En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-34
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-34 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.08.2008 tarih, 2008/UH.Z-3403 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :36
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-34
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 Gaziosmanpaşa ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yenişehir Mah. Vatan Cad. No:2 Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36637
Başvuruya konu ihale:
 2007/158714 İKN|li “Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.23.02.0167/2007-92E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36637 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.4 ncü maddesinde benzer iş olarak; her türlü park ve bahçe işlerinin belirlendiği, idari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde işin adı; park ve bahçe hizmetlerinin yaptırılması hizmet alımı olarak tanımlandığı, görüldüğü üzere ihale konusu işin benzer iş olarak belirlendiği, söz konusu ihalede, kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü personel çalıştırılması hizmeti işlerinin benzer iş olarak belirlenmesi gerekirken, her türlü park ve bahçe hizmeti işlerinin benzer iş olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu, idare tarafından benzer iş tanımının rekabete imkan verecek şekilde belirlenmesi gerektiği, idareye yaptıkları başvurunun, idare tarafından 2006/UH.Z-3258 sayılı Kurul kararı örnek gösterilerek reddedildiği, söz konusu Kurul kararına idare mahkemesine açılan dava üzerine Bölge İdare Mahkemesinin 16.05.2007 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verildiği, bu nedenle ihalenin iptal edilerek mevzuata uygun bir şartname ile ihaleye çıkılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin adı, park ve bahçe hizmetlerinin yaptırılması hizmet alımı işi olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; her türlü park ve bahçe hizmet işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            İşin Teknik şartnamesi incelendiğinde, ihale konusu hizmetin Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan alanların bakımı işi olduğu, söz konusu iş bünyesinde marangoz, kaynakçı, motor tamircisi, inşaat ustası, sıhhi tesisatçı, elektrikçi gibi vasıflı elemanların çalıştırılacağı, ayrıca iş makineleri ve araçların kullanımında operatör, operatör yardımcısı ve şoför çalıştırılacağı anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından benzer iş olarak ihale konusu işin belirlendiği görülmüştür.

 

            İhale konusu işin niteliği göz önüne alındığında idare tarafından ihale konusu işin benzer iş olarak belirlenmesinin uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının, park ve bahçe hizmetlerinin yaptırılması hizmet alımı işi olarak belirlendiği,

 

Yine, idari şartnamenin  7.4 üncü maddesinde  her türlü park ve bahçe hizmet işlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeye göre kabul edilecek benzer işlerin ihale konusu işin aynısı olduğu, kabul edilecek benzer işlere ilişkin düzenlemenin Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına uygun olmadığı, bu durumun ihalede rekabeti kısıtlayacağı nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul