• Karar No: 2008/UH.Z-35
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-35 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 21.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-359 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :37
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-35
Şikayetçi:
 Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kargo Dağt. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Fatih Mah. Dağ Yolu Cad. 51. Sok. No: 34/1 Esenler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Güllapoğlu Yerleşkesi 22030 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35228
Başvuruya konu ihale:
 2007/142249 İKN|li “Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.22.11.0167/2008-89E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kargo Dağt. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 26.3.2 maddesinde; “Temizlik malzeme, ekipman ve makine amortisman teklif fiyata dahil edilecektir.” şeklinde yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara aykırı olduğu,

 

2) Teknik şartnamenin 5.5.4.3 maddesinde “İşveren Maliyet Mesuliyeti; Yüklenici kendi çalıştıracağı personelin uğrayabileceği iş kazaları ile ilgili hasarları teminat altına almak üzere İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi satın alacaktır. Şartnamede belirtilen personel sayısı (%20 artışlar dahil) üzerinden poliçe hazırlanacak ve teminat limiti yüklenicinin kendisi tarafından belirlenecektir.” düzenlemesine yer verildiği, ancak, ihale konusu iş götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edildiğinden işçi sayısında artış yapılamayacağı,

 

3) Teknik şartnamenin 5.4 üncü maddesinde; personellerin üniformalarının özellik ve miktarlarının, ayrıca dış alanda çalışacak personele mont ve çizme ve bot verileceğinin belirtildiği, ancak dış alanda çalışacak personel sayısının belirtilmemiş olması nedeniyle giyim maliyetinin hesaplanamadığı,

 

4) Teknik şartnamenin 5.5.4.3 maddesinde; “Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyeti; Yüklenici kendi çalıştırdığı personelin uğrayabileceği iş kazaları ile ilgili hasarları teminat altına almak üzere çalıştırdığı personelin uğrayabileceği iş kazaları ile ilgili hasarları teminat altına almak üzere işveren mali mesuliyet poliçesi satın alacaktır. Şartnamede belirtilen personel sayısı (%20 artışlar dahil) üzerinden poliçe hazırlanacak ve teminat limiti yüklenicinin kendisi tarafından belirlenecektir.” şeklinde yapılan düzenlemede teminat limitinin yükleniciye bırakılmasının Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine aykırı olduğu,

 

5) Teknik şartnamenin 5.5.1.8 maddesinde; “…..Böyle bir durumun yıl içerisinde 5 kez tekrarlanması halinde, İdarenin sözleşmeyi feshetme hakkı doğacaktır.” şeklinde yapılan düzenlemenin 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun 4 üncü maddesine aykırı olduğu,  

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3.2 nci maddesinde; “Temizlik malzeme, ekipman ve makine amortisman teklif fiyata dahil edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin “Aşırı düşük teklif değerlendirilmesi” başlıklı (H) bendinin “Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı (b) alt bendinde;   

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir. açıklamasına yer verilmiştir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde, makine ekipman ile ilgili amortisman giderleri, asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderler içerisinde yer aldığından, istekliler tarafından teklif verilirken bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

 

İdari şartnamedeki düzenlemeden, teklif verilirken , makine ekipman ile ilgili amortisman giderleri için ayrıca bir bedel öngörülmemesi ve bu giderlerin genel giderler içerisinde kabul edilerek teklif verilmesinin anlaşılması gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5.5.4.3 maddesinde; “İşveren Mali Mesuliyeti; Yüklenici kendi çalıştıracağı personelin uğrayabileceği iş kazaları ile ilgili hasarları teminat altına almak üzere İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi satın alacaktır. Şartnamede belirtilen personel sayısı (%20 artışlar dahil) üzerinden poliçe hazırlanacak ve teminat limiti yüklenicinin kendisi tarafından belirlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; isteklilerin teliflerini, götürü bedel üzerinden vereceği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin İkinci Bölümünün “Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı” başlıklı VIII. Maddesinde;

“4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından teknik şartnamede mali mesuliyet poliçesi, personel sayısındaki %20 artış dahil edilerek hazırlanacağı belirtilmiştir. Söz konusu husus istekliler tarafından teklif verilirken bir maliyet oluşturacaktır. Götürü bedel teklif üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacağından, sözleşmenin yürütülmesi sırasında maliyet oluşturması mümkün olmayan bir iş kalemine ait giderin teklif fiyata dahil edilmemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunlu olduğundan, söz konusu sigorta türüne ait teminat limitlerinin idare tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle, idarece yapılan düzenlemeler mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 5.4.1 maddesinde; “…Yüklenici ayrıca dış alanlarda çalışan personel için idarenin onaylayacağı mont ve bot veya çizme temin edecektir.” düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen, ihale dokümanında dış alanlarda çalışacak personel sayısına ve kullanılacak olan kıyafetlerin sayılarına ilişkin bir bilginin yer almadığı görülmüştür.

 

            İhale konusu işte bahse konu kıyafetlerin bir maliyet oluşturduğundan, bu giderlerin hesaplanabilmesi için çalışacak personel sayısının bilinmesi gerektiği, bu durumun ihaleye sağlıklı teklif verilmesini engelleyeceği anlayacağından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

           

4)      Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Yüklenicinin Sigorta Yaptırma Yükümlülüğü” başlıklı 5.5.4 üncü maddesinde;

            “5.5.4.1. Yüklenici; İşçilik Hizmetleri ihalesi süresince, aşağıda belirtilen riskleri teminat altına alan sigorta poliçelerini idare tarafından uygun görülecek sigorta şartnamesini kabul görecek bir sigorta şirketi veya şirketlerine yaptıracaktır.

 5.5.4.2. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyeti: Yüklenici üçüncü şahıslara vereceği her türlü maddi / bedeni / manevi hasarları teminat altına almak üzere Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet poliçesi satın alacaktır. Bu poliçe teminatı en az ihale tahmini bedeli kadar olacak, yangın ve kötü niyetli hareket ek teminatları dahil edilmiş olarak satın alınacaktır.

 5.5.4.3. İşveren Mali Mesuliyeti; Yüklenici kendi çalıştırdığı personelin uğrayabileceği iş kazaları ile ilgili hasarları teminat altına almak üzere İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi satın alacaktır. Şartnamede belirtilen personel sayısı (%20 artışlar dahil) üzerinden poliçe hazırlanacak ve teminat limiti yüklenicinin kendisi tarafından belirlenecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeden, isteklinin çalıştıracağı personel ile ilgili “Mali Mesuliyet Sigortası” yaptıracağı belirtilmiş iken teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirlemenin yapılmadığı ve  teminat limitinin yüklenicinin kendisi tarafından belirleneceği   anlaşılmıştır.

 

Bu durumun, isteklilerce sigorta için öngörülen teminat kapsam ve limitlerinin farklı belirlenmesine neden olabileceği gibi tekliflerin değerlendirilmesinde de sonucu etkileyebileceğinden, idarece yapılan düzenleme anılan mevzuat hükmüne  aykırı bulunmuştur.

 

 

5)      Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5.5.1.8 maddesinde; “Yüklenici, istihdam ettiği işçi ve personeli, istihdam ettiği alanların dışında başka bir işte çalıştırmayacaktır. Böyle bir durumun yıl içerisinde 5 kez tekrarlanması halinde, İdarenin sözleşmeyi feshetme hakkı doğacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

4735 sayılı Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde;

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

……..

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

Hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından ihale dokümanında, sözleşmenin feshine ilişkin durumun, yüklenici tarafından istihdam edilen personelin başka bir işte çalıştırılmasında ortaya çıkacağı ve bu durumun bir yıl boyunca 5 kez tekrarlanması halinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

İdare tarafından sözleşmenin feshine ilişkin yapılan düzenleme, anılan Kanun hükmüne uyulmayacağı anlamı taşımamaktadır. Söz konusu düzenlemeden, sözleşmenin feshine ilişkin şartların anlaşılması gerekmektedir.

 

Sözleşmenin feshine ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde hüküm altına alınan hususlara aykırı hükümlerin bu süreçte uygulanması mümkün olmayacağından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

            İncelemeye konu ihalede;  Teknik şartnamenin 5.5.1.8 inci maddesinde; “Yüklenici, istihdam ettiği işçi ve personeli, istihdam ettiği alanların dışında başka bir işte çalıştırmayacaktır. Böyle bir durumun yıl içerisinde 5 kez tekrarlanması halinde, İdarenin sözleşmeyi feshetme hakkı doğacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

4735 sayılı Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde;

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

……..

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

Hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından ihale dokümanında, sözleşmenin feshine ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde hüküm altına alınan hususlara aykırı hükümlere yer verildiği, bu aykırılığın da ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılması gerektiği görüşüyle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul