İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-33
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-33 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.08.2008 tarih, 2008/UH.Z-3300 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :35
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-33
Şikayetçi:
 Beyaz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Adnan Menderes Cad. No:89 Aşaoğlu İş Merkezi Kat:1 D:5/A Adapazarı / SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Kampüsü Gölköy 14280 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35417
Başvuruya konu ihale:
 2007/151547 İKN|li “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.22.28.0167/2007-91E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

                                                                                                                                               

            Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beyaz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35417 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, teklif fiyata dahil edilmesi gereken masraflar dikkate alındığında, ihale üzerinde kalan istekli tarafından öngörülen tutarların günümüz piyasa koşullarında karşılanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin 87 kişi ile 1 (bir) yıllık özel güvenlik hizmeti olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

            “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca,

            26.3.1. İşçilik ücret,ve diğer işçilik ödemeleri yükleniciye ait olup teklif fiyatına dahildir;

            Personele, 1 işçi için ödenecek asgari yol bedeli günlük brüt 2,40 YTL, 1 işçi için ödenecek asgari yemek bedeli günlük brüt 3,25 YTL dir. Yemek ve yol bedeli 26 gün üzerinden hesaplanacaktır. Yemek ve yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

            2008 yılı hizmet süresince Resmi-dini bayram yılbaşı tatili günleri toplamı 13,5 gündür. Adı geçen tatil günlerinde 1 günde 60 adet güvenlik görevlisi çalıştırılacak olup, toplam 810 (13,5x60) gün için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanarak bu durum teklif fiyatına dahil edilecektir.

            26.3.2. Teknik şartnamede ayrıntısı yazılı giyecekler yüklenici tarafından ayni olarak sağlanacak olup, giyecek gideri teklif fiyatına dahildir. (Özel Güvenlik personeline verilecek giyim 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır.)

            26.3.3. 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunun 21. maddesine göre yaptırılması zorunlu olan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yüklenici tarafından yaptırılacak olup, sigorta bedeli teklif fiyatına dahildir.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. Personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

Asgari işçilik maliyetin (Giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç, resmi-dini bayram yılbaşı tatili günleri için ücreti ve %3 sözleşme gideri dahil) 968.971,04 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Alnıaçık Özel Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif ile ilgili açıklamalarında; giyim bedelinin 177,39 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelinin 1.187,55 YTL olarak öngörüldüğü, belirtilen giderlerin proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin “Aşırı düşük teklif değerlendirilmesi” başlıklı (H) bendinin “Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı (b) alt bendinde;   “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan

teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Alnıaçık Özel Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli ile ilgili tutarların proforma fatura ile belgelendirildiği, ancak giyim bedeli ile ilgili giderlerin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamaların ihale komisyonunca uygun görülmesi, anılan mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

   

Sonuç olarak, söz konusu ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul