğer bir ifadeyle makine ekipmanın taahhüt edilerek temin edilebilmesine ilişkin düzenlemeye yer verilmesi gerekmektedir.

 

         Anılan idari şartname düzenlemesinde; “Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için” herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşıldığından bu durum Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesine aykırı olduğu gibi ihaleye teklif veren beş istekliden üçünün bu düzenlemeye ilişkin belgeden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alınırsa, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet ilkesinin  sağlanamadığı açıktır.

 

         İhale dokümanında “Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için” herhangi bir düzenleme yapılmaması mevzuata aykırı olup, ihaleye katılımı kısıtlayacak ve  rekabeti engelleyecek nitelikte olduğundan 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul